Nájdené právne články pre výraz: alternatívne tresty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
2 dokumenty
291 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Soňa Strýčková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou nad alternatívnymi trestami z pohľadu dosiahnutia účelu trestu, resp. kladie si za cieľ postaviť do protikladu výsledky dosahované prostredníctvom nepodmienečného trestu odňatia slobody a systém alternatívneho riešenia trestných vecí. Právny systém Slovenskej republiky sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré sú postavené do systému nápravy a prevýchovy páchateľov trestných činov, pričom však aplikačná prax toho dôkaz nie je, práve naopak. Presadzovanie alternatívnych trestov však nepochybne zastáva svoje miesto a postavenie v systéme trestných sankcií, je však potrebné nastav ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dosiahnutie účelu trestu, pojem trest a v neposlednom rade alternatívne tresty sú nepochybne stále aktuálnou témou a to nie len v inštanciách akademických úvah, ale aj v dôsledku potrieb aplikačnej praxe. S uvedenými pojmami sa nepochybne spájajú aj termíny ako trestná politika či druhy trestných sankcií. Úvod do načrtnutej problematiky možno chápať ako všeobecný koncept trestnej politiky v spojitosti s následkom nastávajúcim po právoplatnosti vyhláseného odsudzujúceho rozsudku.
Autor: JUDr. Veronika Poláková
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na poznanie trestu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Oba inštitúty sú pokladané svojim obsahom a funkciou za alternatívne tresty k nepodmienečnému trestu odňatia slobody aj keď postoje odborníkov sú rôzne. Účelom tohto príspevku je najmä na základe súdnych rozhodnutí rozobrať tieto dva druhy trestov, ich právne aspekty a z pohľadu justičnej praxe ich priblížiť čitateľovi. V prvej časti autorka rozoberá samotný trest podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a s ním súvi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody ako aj podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom predstavujú podľa niektorých odborníkov alternatívne tresty k trestu odňatia slobody, sú prejavom zásady humanity pomocnej úlohy trestnej represie, majú výchovný charakter a umožňujú individualizáciu v prístupe súdu k trestaniu páchateľov. Obom inštitútom sa budem venovať súčasne, poukážem na ich spoločné znaky a rozdiely, zameriam sa na ich podstatu a zmysel a v nepos
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Alternatívne tresty sú jednou z možností sankcionovania páchateľa trestného činu za jeho protiprávne konanie. Základnou filozofiou alternatívnych trestov, ako právneho následku trestného činu, je potrestanie páchateľa pričom samotné potrestanie nebude spojené s odňatím slobody. Jednotlivé alternatívne tresty tvoria neoddeliteľnú súčasť zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Trest domáceho väzenia je jedným z alternatívnych trestov na ktoré sa upriami tento príspevok. Príspevok sa zameria na právnu úpravu uvedeného alternatívneho trestu, poukáže na využívanie - uklad ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trest je následkom trestného činu. Ponímanie trestania sa v histórii ľudstva menilo, čo sa prejavovalo v nachádzaní nových a účinnejších spôsoboch postihovania páchateľov trestného činu. Bipartícia sankcií priniesla delenie sankcií na tresty a ochranné opatrenia. Cieľom ochranných opatrení bola možnosť poskytnúť páchateľovi trestného činu, resp. činu inak trestného pomoc, ktorá mala byť zavŕšená jeho nápravou a zaradením do života. Ďalším míľnikom v oblasti vývoja trestu bolo postu
Autor: JUDr. Jana Schäfferová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Alternatívne tresty ponúkajú inú možnosť potrestania páchateľa než je uloženie trestu odňatia slobody. Sú alternatívou k preplneným väzniciam , v ktorých je odsúdený izolovaný od spoločnosti, čo so sebou nesie množstvo negatívnych dôsledkov. Páchateľ sa stáva pasívnym členom spoločnosti, nemusí pracovať, nemá možnosť hľadať si prácu či organizovať svoj voľný čas. Navyše má zabezpečené ubytovanie, stravu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, a to všetko na účet daňových poplatníkov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa niektorí páchatelia do väzenia opakovane vracajú. Krátkodobý trest odňatia slob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rekodifikáciou koncepcie trestného práva v Slovenskej republike došlo k zavedeniu dvoch nových alternatívnych trestov- trest Domáceho väzenia a trest povinnej práce. Cieľom mojej práce a teda jej hlavným zameraním je práve preto spomínaný trest domáceho väzenia a trest povinnej práce. „ Sociálna zmena vrátane zmeny hodnôt a zmeny „ ducha doby“ by mohla byť pripásaná rozhodujúcej funkcii, prirodzene, že to v žiadnom prípade nevylučuje fatálne prijatie ničoho, čo sa ukázalo ako chy
Autor: JUDr. Borislav Usačev
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronického monitoringu osôb. Obsah zahŕňa najmä spôsob zavedenia projektu ESMO do praxe, jeho právny základ ako aj možnosti využitia tohto projektu. Osobitná pozornosť je venovaná jednotlivým krokom, ktoré musia byť naplnené, aby tak došlo k úspešnej realizácii monitorovania konkrétnej osoby. Článok tiež poskytuje vymedzenie oblastí, v rámci ktorých možno ESMO využiť, teda nie len oblasť trestnú ale aj civilnú. V závere je podrobne rozobraný trest domáceho väzenia za súčasného využitia technických prostriedkov.

