Nájdené právne články pre výraz: Minimálna mzdová tarifa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov môžu významnou mierou prispieť aj sociálni partneri prostredníctvom dohadovaného obsahu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich následného rozšírenia na časť alebo celé odvetvie s ohľadom na SK NACE. Vychádzajúc zo systému kolektívneho vyjednávania na odvetvovej a podnikovej úrovni práve kolektívna zmluva vyššieho stupňa dokáže vytvárať záväzné rámce pre zvyšovanie napr. tarifných miezd v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, čo sa dnes už preukázateľne uskutočňuje v odvetví verejnej cestnej dopravy, hutníckeho alebo strojárskeho priemyslu. Požiadavka s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Regionálna diferenciácia úpravy pracovných podmienok zamestnancov sa odvíja nielen od hospodárskych výsledkov samotného podniku (zamestnávateľa), ale aj od umiestnenia podniku v rámci konkrétneho regiónu Slovenskej republiky. K sociálnej situácii, hospodárskej sile regiónu, či odlišnej úrovni odmeňovania možno nájsť množstvo štúdií, vedeckých príspevkov alebo odborných materiálov ponúkajúcich rôzne riešenia s dlhodobým predpokladom vyrovnávania existujúcich regionálnych disprop
Autor: JUDr. Eva Janičová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už samotná skutočnosť, že SR sa stala novým členom EU predznačuje, že slovenské pracovné právo, pracovnoprávna legislatíva i samotný zamestnávatelia musia bezpodmienečne rešpektovať európsku normotvorbu. Slovenská právna úprava dočasného vyslania zamestnancov upravená v § 5 ods. 2 až 6 ZP je kompatibilná s právom EÚ, najmä so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Úroveň jej harmonizácie v mnohých otázkach naznačených v príspevku sa vyznačuje značnou úspornosťou, fakticky sa obmedzuje na znenie smernice resp. je liberálnejšia ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu patria k základným slobodám, na ktorých je budovaný vnútorný trh Európskeho spoločenstva (ďalej len ES). Pridanou hodnotou vstupu Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie, okrem iných prínosov je aj to, že slovenským poskytovateľom služieb otvoril sa európsky trh a zároveň Slovenská republika stala sa cieľovou krajinou pre nadnárodné poskytovanie služieb. V záujme rozvoja hospodárstva, udržania ekonomickej stability a zachovania
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pod vplyvom snahy o neustále zvyšovanie zamestnanosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii sa dostávajú do popredia atypické formy zamestnania a stávajú sa významnými právnymi nástrojmi znižovania nezamestnanosti. Jedným z týchto nástrojov je aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, označovaný aj ako personálny leasing, požičiavanie zamestnancov, dočasné vysielanie zamestnancov alebo dočasná práca.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Pod vplyvom snahy o neustále zvyšovanie zamestnanosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii sa dostávajú do popredia atypické formy zamestnania a stávajú sa významnými právnymi nástrojmi znižovania nezamestnanosti. Jedným z týchto nástrojov je aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, označovaný aj ako personálny leasing, požičiavanie zamestnancov, dočasné vysielanie zamestnancov alebo dočasná práca. Nejedná s
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, z pohľadu kolíznoprávnej úpravy i z pohľadu medzinárodnej právomoci súdov. Dôraz je kladený na unifikovanú európsku právnu úpravu, s prihliadnutím na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ. V oblasti kolíznoprávnej úpravy je poukazované na predominanciu kritéria miesta obvyklého výkonu práce. Ďalším charakteristickým prvkom európskej úpravy cez-hraničných pracovnoprávnych vzťahov je dôraz na ochranu slabšej strany, ktorou je v tomto prípade zamestnanec.

Úryvok z textu:
Úvod Pracovnoprávne vzťahy vykazujú, v porovnaní s inými zmluvnými záväzkovými vzťahmi, výrazné špecifiká. Pracovnoprávny vzťah, i keď vzniká na základe slobodne uzavretej zmluvy dvoch subjektov – zamestnanca ponúkajúceho svoju pracovnú silu a zamestnávateľa ktorý si ju najíma, je charakteristický predovšetkým subordinačným princípom, tj. závislosťou zamestnanca od pokynov zamestnávateľa. Pracovnoprávne vzťahy majú výrazný sociálny aspekt a sú v oveľa širšej
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku sa autorka zamýšľa nad problémom nezamestnanosti, najmä z pohľadu regionálnych nerovností s poukazom na význam dodržiavania minimálnych štandardov v pracovnom práve (napr. v oblasti odmeňovania , t.j. problém výšky miezd, najmä minimálnej mzdy,dĺžky pracovného času, dovolenky, flexibilných foriem zamestnania, atď.) a v sociálnej oblasti (napr. minimálna výšky dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia - najmä minimálneho starobného dôchodku, atď.). V závere autorka zastáva názor, že nerešpektovanie týchto štandardov má za následok nárast nielen nezamestnanosti, ale predov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Ú v o d Ľudstvo má za sebou prvú dekádu 3. tisícročia (resp. nového 21. storočia). Ako ju možno zhodnotiť ? Zdá sa, akoby sa opakovali 30. roky 20. storočia poznamenané veľkou hospodárskou krízou, ktorá postihla všetky oblasti spoločenského života a tragicky vyústila do fašizmu a druhej svetovej vojny. Po jej skončení, v období plnej zamestnanosti, sa takmer štyridsať rokov (od roku 1945 až do začiatku 70.rokov 20.storočia) zdalo, že sa vynašiel liek na cyklické krízy kapitalizmu, a
MENU