Nájdené právne články pre výraz: amnestia vo veciach priestupkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok pomenúva základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. Analyzuje ústavnoprávne aspekty vybraných dôvodov zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie.

Úryvok z textu:
1 ZÁNIK TRESTNOSTI AKO TEORETICKÝ POJEM Prvotným znakom každého správneho deliktu je, že ide o čin, ktorý je protiprávny. Ak by čin, ktorý sa prejavil vo vonkajšom svete, nebol protiprávny, potom by sme nemohli hovoriť o správnom delikte, pretože by nebol naplnený jeho základný pojmový znak; išlo by o čin, ktorý je pozitívnym právom povolený. Tento záver odôvodňuje aj znenie čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať to, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V nasledujúcom texte som sa venovala všeobecnej právnej úprave dokazovania obsiahnutej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) a v súvislosti so zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Text obsahuje vymedzenie jednotlivých štádií dokazovania, poukázanie na právne poznatky, ktoré nebudú podliehať dokazovaniu, rozhodnutia iných orgánov, ktorými budú súdy viazané a všeobecné vymedzenie dôkazných prostriedkov.

Úryvok z textu:
V nasledujúcom texte som sa venovala všeobecnej právnej úprave dokazovania obsiahnutej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) a v súvislosti so zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Text obsahuje vymedzenie jednotlivých štádií dokazovania, poukázanie na právne poznatky, ktoré nebudú podliehať dokazovaniu
Autor: doc. JUDr. Mária Kiovská CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Špecifickým druhom právnej zodpovednosti je administratívnoprávna zodpovednosť. Správna zodpovednosť pritom predstavuje predmet právnej úpravy správneho práva trestného, ktoré niektorí teoretici chápu ako subsystém správneho práva zahrňujúci právnu úpravu základov a následkov právnej zodpovednosti, či zodpovednosti za delikty. Najvýznamnejšiu skupinu správnych deliktov tvoria priestupky. Zahŕňajú širokú škálu protiprávnych konaní z rôznych odvetví verejnej správy. Kardinálnym pojmom súčasnej právnej úpravy je pojem priestupku od ktorého sa odvíjajú všetky ďalšie inštitúty. Generálna klau ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Rozvoj spoločnosti je nerozlučne spojený s prehĺbovaním demokracie. Jej prehlbovanie však vyžaduje nielen rozširovanie práv občanov a zabezpečovanie podmienok ich uplatňovania, ale tiež uvedomelé plnenie občianskych povinností. Väčšia časť občanov rešpektuje právne predpisy a dodržiava i pravidlá občianskeho spolužitia. Často sa však stretávame s jednotlivcami, ktorí nedodržiavajú právne predpisy, sťažujú výkon štátnej správy, porušujú verejný poriadok i zásady občianskeho spoluž
Autor: Mgr. Andrej Bonko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hospodárska kríza viedla niektoré vlády k prijatiu právnych a inštitucionálnych opatrení, ktoré majú do budúcna zabrániť aby sa ich krajiny dostali do platobnej neschopnosti prípadne aby zbankrotovali. Osobitne je táto snaha výrazná v tých štátoch Európskej únie, v ktorých prebehla najhlbšia ekonomická integrácia prijatím spoločnej meny a vytvorili tak Európsku menovú úniu. Tieto inštitucionálne opatrenia sa často vymykajú z rámca tradičného chápania ústavného systému ako systému založeného na deľbe moci a na systéme bŕzd a protiváh. Príspevok analyzuje inštitucionálne aspekty ústavného systém ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Skúsenosť posledných rokov ako aj vývoj v Slovenskej republike a najmä v niektorých iných štátoch sveta, členských štátoch Európskej únie a najme členských štátoch Európskej menovej únie ukazuje, že vlády týchto štátov nie sú v dôsledku polarizácie subjektov politického systému – politických strán a v dôsledku politických cyklov – volieb do volených orgánov na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni, charakterizovaných najmä inflačnou fiškálnou politikou vykonávateľov politickej moc
Autor: JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Publikáciou textu právnej normy sa sprístupňujú informácie v nej obsiahnuté, čím sa zároveň napĺňa zásada verejnosti práva, ktorá je jedným zo základných atribútov právneho štátu. Cieľom tohto príspevku je analýza vyhlasovania právnych predpisov ako záverečnej fázy legislatívneho procesu z hľadiska rešpektovania princípu publicity a zásady verejnosti práva. Obsahom príspevku je taktiež charakteristika materiálnej a formálnej publicity a jej funkcií. Poukazuje taktiež na názorové prúdy a diskusie týkajúce sa nahradenia autenticity tlačenej formy z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Nevyhnutným predpokladom pôsobenia právnej normy je komunikácia medzi jej subjektmi. Normatívne informácie o právach a povinnostiach, ktoré určujú základný rámec dovoleného a zakázaného správania sa, musia byť ich adresátom náležite sprístupnené. Táto komunikácia je formalizovaná a uskutočňuje sa výlučne oficiálnym publikovaným textom právnej normy. Publikáciou textu právnej normy sa sprístupňujú informácie v nej o
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby.

Úryvok z textu:
1.   Vymedzenie pojmov Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby. Možno ju preto skúmať vo viacerých rovinách, predovšetkým ako: a)     právne vákuum b)    
Autor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika prameňov práva, ich pojem, systém a vnútorná štruktúra tvorí jednu z najvýznamnejších otázok teórie práva. Článok je venovaný niektorým aktuálnym problémom prameňov slovenského práva . Prvá časť je orientovaná na analýzu normatívneho právneho aktu ako základného prameňa slovenského práva. Z celej rozsiahlej problematiky teórie normatívneho právneho aktu pozornosť je sústredená na všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predovšetkým na problémy späté s výnosmi a opatreniami ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pramene práva, ich pojem, systém a vnútorná štruktúra tvoria jednu z najkomplexnejších a najvýznamnejších problematík teórie práva. Pojem prameňov práva je vedeckým pojmom teórie práva. V právnej vede sa otázka prameňov práva chápe ako otázka quid iuris, tzn. čo spôsobuje, že všeobecne a záväzne platia určité povinnosti a im zodpovedajúce oprávnenia. V tomto zmysle ide o pramene heteronomného práva, ktoré sa v literatúre spravidla nazývajú formálnymi prameňmi práva.1 Formálnymi prameňmi
Autor: prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Bezpečnosť ako pojem je viacrozmerný. Môže sa chápať z pohľadu štátu, pohľadu obyvateľa resp. občana, ale i z pohľadu vojenského, politického, kybernetického, enviromentálneho a pod. V dobe globalizácie, integrácie či postmoderny bezpečnosť nadobúda mimoriadny význam. Preto je dôležité, aby i Ústava SR primeraným spôsobom regulovala otázky bezpečnosti a to ako v čase štandardného fungovania štátu ako i v čase tzv. krízových situácii, resp. neštandardných situácii a to aj vzhľadom na naše členstvo v EU a NATO. Zabezpečovanie bezpečnosti a jej ochrana je bezprostredne spojená s právami a sloboda ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Zhruba od polovice 20 storočia prebieha vo svetovom rámci proces novej kvality, ktorý smeruje k celosvetovej integrácii a novej globálnej organizácii výrobných a obchodných procesov, bankových a finančných operácii, technológií a informácii. Tento proces je jednoducho nazývaný globalizácia. Globalizácia je komplexný a nezvratný proces, ktorý má viac rozmerov a to: ekonomický, sociálny a politický. Nie je možné vynechať ani rozmer bezpečnostný. Ruka v ruke s globalizáciou vznik
MENU