Nájdené právne články pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3058 dokumentov
794 dokumentov
30366 dokumentov
33 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Názov môjho vystúpenia je mnohoznačný. Možno sem zaradiť celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych problémov obchodného práva. Organizátori konferencie ponechali na mňa, aby som si vybrala konkrétnu problematiku podľa vlastného uváženia. Nebolo to jednoduché, lebo zaujímavých a zreteľa hodných otázok je v súčasnosti celý rad.

Úryvok z textu:
  Názov môjho vystúpenia je mnohoznačný. Možno sem zaradiť celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych problémov obchodného práva. Organizátori konferencie ponechali na mňa, aby som si vybrala konkrétnu problematiku podľa vlastného uváženia. Nebolo to jednoduché, lebo zaujímavých a zreteľa hodných otázok je v súčasnosti celý rad. Rozhodla som sa povedať pár slov o troch okruhoch, ktoré ma zaujali či už dlho- dobejšie, alebo aktua
Autor: JUDr. Peter Straka
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v príspevku snaží reagovať na často sa vyskytujúce neprimerané postupy veriteľov pri poskytovaní pôžičiek resp. úverov pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva. Stručným komentárom dopĺňa vybraný rozsudok, ktorý pomerne komplexne rieši otázku primeranosti uvedených inštitútov súkromného práva a ktorý môže byť zaujímavým zdrojom inšpirácie pre ďalšiu aplikačnú prax súdov. Autor preto zámerne uvádza celý jeho výrok a podstatnú časť odôvodnenia. Na úvod upozorňuje na právne vety týkajúce sa uvedenej problematiky a krátkymi vstupm ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dobré mravy sú pravidlá správania sa, ktoré spoločnosť v prevažnej miere uznáva a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. Výrazné popieranie dobrých mravov spochybňuje celý právny poriadok a samotnú istotu občana (spotrebiteľa) v právo a posúva hranice neprimeraných praktík contra bonos mores, ktoré spochybňujú dlhodobo formované základné morálne hodnoty spoločnosti, ale najmä zakladajú riziko ich ,,konkludentného" akceptovania (vžitia) subjektmi právnych vzťahov.
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Máte rezervovanú a vyplatenú dovolenku v krajine, v ktorej by mohla byť ohrozená Vaša bezpečnosť a život, o čom ste v čase objednania zájazdu ani len nemohli tušiť? Chcete takúto dovolenku stornovať a žiadať vrátenie plnej sumy peňazí? Ak áno, tak sa poďte spolu s nami pozrieť na možnosti, ktoré ponúka právny poriadok.

Úryvok z textu:
Máte rezervovanú a vyplatenú dovolenku v krajine, v ktorej by mohla byť ohrozená Vaša bezpečnosť a život, o čom ste v čase objednania zájazdu ani len nemohli tušiť? Chcete takúto dovolenku stornovať a žiadať vrátenie plnej sumy peňazí? Ak áno, tak sa poďte spolu s nami pozrieť na možnosti, ktoré ponúka právny poriadok. Vzhľadom na aktuálne udalosti vo svete vystupuje v súvislosti s dovolenkovým obdobím do popredia celkom zaujímavá otázka a to či možno zo strany objednávateľa zrušiť dovol
Autor: JUDr. Mgr. Martin Turčan PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Ustanovenie § 49 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) umožňuje účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, aby od tejto zmluvy odstúpil. Právna teória aj súdna prax hovoria, že odstúpiť možno len od platnej zmluvy.1 Podľa § 37 OZ je podmienkou platnosti právneho úkonu jeho slobodné vykonanie. Podľa § 39 je zas právny úkon neplatný, ak je vykonaný v rozpore s dobrými mravmi. Ponúka sa otázka, či zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok je zo svojej povahy platnou zmluvou, teda či od nej treba v zmysle § 49 vôbec odstupova ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ustanovenie § 49 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) umožňuje účastníkovi, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, aby od tejto zmluvy odstúpil. Právna teória aj súdna prax hovoria, že odstúpiť možno len od platnej zmluvy.1 Podľa § 37 OZ je podmienkou platnosti právneho úkonu jeho slobodné vykonanie. Podľa § 39 je zas právny úkon neplatný, ak je vykonaný v rozpore s dobrými mravmi. Ponúka sa otázka, či zmluva uzavretá v tiesni za nápadne n
Autor: Mgr. Tomáš Dekan
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: bezprávna vyhrážkaneplatný právny úkonprávny úkon
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou bezprávnej vyhrážky urobenej treťou osobou a jej vplyvom na slobodu vôle osoby, ktorá robí právny úkon. Autor v príspevku analyzuje názory právnej vedy a súdov na otázku platnosti právneho úkonu, ktorý urobila osoba, ktorá konala pod tlakom bezprávnej vyhrážky zo strany tretej osoby, pričom druhá strana právneho úkonu o bezprávnej vyhrážke nevedela. Príspevok ponúka argumentácia v prospech dvoch možných riešení tohto problému a vyvodzuje z argumentov vlastný záver.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok sa zaoberá špecifickým prípadom použitie bezprávnej vyhrážky treťou osobou, ktorá nerobí právny úkon, ale napriek tomu používa bezprávnu vyhrážku voči osobe, ktorá právny úkon robí. Cieľom príspevku je stručné zmapovanie aktuálnych názorov na túto otázku v judikatúre a v právnej vede, analýza týchto názorov, formulácia argumentov v prospech potenciálnych riešení problému a predovšetkým syntéza jednotlivých argumentov do záveru, ktorý ponúkne riešenie tohto problém
