Nájdené právne články pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 123

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27031 dokumentov
5488 dokumentov
129852 dokumentov
1454 dokumentov
172 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Pida
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá chápaním zásady nie dvakrát o tej istej veci – „ne bis in idem“ – v právnom poriadku Československa a právnom poriadku Slovenskej republiky. Jej postave ním a významom ako jednej zo základných zásad Trestného poriadku. Následne porovnáva právne úpravy tejto zásady v iných krajinách a právnych systémoch, ako aj v medzinárodných dokumentoch. Zaoberá sa širším rozsahom výkladu tejto zásady v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. V samostatnej časti popisuje nové smery rozširovania uplatnenia tejto zásady v rámci integračných procesov prebiehajúcich v Európskej úni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I. Základné zásady trestného konania Základnými zásadami trestného konania rozumieme vedúce právne idey, ktorým toto vedúce postavenie priznáva zákon. Predstavujú základ, na ktorom je vybudovaná organizácia trestného konania. Bez ich znalosti nemožno pochopiť podstatu trestného konania, význam jednotlivých inštitútov a štádií. Bez pochopenia významu a zásad trestného konania, ich zmyslu a podstaty nemožno porozumieť jednotlivým ustanoveniam Trestného poriadku a správne ic
Autor: Mgr. Dušan Lanák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V posledných rokoch bolo viacerými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spochybnené postavenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako oprávneného subjektu viesť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie v zmysle ustanovení Trestného poriadku. V tejto otázke bolo prijaté aj stanovisko Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré predmetný právny názor odmietlo. V súčasnosti bola prijatá novela zákona o Policajnom zbore a ďalších zákonov, ktorá má predmetný problém definitívne vyriešiť. Príspevok sa zameriava spätne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Autorský kolektív sa v rámci príspevku zaoberá témou zákonnosti dôkazov získaných Sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ako „Policajná inšpekcia“) v rámci trestného konania. Predmetnej otázke sme sa venovali prostredníctvom analýzy troch rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ako „NS SR“), zjednocujúceho stanoviska Trestnoprávneho kolégia NS SR, rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej le
Autor: JUDr. Juraj Jankuv PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa sa vo svojom príspevku zaoberá tematikou medzinárodnoprávnej ochrany domorodých národov (angl.indigenous peoples), ktorej nebola doposiaľ v odbornej literatúre venovaná širšia pozornosť. V úvode príspevku upozorňuje na aktuálnosť tematiky v zmysle rezolúcií Valného zhromaždenia OSN č. 45/164 z r.1990 a 48/133 z r.1993. Prvá časť príspevku je venovaná medzinárodnoprávnej definícii domorodého národa a jeho odlíšeniu od obsahovo blízkych pojmov národa a menšiny. Vychádzajúc z dostupných medzinárodnoprávnych prameňov autor charakterizuje domorodý národ ako národ s osobitnou identitiou, ve ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Otázke medzinárodnoprávnej ochrany práv domorodých národov nebola doposiaľ v odbornej literatúre venovaná širšia pozornosť. Postupom času je však možné zaznamenať rastúci záujem o danú tému, najmä u medzinárodnoprávnych teoretikov v zahraničí, ktorý je úzko spojený s aktivizáciou predstaviteľov domorodých národov a ich potrebami a požiadavkami právnej ochrany. O určitej dynamike v tejto oblasti v tomto desťročí svedčia i rezolúcie Valného zhromaženia OSN zo začiatku deväťdesiat
MENU