Nájdené právne články pre výraz: advokátsky koncipient

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

324 dokumentov
143 dokumentov
1189 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako „SAK“).

Úryvok z textu:
O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych konc
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Po publikovaní redakčného príspevku Vstať alebo ostať sedieť? (BSA č. 3/2011) sa s námetom podobného charakteru na náš časopis obrátil ďalší advokát. Ako splnomocnený zástupca podal v mene svojho klienta žalobu v občianskom súdnom konaní. Predmetom konania bolo zaplatenie dlžnej kúpnej ceny v rámci obchodného záväzkového vzťahu. Po zrušení pôvodne vydaného platobného rozkazu, v dôsledku žalovaným včas podaného odporu, nariadil súd prvého stupňa na prerokovanie veci samej pojednávanie, na ktoré advokáta žalobcu riadne predvolal.

Úryvok z textu:
Po publikovaní redakčného príspevku Vstať alebo ostať sedieť? (BSA č. 3/2011) sa s námetom podobného charakteru na náš časopis obrátil ďalší advokát. Ako splnomocnený zástupca podal v mene svojho klienta žalobu v občianskom súdnom konaní. Predmetom konania bolo zaplatenie dlžnej kúpnej ceny v rámci obchodného záväzkového vzťahu. Po zrušení pôvodne vydaného platobného rozkazu, v dôsledku žalovaným včas podaného odporu, nariadil súd prvého stupňa na prerokovanie veci samej pojednávanie, na ktor
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí.

Úryvok z textu:
Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí. Bez zbytočných úvodných litánií in medias res z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyberám vcelku kreatívny výklad: „Podľa § 17
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré pojednáva o pracovnoprávnej subjektivite organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby ako zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi - koncipientovi. Autor sa v súvislosti s touto problematikou zamýšľa nad osobitným a privilegovaným postavením koncipienta ako osoby s právnym povedomím v porovnaní s ostatnými zamestnancami. V záujme rešpektovania zásady rovnosti všetkých pred zákonom a v záujme ochrany slabšieho subjektu práva autor vyslovuje viacero le dege ferenda úvah.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V tomto príspevku je pozornosť venovaná problematike právnej, resp. pracovnoprávnej subjektivity organizačnej zložky ako zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom, osobitne vo vzťahu k určitej kategórii zamestnancov – advokátskym koncipientom. Uvedenú problematiku rozanalyzujeme z pohľadu názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezentovaného v Uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „NS SR“) zo dňa 30.10.2014, sp. zn. 1 Cdo 252/2012 (ďalej len „Uznesenie“
Autor: JUDr. Rastislav Kaššák PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).

Úryvok z textu:
Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 586/2003 Z. z.“).    Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne z
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Na právnickom portáli hlavne právnicky a preto začnime citáciou ustanovenia § 29a zákona o advokácii (prijatého v rámci novelizácie tohto predpisu v roku 2012): „Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.“

Úryvok z textu:
Na právnickom portáli hlavne právnicky a preto začnime citáciou ustanovenia § 29a zákona o advokácii (prijatého v rámci novelizácie tohto predpisu v roku 2012): „Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.“ Raper EGO, v civilnom živote tiež advokátsky koncipient, bol v disciplinárnom konaní vedenom pred príslušným disciplinárnym senátom Slovenskej advokátskej komory uznaný za vinného a ako disciplinárne opatren
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 - 1989". V tomto čísle Bulletinu slovenskej advokácie prinášame prvú z troch častí druhého referátu.

Úryvok z textu:
Obdobie socializmu v našich dejinách, vymedzené rokmi 1948-89, veľmi neprialo rozvoju slobodných právnických povolaní vrátane advokácie. Ani medzi najvyššími predstaviteľmi justície spomedzi ministrov, resp. s prihliadnutím na pomery „kvázi" autonómneho Slovenska povereníkov spravodlivosti, mnoho advokátov nenájdeme, preto označenie tohto obdobia v dejinách advokácie za temné je dozaista namieste. Obdobne minimum advokátov možno hľadať v radoch najvyšších straníckych či štátnych predstaviteľo
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku.

Úryvok z textu:
Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku. Výstupom reportáže bolo najmä to, že v priebehu jesene 2017 bude na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky kreovaná pracovná skupina, ktorá má nájsť spôsob, akým budú obhajcovia prideľovaní náhodným výberom, čo hodnot
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V každodennom živote sa je možné stretnúť s mnohými výrazmi a pomenovaniami, ktoré sa v spoločnosti bežne, avšak nie vždy aj správne, používajú. Právnický žargón nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Tento príspevok poukáže len na niektoré príklady, s ktorými sa je možné v praxi stretnúť a to s poukazom na osoby a situácie, pri ktorých k ľudovo povedané „breptom“ často dochádza.

Úryvok z textu:
V každodennom živote sa je možné stretnúť s mnohými výrazmi a pomenovaniami, ktoré sa v spoločnosti bežne, avšak nie vždy aj správne, používajú. Právnický žargón nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Tento príspevok poukáže len na niektoré príklady, s ktorými sa je možné v praxi stretnúť a to s poukazom na osoby a situácie, pri ktorých k ľudovo povedané „breptom“ často dochádza. O právnikoch sa hovorí ako o ľuďoch, ktorí zvyknú ťahať za slovíčka. Predpokladom toho však je, že práve práv
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 - 1989". V tomto čísle Bulletinu slovenskej advokácie prinášame druhú z troch častí druhého referátu.

Úryvok z textu:
Z advokácie k postu predsedu parlamentu Jediným predsedom parlamentu, teda Národného či od 1. 1. 1969 Federálneho zhromaždenia v rokoch 1948-89 z radov advokácie bol prostejovský advokát JUDr. Oldřich John, ktorý sa narodil 20. februára 1907 v Chořelicích u Litovle. Po štúdiu na reálnom gymnáziu v Kyjove a Litovli bol od roku 1920 poslucháčom slovenského reálneho gymnázia v Košiciach, kde aj maturoval. Jeho ďalší študijný život bol spätý s právnickými fakultami univerzít v Prahe a Br
MENU