Nájdené právne články pre výraz: advokácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 91

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1679 dokumentov
2094 dokumentov
4800 dokumentov
5 dokumentov
6 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr. Lajos Králik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dr. Králik Lajos prináša vo svojej knihe Advokátsky stav, vydanej Budapeštianskou advokátskou komorou v roku 1903 pomerne podrobný a veľmi zaujímavý prierez históriou francúzskej advokácie a jej súčasný (písané v roku 1903) stav.

Úryvok z textu:
  Vo Francúzsku vykonávajú prácu súvisiacu so súdnymi spormi dva stavy - advokáti, ktorí vykonávajú vyššie funkcie povolania; pojednávajú pred súdmi, poskytujú právne rady, sú sudcami rozhodcovských súdov. Zo stavu advokátov po­chádzajú veľkí rečníci, sudcovia, štátnici. Ďalej zástupcovia strán - avoués, ktorých menuje vláda, a ktorí vykonávajú úlohy na nižšej úrovni; prípravu súdneho sporu, výkon rozhodnutí a mimo sporové veci, sú vyššou formou výkonnej moci, vykonávajú aj advokátske
Autor: JUDr. Rastislav Kaššák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).

Úryvok z textu:
Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).    Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne z
Autor: JUDr. Rastislav Kaššák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát alebo advokátka. Ak poskytuje právne služby prostredníctvom združenia, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, k profesijnému označeniu pripája aj meno združenia alebo obchodné meno spoločnosti.

Úryvok z textu:
Advokát môže vykonávať advokáciu : a) samostatne, b) v združení spolu s inými advokátmi, c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.    Komora vedie zoznam združení, zoznam verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností a zoznam spoločností s ručením obmedzeným. Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho s
Autor: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Samospráva v advokácii na našom území funguje približne v dnešnej podobe od roku 1875. Po období silne zužujúcej samosprávu (1948 – 1989) už 30 rokov funguje samospráva v advokácii v jej plnom význame. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom samosprávy a záujmovej samosprávy v advokácii a jej významu pre právny štát.

Úryvok z textu:
  ÚVOD V úvahách o princípe právneho štátu ako súčasti materiálneho jadra ústavy a o právnom štáte a jeho materiálnom jadre, je možné pristaviť sa pri samospráve. Záujmová samospráva je súčasťou nášho právneho poriadku. Nie je zakotvená v ústave, ale v jednotlivých zákonoch. Za ostatných 30 rokov predstavuje funkčnú súčasť nášho právneho prostredia. Záujmová samospráva predstavuje významný prvok pre demokratický a pr
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody.

Úryvok z textu:
S účinnosťou od 1. februára 2017 poskytuje právna úprava v oblasti vymáhania pohľadávok možnosť využiť upomínacie konanie, ktoré predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Tento príspevok sa pokúsi priblížiť špecifiká tohto konania a poukázať tak na jeho výhody ako aj nevýhody. Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov bol podľa dôvodovej správy prijatý z dôvodu potreby urýchlenia konania
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V pilotnom článku o elektronizácii advokácie (pozri TU) sme sa zaoberali základnou terminológiou, výhodami/nevýhodami elektronizácie a porovnaním produktov, ktoré by mali byť neodmysliteľným balíčkom advokáta v elektronickom prostredí. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na zaručenú konverziu a s tým súvisiace otázky.

Úryvok z textu:
V pilotnom článku o elektronizácii advokácie (pozri TU) sme sa zaoberali základnou terminológiou, výhodami/nevýhodami elektronizácie a porovnaním produktov, ktoré by mali byť neodmysliteľným balíčkom advokáta v elektronickom prostredí. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na zaručenú konverziu a s tým súvisiace otázky. Základným právnym predpisom upravujúcim zaručenú konverziu je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplne
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Stanovisko Najvyššieho súdu Českej republiky ohľadne výkladu pojmu "priestor, v ktorých advokát vykonáva advokáciu", ktoré sa zaoberá aj tzv. hostingom, claudom, či povinnosťou mlčanlivosti advokáta.

