Nájdené právne články pre výraz: arbitráž

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

191 dokumentov
118 dokumentov
8726 dokumentov
44 dokumentov
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ivan Cisár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok mapuje zapojenie európskych štátov do mnohostranné systému medzinárodnej arbitráže. Zameriava sa na zapojenie štátov do mnohostranných medzinárodných zmlúv o riešení sporov s ohľadom na ich záväzky použiť medzinárodnú arbitráž na riešenie vzájomných sporov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Arbitráž je uvádzaná ako jeden z prostriedkov, ktoré môžu štáty využiť pri riešení svojich sporov bez toho, aby museli siahnuť k zbraniam.1 Jej hlavným cieľom je presný opak - ukončiť spor čím skôr, aby neeskalovať ďalej.1 Cieľom tohto príspevku je pozrieť sa bližšie na vzájomné záväzky Európskych štátov, ktoré ďalej konkretizujú či uvádzajú do života arbitráž ako mierový spôsob riešenia sporov. Vymedzenie, ktoré štáty je možné zaradiť medzi európske, je predmetom mnohých disku
Autor: Mgr. Andrea Peleščáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor charakterizuje medzinárodnú obchodnú arbitráž v porovnaní s inými formami alternatívneho riešenia sporov a súdneho konania. Autor zdôrazňuje výhody medzinárodnej obchodnej arbitráže a bližšie sa venuje uznávaniu a vykonateľnosti rozhodcovských rozsudkov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Keď sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia začal rozvíjať medzinárodný obchod a investície vzrástol aj počet sporov, v ktorých sa vyskytuje cudzí prvok. Dnes je už bežné, že zmluvné strany záväzkového vzťahu sú z rôznych štátov a predmet zmluvy pochádza alebo je doručovaný cez ďalšie štáty. Záväzkovoprávny vzťah má teda väzbu hneď k niekoľkým právnym poriadkom. Aby sa vyriešili otázky právomoci a príslušnosti orgánov rozhodujúcich spor (väčšinou súdov), ako aj
Autor: JUDr. Jaroslav Hrivnák
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V celosvetovom rozsahu dochádza k rýchlemu rastu medzinárodných investícií. Investori (fyzické a právnické osoby) majú záujem na účinnej právnej ochrane svojich investícií v hosťovskom štáte na základe medzinárodných zmlúv. Právnej problematike ochrany cudzích investíciísa v slovenskej literatúre doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť primeraná ich ekonomickému významu. To podnietilo autorku k napísaniu tejto knihy. Cenným prínosom knihy sú viaceré prípady z praxe a rozhodcovské rozsudky na ne nadväzujúce. Odkazuje tiež na bohatú časopiseckú a knižnú literatúru. V závere autorka nastoľuje ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom tohto príspevku je recenzia a komentár aktuálnej knihy Kataríny Chovancovej Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International Arbitration of Investment Disputes, ktorá vyšla v slovenskom a anglickom jazyku v roku 2009 vo vydavateľstve EUROTEX, s. r. o., Bratislava. Úvod Zahraničné investície majú dnes čoraz väčší význam pre hospodársky rozvoj a spoluprácu štátov všeobecne, nielen v rozvojových krajinách. Na druhej strane, vklady kapitálu do podnikania v cudzí
Autor: Ivan Puškár
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava medzinárodných investícií je jednou z hlavných oblastí medzinárodného ekonomického práva. Rovnako ochrana investícií a riešenie investičných sporov v medzinárodnom práve je témou, ktorá v súčasnosti nadobúda dôležitosť. Celosvetové organizácie, inštitúcie a pravidlá medzi inými štruktúrami boli vytvorené, aby zlepšili a regulovali medzinárodnú investičnú aktivitu. Medzinárodné inštitúcie ako je Svetová banka a jej Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov sú významnými hráčmi na poli medzinárodného ekonomického poriadku. Medzinárodné centrum pre riešenie investičných ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava medzinárodných investícií je jednou z hlavných oblastí medzinárodného ekonomického práva. Rovnako ochrana investícií a riešenie investičných sporov v medzinárodnom práve je témou, ktorá v súčasnosti nadobúda dôležitosť. Celosvetové organizácie, inštitúcie a pravidlá medzi inými štruktúrami boli vytvorené, aby zlepšili a regulovali medzinárodnú investičnú aktivitu. Medzinárodné inštitúcie ako je Svetová banka a jej Medzinárodné centrum pre riešenie investičných spo
Autor: Katarína Hrubjaková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súčasnom medzinárodnom práve sa prejavuje tendencia predkladať spory týkajúce sa medzinárodného práva na rozhodnutie súdnym orgánom. Predovšetkým medzinárodným súdnym orgánom alebo tribunálom o čom jednoznačne svedčí nárast došlých vecí. Ochota subjektov medzinárodného práva, ktorá vo všeobecnosti potvrdzuje jeho rastúcu úlohu pri riešení sporov ako aj ich dôveru je od druhej polovice 20. storočia sprevádzaná rastúcim počtom rôznych špecializovaných medzinárodných súdov a tribunálov, čo je trend, ktorý sa v doktríne medzinárodného práva označuje ako judicialisation medzinárodného práva.

