Nájdené právne články pre výraz: advokátska skúška

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
10 dokumentov
31 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Alexander Škrinár DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom období často vznášala kritika spojená s vydávaním rozhodcovských rozsudkov v sporoch, v ktorých jednou zo strán bol spo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom obdo
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodcovského konania v Slovenskej republike, pričom sa zameriava na zavedenie dvoch režimov rozhodcovského konania - klasického rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konania. Snahou autora je v príspevku zhodnotiť pozitíva a aj prípadné negatíva právnej úpravy jednak z hľadiska spotrebiteľa a jeho práv ako aj z hľadiska účastníkov klasického rozhodcovského konania.

Úryvok z textu:
1 NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA Dňa 1. januára 2015 nadobudla v Slovenskej republike účinnosť nová práva úprava rozhodcovského konania a to konkrétne nový zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj pomerne rozsiahla novela zákona č. 244/2 002 Z. z. o rozhodcovskom konaní - zákon č. 336/2014 Z. z. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prešla tak pomerne rozsi
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými princípmi pripravovaných zmien právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Základným motívom pripravovanej právnej úpravy je existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom konaní, pričom popri klasickom zákone o rozhodcovskom konaní by existoval aj osobitný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, v ktorom bude zabezpečená ochrana práv spotrebiteľa nielen v dôsledku sprísnenia podmienok zriadenia a fungovania stálych rozhodcovských súdov a v dôsledku sprísnenia podmienok vykonávania funkcie rozhodcu v spotrebiteľských veciach, ale aj v dôsledku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ STAV PRÁVNEJ ÚPRAVY A POTREBA ZMENY V Slovenskej republike bolo v ostatných rokoch rozhodcovské konanie využívané vo veľkej miere nielen na riešenie sporov vzniknutých z obchodných vzťahov, ale aj občiansko-právnych vzťahov vrátane vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prebieha v ostatných rokoch určitými zmenami, pričom práve jedným z dôvodov zmeny právnej úpravy rozhodcovského kona
Autor: JUDr. Rastislav Kaššák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).

Úryvok z textu:
Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).    Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne z
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 - 1989". Na stránkach Bulletinu slovenskej advokácie uverejníme postupne oba referáty.

Úryvok z textu:
Generácia tretia: advokát Samo Daxner (4.5.1856-27.4.1949) V ďalšej generácii sa stal advokátom iba Jurajov syn - Samo Daxner (4.5.1856, Banská Štiavnica - 27.4.1949, Tisovec). Podľa záznamu v matrike sa mal narodiť v Banskej Štiavnici 5. 5.1856, sám však tvrdil, že sa narodil o deň skôr a tak aj oslavoval narodeniny. Samo mal iba jediného súrodenca Jána (1860 - 1893), ten sa narodil už vTisovci, ako 33-ročný spáchal samovraždu; Samo mu pripisuje vynález dvojstranného pluhu s
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 - 1989". Na stránkach Bulletinu slovenskej advokácie uverejníme postupne oba referáty.

Úryvok z textu:
Prví Daxnerovci prišli na územie Uhorska ako bojovníci proti Turkom v 14. storočí. Danielovi Daxnerovi (1579 - 1674) a všetkým jeho synom, dcéram a ich potomkom oboch pohlaví cisár Leopold 17. júna 1665 udelil právo používať šlachtický titul. S titulom však nebolo spojené nadobudnutie žiadneho majetku - Daxnerovci boli armalistami. Ich erb tvoril na modrom štíte ležiaci jazvec (dachs - jazvec) a prilba s dvoma byvolími rohmi. Potomkovia Daniela Daxnera žili najprv v Brezne a koncom 18. st
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Matúš Dula sa narodil 28. 6.1846 v Blatnici v roľníckej rodine Matúša Dulu, st. a Anny, rod. Duchajovej. Jeho otec bol kupcom (šafraníkom), cestoval po svete, bol azda prvý Slovák, ktorý došiel až do Irkutska. V dôsledku revolúcie v Poľsku sa však musel vrátiť z Ruska domov, kde sa potom venoval hospodárstvu. Zapojil sa aktívne do revolučného diania (1848), spoločne s učiteľom Jurajom Šoltýsom propagoval v Blatnici a na okolí slovanskú vzájomnosť, v roku 1848 bol uväznený.

Úryvok z textu:
Matúš Dula (1846 - 1926) Matúš Dula sa narodil 28. 6.1846 v Blatnici v roľníckej rodine Matúša Dulu, st. a Anny, rod. Duchajovej. Jeho otec bol kupcom (šafraníkom), cestoval po svete, bol azda prvý Slovák, ktorý došiel až do Irkutska. V dôsledku revolúcie v Poľsku sa však musel vrátiťz Ruska domov, kde sa potom venoval hospodárstvu. Zapojil sa aktívne do revolučného diania (1848), spoločne s učiteľom Jurajom Šoltýsom propagoval v Blatnici a na okolí slovanskú vzájomnosť, v roku 1848
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Prinášame štvrtú, záverečnú časť referátu, ktorý odznel na siedmej Konferencii o histórii advokácie 26. novembra 2010. Tradičné podujatie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory a Spoločnosť pre históriu advokácie.

Úryvok z textu:
Advokáti vo väzení Všetci odsúdení advokáti svoj trest vykonali v banskobystrickom väzeníešte koncom roku 1900. Svedectvo o pomeroch vo väznici obsahujú listy Andreja Halašu jeho manželke začínajúce vždy slovami „Drahá Anička!". Ako vyplýva z prvého z nich (25. 9.1900), všetci spoločne odsúdení boli obyvateľmi ciel umiestnených na druhom poschodí väzenskej budovy vo vzájomnom susedstve - Halaša obýval celu spoločne so svokrom Pavlom Mudroňom a Svetozátom Hurbanom. V susednej cele bo
MENU