Sprievodný text: Na-priek to-mu, že čes-ká práv-na úp-ra-va do-mo-vých pre-hlia-dok, či pre-hlia-dok iných pries-to-rov je do ur-či-tej mie-ry od-liš-ná od slo-ven-skej práv-nej úp-ra-vy, je niž-šie uve-de-né sta-no-vis-ko Naj-vyš-šie-ho sú-du ČR tý-ka-jú-ce sa vý-kla-du poj-mu „pries-to-ry, v kto-rých ad-vo-kát vy-ko-ná-va ad-vo-ká-ciu“ pod-net-né aj v slo-ven-ských práv-nych po-me-roch. Ide naj-mä o špe-ci-fi-ká-ciu pries-to-rov, v kto-rých sa vy-ko-ná-va ad-vo-ká-cia, kto-rý-mi sa ro-zu-mie ok-rem síd-la ad-vo-ká-ta aj nap-rík-lad po-boč-ka ad-vo-kát-skej kan-ce-lá-rie, kan-ce-lár ad-vo-ká-ta v síd-le ob-chod-nej spo-loč-nos-ti, kto-rej pos-ky-tu-je práv-ne služ-by, vo-zid-lo ad-vo-ká-ta, ale aj rôz-ne elek-tro-nic-ké mies-ta, na kto-rých sú uk-la-da-né in-for-má-cie o klien-toch, nap-rík-lad webo-vé strán-ky ad-vo-ká-ta ale-bo rôz-ne mies-ta umož-ňu-jú-ce di-aľ-ko-vý prís-tup po-mo-cou inter-ne-to-vej sie-te (tzv. hos-ting, claud a pod.). Sta-no-vis-ko v od-ôvod-ne-ní su-ma-ri-zu-je aj ju-di-ka-tú-ru Európ-ske-ho sú-du pre ľud-ské prá-va ako aj Ústav-né-ho sú-du ČR, kto-ré sa tý-ka-li pre-hlia-dok v mies-tach, v kto-rých sa vy-ko-ná ad-vo-ká-cia a za-obe-rá sa aj vý-kla-dom po-vin-nos-ti ml-čan-li-vos-ti ad-vo-ká-ta.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Na­priek to­mu, že čes­ká práv­na úp­ra­va do­mo­vých pre­hlia­dok, či pre­hlia­dok iných pries­to­rov je do ur­či­tej mie­ry od­liš­ná od slo­ven­skej práv­nej úp­ra­vy, je niž­šie uve­de­né sta­no­vis­ko Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR tý­ka­jú­ce sa vý­kla­du poj­mu „pries­to­ry, v kto­rých ad­vo­kát vy­ko­ná­va ad­vo­ká­ciu“ pod­net­né aj v slo­ven­ských práv­nych po­me­roch. Ide naj­mä o špe­ci­fi­ká­ciu pries­to­rov, v kto­rýc
Autor: Róbert Kuchár
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V odbornom právnickom časopise Bulletin slovenskej advokácie (1-2/2019) bol publikovaný článok od Martina Friedricha na tému zaručená konverzia. Článok považujeme z pohľadu advokátov za prínosný, pretože obsahuje zhrnutie podstatných otázok na zorientovanie sa v problematike, pričom je obohatený aj o poznatky z praxe a skúsenosti so softvérovými produktmi na výkon zaručených konverzií. Napriek tomu si dovoľujeme v reakcii na predmetný článok spresniť a doplniť niektoré informácie, ktoré v ňom odzneli.

Úryvok z textu:
V odbornom právnickom časopise Bulletin slovenskej advokácie (1-2/2019) bol publikovaný článok od Martina Friedricha na tému zaručená konverzia. Článok považujeme z pohľadu advokátov za prínosný, pretože obsahuje zhrnutie podstatných otázok na zorientovanie sa v problematike, pričom je obohatený aj o poznatky z praxe a skúsenosti so softvérovými produktmi na výkon zaručených konverzií. Napriek tomu si dovoľujeme v reakcii na predmetný článok spresniť a doplniť niektoré informácie, ktoré v ňom
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V oblasti elektronizácie postupne začína vznikať ustálená súdna prax a to už aj na úrovni Ústavného súdu SR – jednou z otázok, ktorá sa v judikatúre posudzovala bolo, či zaručenej konverzii podlieha procesné splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred všeobecným súdom.

Úryvok z textu:
V oblasti elektronizácie postupne začína vznikať ustálená súdna prax a to už aj na úrovni Ústavného súdu SR – jednou z otázok, ktorá sa v judikatúre posudzovala bolo, či zaručenej konverzii podlieha procesné splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred všeobecným súdom. Kľúčovým pre ďalší výklad je ustanovenie § 82l ods. 4 zákona o súdoch, ktorého znenie je nasledovné: „Ak osobitný predpis42h) neustanovuje inak, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe možno súdu doručiť v elektronick
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Katastrálny zákon v § 23 ods. 1 (nadbytočne) ustanovuje, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní a že pri elektronickom podan
MENU