Nájdené právne články pre výraz: advokátske povolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
39 dokumentov
67 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Juraj Kolesár CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Orgány Slovenskej advokátskej komory čoraz častejšie riešia v rámci svojej činnosti sťažnosti o dodržiavaní etiky advokátskeho povolania. Desať disciplinárnych senátov SAK zasadá takmer permanentne, predsedníctvo SAK ako odvolací orgán na každom zo svojich zasadnutí rieši tieto problémy. Hoci ťažiskom nie sú iba previnenia voči etike, nie je ich málo.

Úryvok z textu:
Orgány Slovenskej advokátskej komory čoraz častejšie riešia v rámci svojej činnosti sťažnosti o dodržiavaní etiky advokátskeho povolania. Desať disciplinárnych senátov SAK zasadá takmer permanentne, predsedníctvo SAK ako odvolací orgán na každom zo svojich zasadnutí rieši tieto problémy. Hoci ťažiskom nie sú iba previnenia voči etike, nie je ich málo. Na stránkach dennej a inej (nielen bulvárnej) tlače sa objavujú otvorené, či naznačované otázky, ktoré smerujú k tomu, či advokáti pr
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok analyzuje vzájomný vzťah advokáta a klienta v súvislosti s povinnosťou oznámiť spáchanie trestnej činnosti.

Úryvok z textu:
Stať sa dob­rým ad­vo­ká­tom mô­že byť čas­tok­rát zlo­ži­tej­šie ako sa zdá. Nie­len­že je pot­reb­né do­siah­nuť práv­nic­ké vzde­la­nie, ab­sol­vo­vať kon­ci­pien­tsku prax pri kto­rej mô­že­te mať po­cit no­vo­do­bé­ho „ot­ro­ka“ a ús­peš­ne zlo­žiť ad­vo­kát­ske skúš­ky, kto­ré sa svo­jou ná­roč­nos­ťou ani zďa­le­ka ne­po­do­ba­jú pre­chádz­ke ru­žo­vou zá­hra­dou, ale pri bu­do­va­ní por­tfó­lia klien­tov je tak­mer ne­vyh­nut­nos­ťou vy­bu­do­vať si me­no dô­ve­ry­hod­né­ho a spo­ľah­
Autor: JUDr. Rastislav Kaššák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).

Úryvok z textu:
Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).    Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne z
Autor: JUDr. Katarína Lešková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V podmienkach Slovenskej republiky bol nedávno zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý má plniť, okrem iného, aj funkciu disciplinárneho súdu pre rôzne právnické profesie. Do úvahy prichádza možnosť, že bude disponovať aj disciplinárnou právomocou voči advokátom. Príspevok sa zaoberá súčasnou úpravou disciplinárneho konania advokátov v rámci stavovskej samosprávy a reaguje na úvahy o prenesení tejto právomoci na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  Úvod V súčasnosti je Slovenská republika postihnutá, okrem boja s pandémiou COVID-19, aj bojom v obnovenie dôvery v právny štát, ktorý si dala vláda Slovenskej republiky za cieľ vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 20241, a s ktorého realizáciou začala veľmi intenzívne prípravou rozsiahlych legislatívnych zmien s úmyslom schváliť ich a zaviesť do praxe ešte v tomto volebnom období. Súčasťou týchto zmien je aj reforma justície, ktorá v sebe zahŕňa, okrem iného, aj
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Reklamné služby poskytované najväčšou internetovou komunikačnou sieťou dnešného sveta a ich využívanie advokátmi či advokátskymi kanceláriami sa môže dostávať do rozporu s vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory. Uvedené platí zvlášť v prípade, ak sa tak môže stať už pri tzv. "neplatenej inzercii" či "propagácii" advokáta či advokátskej kancelárie na tejto sociálnej sieti. Uvedený stav robí z otázky "je to v poriadku?" otázku nanajvýš aktuálnu, ktorú treba zodpovedať čím skôr.

Úryvok z textu:
Tento pomerne krátky a vecný príspevok by sme radi začali autorskou poznámkou v ktorej tvrdíme, že potreba reagovať na aktuálne problémy spoločnosti je viac ako aktuálna a potrebná. Bez nej sa akémukoľvek spoločenstvu ľudí determinovaných právnym poriadkom môže stať, že právo, ktoré bude ovplyvňovať ich každodenné chovanie a správanie, stratí "kontakt s realitou" a dostane sa do úlohy práva mŕtveho, čo sme už v histórii zopárkrát zažili, a vždy to bol kontraproduktívny, ba až n
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Ako právny zástupca žalobcu sa spolu so svojím klientom zúčastnil na pojednávaní, nariadenom súdom prvého stupňa na prejednanie veci samej v občianskom súdnom konaní. Sudkyňa okresného súdu pristúpila počas pojednávania k výsluchu svedka. Po štandardnom procesnom postupe súdu bol advokát vyzvaný, aby položil svedkovi vlastné otázky, pokiaľ to považuje za potrebné z hľadiska dokazovania.

