Nájdené právne články pre výraz: agentúra dočasného zamestnávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

108 dokumentov
4 dokumenty
165 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rôznorodosť predmetov činností zamestnávateľských subjektov a pracovných pozícií zamestnancov objektívne odôvodňuje existenciu špecifických pracovných podmienok. Aj Zákonník práce počíta s niektorými osobitnými pracovnými podmienky (napr. práca doma) či s osobitným prístupom k niektorým kategóriám zamestnancom (napr. zvýšená ochrana tehotných žien, zdravotne postihnutých a pod.). Rozmanité pracovné podmienky sú často upravené v pracovných alebo kolektívnych zmluvách, či interných predpisoch zamestnávateľa. V podmienkach Slovenskej republiky sa špecifickosť pracovných podmienok odvíja viac od c ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Tak ako bežný život prináša rôzne situácie, aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa vyskytujú rôzne variácie výkonu závislej práce, ktoré sa vymykajú štandardným pracovným pomerom na neurčitý čas, v rámci ktorého zamestnanec vykonáva prácu na pracovisku počas bežných štandardných pracovných hodín. Zákonník práce počíta s určitými modifikáciami klasického pracovného pomeru, ktoré pomenúvame ako atypické pracovné pomery1, či už ide o domácku prácu, prácu na kratší pracov
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pod vplyvom snahy o neustále zvyšovanie zamestnanosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii sa dostávajú do popredia atypické formy zamestnania a stávajú sa významnými právnymi nástrojmi znižovania nezamestnanosti. Jedným z týchto nástrojov je aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, označovaný aj ako personálny leasing, požičiavanie zamestnancov, dočasné vysielanie zamestnancov alebo dočasná práca.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Pod vplyvom snahy o neustále zvyšovanie zamestnanosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii sa dostávajú do popredia atypické formy zamestnania a stávajú sa významnými právnymi nástrojmi znižovania nezamestnanosti. Jedným z týchto nástrojov je aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, označovaný aj ako personálny leasing, požičiavanie zamestnancov, dočasné vysielanie zamestnancov alebo dočasná práca. Nejedná s
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosti 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, avšak ich prílišná ochrana vyvoláva obavy z reakcie zamestnávateľov, u ktorých sa môže vyskytnúť podvedo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
PRIJATÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosťi 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po n
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Z dôvodu posilnenej ochrany zamestnanca je zamestnávateľ limitovaný výpovednými dôvodmi taxatívne ustanovenými v Zákonníku prácu. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v zákone na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jeden z často sa vyskytujúcich dôvodov pre výpoveď danú zamestnávateľom je nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov ( ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce
Autor: RNDr. Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: S účinnosťou od 1. januára 2020 pribúda v Zákonníku práce nový § 152b podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Úryvok z textu:
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zavádza nový § 152b, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Na príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne (počet zamestnancov nie je rozhodujúci). Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy: zákon č. 553/2003
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor príspevku sa zaoberá vplyvom pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť v Slovenskej republike. Autor sa v ňom zaoberá zmenami v právnom predpise, ktorý upravuje služby zamestnanosti poskytované štátom. Analyzuje tieto zmeny porovnaním platnej právnej úpravy s navrhovanou. Definuje základné pojmy, subjekty, či vybrané inštitúty služieb zamestnanosti. Venuje sa na jednej strane zmenám v právnej úprave poskytovaných služieb, či zmenám v kompetenciách orgánov, ktoré tieto služby poskytujú. Stručne sa dotkol aj problematiky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení a trhu práce, na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo je jedno z najdynamickejších odvetví práva. Platí to nielen pre právny poriadok v Slovenskej republike, ale aj pre väčšinu právnych poriadkov v Európe, či vo svete. Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov nevyhnutne reaguje na celospoločenské zmeny a z tohto dôvodu prechádza veľmi častými zmenami. V podmienkach Slovenskej republiky si však dovolím tvrdiť, že zmien v pracovnoprávnych predpisoch je až príliš veľa a sú uskutočňované príliš často, keďže „najdokonalejšie“
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme možnosťami zamestnávania absolventov vstupujúcich do sveta práce. Cieľom príspevku je skúmanie zásadných príčin spôsobujúcich pretrvávajúcu vysokú miery nezamestnanosti mladých ľudí. Zároveň sa zaoberáme analýzou súčasných právnych spôsobov zamestnávania absolventov v podmienkach Slovenskej republiky, s poukázaním na výrazné regionálne rozdiely. V neposlednom rade sa zamýšľame nad možnosťami právneho riešenia v budúcnosti, ktoré by postupnou integráciou do právneho poriadku a následnou realizáciou mohli byť nástrojom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov na pracovnom tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pojem práca a pracovný trh je v aktuálnych spoločenských podmienkach frekventovane zaužívaným pojmom. Sú bezprostredne späté s ešte väčšmi akcentujúcou otázkou nezamestnanosti ako negatívne expandujúcou sociálnou udalosťou. Prirodzenou vlastnosťou človeka každej generácie je obohacovanie svojho života rôznorodými aktívnymi činnosťami. Medzi ne nepochybne patrí aj možnosť uplatniť sa na trhu práce a vlastným pričinením materiálne zabezpečovať vlastné životné potreby spolu s potr
Autor: JUDr. Peter Demek
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá dôležitosťou zmien, ktoré nastali v sústave aktívnych opatrení na trhu práce v rámci slovenského pracovného práva. V ťažiskovej časti článku je podaný stručný prehľad novo vytvoreného peňažného príspevku zo sústavy AOTP - príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. V tejto časti článku je taktiež prezentovaný pohľad na tieto koncepčné východiská, ako právny základ pre zmeny v prístupe štátu k politike zamestnanosti. Záver článku je zameraný na analýzu špecifických očakávaní, ktoré sú úzko spojené s aplikáciou tohto príspevku na pracovnom trhu v Slovenskej re ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Samotné formulovanie deduktívnych záverov tohto informatívneho elaborátu sa zameriava predovšetkým na posúdenie cieľov a praktických účinkov novely zákona o službách zamestnanosti, t.j. zákona NR SR č. 52/2010 Z.z. (čiastka č. 29/2010), ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky ako číslo parlamentnej tlače 1373/2009, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony. V tejto súvisl
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.

Úryvok z textu:
Úvod Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov. Minulý mesiac uplynul rok od pádu ctihodnej americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorej kolaps znamenal začiatok celosvetovej
MENU