Úryvok z textu:
1. Úvod: Prijatím rekodifikovaného Trestného zákona a Trestného poriadku sa s účinnosťou od 1. januára 2006 zaviedol do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút kontroly technickými prostriedkami, a to v súvislosti so zavedením v tom čase novej trestnej sankcie, ktorou bol trest domáceho väzenia. Účelom tohto inštitútu bolo a je zabezpečiť kontrolu výkonu rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia a napomôcť získať ucelené informácie o dodržiavaní podmienok uloženého tres
Autor: JUDr. Miroslav Sura PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnou úpravou a postavením probačného úradníka. Cieľom článku je poukázať na práva a povinnosti probačného úradníka pri výkone svojej činnosti, ako aj poukázať na niektoré problémy aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „V tradičnom pojatí modelu trestajúcej justície bola a doposiaľ do značnej miery stále je, primárnou obeťou trestného činu práve spoločnosť. Všetky sily a prostriedky sú preto sústreďované na ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ohrozujúci verejný záujem. Počas trestného procesu je obeti prisudzované skôr pasívne postavenie, keďže na výkone trestnej justície sa zúčastňuje len v pomerne malom rozsahu a iba v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škody.“1 V dôsledku vývoja a
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Nedovolené nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len ,,drogy“) a ich trestný postih je predmetom dlhodobého záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Tento záujem vzbudzuje samotná drogová kriminalita, ako aj nárast počtu odhalených prípadov súvisiacich s drogami. Je dostatočná súčasná drogová politika zo strany štátu, alebo je potrebné pristúpiť k jej zmene?

Úryvok z textu:
Domnievam sa, že ústrednou otázkou drogovej politiky je voľba základnej koncepcie. V tejto súvislosti v zásade možno hovoriť o dvoch koncepciách. Jednu predstavuje tzv. represívny prístup, ktorý smeruje k znižovaniu ponuky drog. Pri tejto koncepcii sa kladie dôraz na zakazovanie a postih za zneužívanie drog. Druhú koncepciu predstavuje tzv. medicínsko-terapeutický prístup, ktorého cieľom je znižovať dopyt po drogách. Tento prístup znamená, že na drogovo závislé osoby majú byť o
Autor: JUDr. Jozef Greguš PhD., LL.M.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou okamžitého skončenia zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom. Následne sa autor venuje vybraným ustanoveniam zákona o športe upravujúcim okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnejúpravy týkajúcejsa okamžitého skončenia zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe") sa upravilo dovtedy nejednoznačné postavenie športovcov v slovenskom právnom poriadku. Zákon o športe priznal profesionálnym športovcom status zamestnancov a uzatvorením zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vzniká medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom iný pracovnoprávny vzťah. Na základe tejto skutočnosti sa nepochybne zlepšilo právne postav
Autor: Mgr. Michael Válek
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Účastníci konania si budú môcť prezerať súdny spis cez internet, súdy budú mať možnosť vypočúvať cez videokonferencie a zlepší sa zverejňovanie súdnych rozhodnutí na webe. To je len niekoľko z viacerých výhod, ktoré súdom prinesie projekt Rozvoja elektronických služieb súdnictva (RESS). Projekt financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa začína realizovať vďaka zmluvám, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR tento týždeň podpísalo s tromi dodávateľmi.

Úryvok z textu:
Účastníci konania si budú môcť prezerať súdny spis cez internet, súdy budú mať možnosť vypočúvať cez videokonferencie a zlepší sa zverejňovanie súdnych rozhodnutí na webe. To je len niekoľko z viacerých výhod, ktoré súdom prinesie projekt Rozvoja elektronických služieb súdnictva (RESS). Projekt financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa začína realizovať vďaka zmluvám, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR tento týždeň podpísalo s tromi dodávateľmi. Z hľad
Autor: JUDr. Marika Briatková
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
MENU