Úryvok z textu:
    Ako právny zástupca žalobcu sa spolu so svojím klientom zúčastnil na pojednávaní, nariadenom súdom prvého stupňa na prejednanie veci samej v občianskom súdnom konaní. Sudkyňa okresného súdu pristúpila počas pojednávania k výsluchu svedka. Po štandardnom procesnom postupe súdu bol advokát vyzvaný, aby položil svedkovi vlastné otázky, pokiaľ to považuje za potrebné z h ľadiska dokazovania.
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sme sa pokúsili poskytnúť obraz jedného z najvýznamnejších filmových a zároveň fiktívnych predstaviteľov právnických povolaní Atti- cusa Fincha z rovnomenného románu i filmu Ako zabiť vtáčika (USA, 1962). Toto filmové vyobrazenie pokladáme za právnický mýtus, ktorý sa diametrálne odlišuje od všetkých ďalších filmových i televíznych právnikov a najmä od reálneho obrazu právnika (advokáta) v spoločnosti. Atticus Finch je dokonalým občanom, otcom, advokátom i ľudskou bytosťou. Je tak dokonalý, že ho môžeme označiť jedine za mýtus. V článku sa pokúsime toto tvrdenie podporiť, ale i vyvrát ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Advokáti okrem toho „právnického“ sveta pôsobia často i v umeleckej oblasti, kde sa stali hlavnými postavami literárnych, divadelných a filmových diel. Predmetom nášho záujmu sa stal mýtus filmového advokáta, ktorý bol vytvorený ešte v roku 1962. Je ním postava advokáta vo filmovom spracovaní známej románovej predlohy Harpera Leeho Ako zabiť vtáčika (To Kill a Mockingbird). Hlavným hrdinom tohto fiktívneho príbehu je advokát v malom americkom mestečku na juhu Spojených štátov. Men
Autor: JUDr. Michal Hrušovský PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok sa venuje problematike nezávislosti a nestrannosti rozhodcov v rozhodcovskom konaní. Autori sa snažia poukázať na nezáväzné pravidlá (usmerneniami Medzinárodnej advokátskej komory o konflikte záujmov v medzinárodnej arbitráži), ktoré je možné v tomto ohľade použiť ako inšpiráciu. Zároveň bližšie rozoberajú určité skutkové okolnosti, ktoré môžu viesť k spochybneniu nezávislosti a nestrannosti rozhodcov, a ktoré sú špecifické pre arbitrážne konanie na Slovensku.

Úryvok z textu:
  Nezávislosť a nestrannosť rozhodcu v rozhodcovskom konaní tvorí jednu z podstatných podmienok výkonu jeho funkcie. Ide však o pojmy veľmi všeobecné a v konkrétnych prípadoch býva náročné posúdiť, či je táto podmienka splnená. Zároveň sa v slovenských reáliách často vyskytujú prípady rozhodovania sporu rozhodcom, o ktorom sporové strany nemajú dostatočné informácie. Cieľom tohto článku je bližšie rozobrať pojem „nezávislosť a nestrannosť rozhodcu“ s ohľadom na konkrétne príklady často sa
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj in ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej os
Autor: Dr. Lajos Králik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dr. Králik Lajos prináša vo svojej knihe Advokátsky stav, vydanej Budapeštianskou advokátskou komorou v roku 1903 pomerne podrobný a veľmi zaujímavý prierez históriou francúzskej advokácie a jej súčasný (písané v roku 1903) stav.

Úryvok z textu:
  Vo Francúzsku vykonávajú prácu súvisiacu so súdnymi spormi dva stavy - advokáti, ktorí vykonávajú vyššie funkcie povolania; pojednávajú pred súdmi, poskytujú právne rady, sú sudcami rozhodcovských súdov. Zo stavu advokátov po­chádzajú veľkí rečníci, sudcovia, štátnici. Ďalej zástupcovia strán - avoués, ktorých menuje vláda, a ktorí vykonávajú úlohy na nižšej úrovni; prípravu súdneho sporu, výkon rozhodnutí a mimo sporové veci, sú vyššou formou výkonnej moci, vykonávajú aj advokátske
MENU