Nájdené právne články pre výraz: analogiae legis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

101 dokumentov
2 dokumenty
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) a v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a problémy ich aplikácie v správnom trestaní. Vzhľadom na rozsah tejto práce som sa rozhodla analyzovať tri inštitúty a to pokračovací delikt, zahladenie deliktu a inštitút účinnej ľútosti, ktoré považujem za exemplárne p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
2 VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY ANALOGICKÉHO POUŽITIA PREDPISOV TRESTNÉHO PRÁVA V OBLASTI SPRÁVNEHO TRESTANIA Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a probl
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike resp. čiastkovému kroku v smere vplyvu judikatúry na právnu vedu a to vplyvu judikatúry na právnu prax, z ktorým sa následne vysporiadava aj právna veda. Cieľom príspevku je teda priblížiť smer vplyvu judikatúry na právnu prax. Na účely príspevku je potrebné objasniť skutočnosti, z ktorých som vychádzala pri determinovaní témy a obsahu príspevku.
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku orientuje na tri oblasti, súvisiace s ukladaním sankcií obci za nesplnenie zákonných povinností na úseku ochrany životného prostredia. V prvej časti ponúka pojednanie o všeobecnej možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. Následne v druhej, obsahovo nadväzujúcej, časti poukazuje na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, a to s konkrétnym dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a oblasť ochrany prírody a krajiny. V tretej časti autor predkladá zamyslenie s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Obsahom tohto príspevku sú tri nasledovné oblasti: 1.    Pojednanie o možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. 2.    Poukázanie na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia (s dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny). 3.    Zamyslenie sa nad súbehom správnych deliktov a ich postihovaním vo svet
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ABSORBČNÁ ZÁSADA APLIKOVANÁ V SPRÁVNOM TRESTANÍ NA ZÁKLADE ANALÓGIE Absorbčná zásada predstavuje jednu z trestnoprávnych zásad resp. pevne zavedených záruk trestného práva, ktoré sa uplatňujú aj pri postihovaní správnych deliktov. V procese rozhodovania o správnych deliktoch sa u nás uplatňuje v prevažnej časti konaní len na základe analogického použitia trestnoprávnej úpravy. V Slovenskej republike totiž absentuje právny predpis, ktorý by upravoval zásady správneho trestania ako aj
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pri posúdení otázky nutnosti transpozície predmetnej smernice do právneho poriadku SR je možné zvoliť dva základné prístupy. Prvý prístup sa snaží extenzívnym výkladom platnej právnej úpravy pragmaticky nájsť spôsob a argumenty k tvrdeniu/záveru, že slovenský právny priadok v podstate vyhovuje požiadavkám, ktoré stanovuje smernica. Pri druhom prístupe založenom na dôslednom výklade obsahu smernice v súlade s jej cieľmi, ktoré sú vyjadrené najmä v Preambule smernice, je však zrejmé, že v prípade, ak by našou ambíciou bolo dôkladne sledovať a naplniť cieľ smernice, malo by to znamenať, že ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Poznámka na úvod: Toto autorské dielo bolo dňa 26.10.2010 prezentované autorom v rámci príspevku na medzinárodnom seminári s názvom "Správne trestanie" konanom na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a následne bolo publikované v Zborníku príspevkov z tohto seminára. V upravenej podobe (rozdelené do dvoch častí) bolo predmetné dielo publikované aj v Justičnej revue číslo 2/2011 a 3/2011.   1. Ochrana životného prostr
MENU