Autor: Mgr. Richard Straka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V celom európskom právnom priestore je možné sledovať neustále rastúci trend ochrany slabšej strany, najmä spotrebiteľov, pričom sa táto ochrana sa prejavuje vo sfére hmotného i procesného práva. V predloženom príspevku sa zaoberáme problematikou výkladu tých ustanovení slovenského právneho poriadku, ktoré upravujú problematiku spotrebiteľsko-dodávateľských právnych vzťahov s akcentom na právnu prax a súčasné trendy vývoja spotrebiteľskej legislatívy. Úvodom sa pokúšame zodpovedať otázku, či je „spotrebiteľské“ právo ešte stále právom súkromným alebo sa pod vplyvom aktuálnej legislatívy stáva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Osobitná právna úprava dodávateľsko-spotrebiteľských právnych vzťahov preniká do slovenskej súkromnoprávnej úpravy čoraz vo väčšom rozsahu. Dozaista, vo veľkej miere je tento stav spôsobený inkorporovaním právnych aktov Európskej únie, avšak pri činnosti slovenských legislatívcov sú požiadavky kladené európskym právom neraz prekračované a spotrebiteľom je poskytovaná väčšia miera ochrany, ako je európskym štandardom. Nie je cieľom tohto príspevku polemizovať o vhodnosti a účelnosti
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Právnu istotu pri v praxi veľmi často používanej generálnej či všeobecnej plnej moci mierne nalomil slovenský ústavný súd – jedná sa o rozhodnutie už z roku 2012 (uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 1. augusta 2012, č.k.: III. ÚS 353/2012-17 – text rozhodnutia TU), ktorým bola odmietnutá sťažnosť právnickej osoby, z dôvodu, že bola podaná zjavne neoprávnenou osobou. Z odôvodenia rozhodnutia vyplýva, že sťažovateľ - právnická osoba udelil generálne plnomocenstvo spl
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať prípady, v ktorých súdna moc zasahuje do zmluvnej slobody zakladateľov obchodnej spoločnosti. Osobitná pozornosť bude venovaná limitom zmluvnej slobody v obchodnom práve s dôrazom na ochranu dobrých mravov, poctivého obchodného styku a zákazu zneužitia práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na medzinárodnej, európskej aj národnej úrovni je možné pozorovať vznik nových spoločností s vysokým inovačným potenciálom vo sfére vedy, výskumu a inovácií, a to najmä v podobe start-up alebo spin-off spoločností. V prípade start-up spoločností sa jedná najčastejšie o entity (i) s inovačným a rastovým potenciálom, (ii) s vysokou rizikovosťou a (iii) jadrom existencie týchto spoločností je duševné vlastníctvo, na ktoré sa nevzťahuje zamestnanecký režim ochrany duševného vlastní
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút zneužívania práva je v súkromnom práve prítomný ako legálny nástroj korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych práv. Úvodom akéhokoľvek po- jednania o zneužití práva je vhodné vymedziť, čo je možné chápať pod pojmom zneužitie práva. Slovami Knappa, “práva sa dajú zneužiť, tzn. vykonať ich k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti. Presnejšie by sa dalo povedať, že zneužitím práva je chovanie zdanlivo dovolené, ktorým má byť dosiahnutý výsledok nedovolený.” 1 Kanárik zas zneužitie práva odlišuje od obchádzania zákona, pričom hovorí, že “zneužitím práva je napr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. NAMIESTO ÚVODU KOMPLEXNÝ POHĽAD: Inštitút zneužívania práva je v súkromnom práve prítomný ako legálny nástroj korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych práv. Úvodom akéhokoľvek po- jednania o zneužití práva je vhodné vymedziť, čo je možné chápať pod pojmom zneužitie práva. Slovami Knappa, “práva sa dajú zneužiť, tzn. vykonať ich k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti. Presnejšie by sa dalo povedať, že zneužitím práva je chovanie zdanlivo
Autor: JUDr. Adrián Popovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zamýšľa nad charakterom a miestom inštitútov zastierania (dissimulácie) právnych úkonov, zneužitia práva a obchádzania zákona pri správy daní. V tomto zmysle pojednáva o možnosti ich uplatnenia pri realizácii správy daní. V príspevku ďalej poukazuje na ich vzájomné spoločné a rozdielne materiálne znaky, na základe ktorých tieto inštitúty porovnáva. Následne sa venuje posúdeniu vplyvu presahu týchto súkromno- právnych inštitútov do daňového práva.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Skúmanie problematiky presahu inštitútov občianskeho práva ako reprezentantky súkromného práva do právnej úpravy práva verejného sa javí v súčasnosti ako mimoriadne aktuálne. Daňové právo má bezpochyby charakter verejnoprávny. Je preňho charakteristické, že v daňovo-právnom vzťahu proti sebe stoja na jednej strane štát a obec ako nadradené subjekty so svojimi fiskálnymi záujmami. Na druhej strane sú v tomto vzťahu povinné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú v postavení po
MENU