Úryvok z textu:
"]e veľmi nebezpečné - len to Vám chcem povedať - nechať všetko voľne plynúť a nahromadiť sa až pokiaľ sa niečo stane, a keď sa to stane, neočakávane a znedazda- nia už to neviete zvládnuť." Sir Winston Churchill1 Úvod V    súčasnom medzinárodnom práve sa prejavuje tendencia predkladať spory týkajúce sa medzinárodného práva na rozhodnutie súdnym orgánom. Predovšetkým medzinárodným súdnym orgánom alebo tribunálom o čom jednoznačne svedčí nárast došlých
Autor: doc. JUDr. Regina Hučková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: obchodná arbitrážrozhodcovské konanierozhodcovská zmluva
Abstrakt: V súvislosti s rozhodcovským konaním ostávajú niektoré otázky stále nevyriešené, i keď je im venovaná široká pozornosť na stránkach odborných periodík. Jednou z otázok, ktoré zaujali našu pozornosť a ktoré rezonujú aj v súčasnej odbornej spisbe je samotná rozhodcovská zmluva a jej formálne kritériá. V súvislosti s pokračujúcim technologickým pokrokom v nedávnej dobe vyvstali v súvislosti s uzatváraním rozhodcovskej zmluvy, i zmlúv vo všeobecnosti, viaceré otázky. V prvom rade došlo k nalomeniu tradičnej požiadavky písomnosti rozhodcovskej zmluvy, tak ako ju zakotvil jeden v prvom medzinárodn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súvislosti s rozhodcovským konaním ostávajú niektoré otázky stále nevyriešené, i keď je im venovaná široká pozornosť na stránkach odborných periodík.[1] Jednou z otázok, ktoré zaujali našu pozornosť a ktoré rezonujú aj v súčasnej odbornej spisbe je samotná rozhodcovská zmluva a jej formálne kritériá.[2] V súvislosti s pokračujúcim technologickým pokrokom v nedávnej dobe vyvstali v súvislosti s uzatváraním rozhodcovskej zmluvy, i zmlúv vo všeobecnosti, viaceré otázky. V prvom rade došlo k na
Autor: Mgr. Katarína Bavlšíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Viedenská arbitráž z 2.11.1938 zasiahla na odstúpenom území južného Slovenska do všetkých oblastí ľudského života. V krátkom čase bolo potrebné nájsť riešenie otázky osudu slovenských a českých peňažných ústavov na odstúpenom území, ktoré by zodpovedalo novým hraniciam. Tento príspevok sa zaoberá zložitými negociačnými procesmi medzi slovenskou a maďarskou stranou v oblasti majetkových, personálnych a záväzkových vzťahov bankových inštitúcií. Kapitálové transfery a procesy zániku pobočiek slovenských bánk a vzniku nových peňažných už maďarských ústavov na odtrhnutom území boli mimoriadne splet ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 zasiahla do všetkých sfér. Okrem územných strát na južnom Slovensku v rozsahu až 106565 km2 a presunu 852332 obyvateľov, z ktorých vyše 290000 tvorili Slováci, môžeme vidieť následky aj v ďalších oblastiach ako napríklad strata najúrodnejších oblastí južného Slovenska, straty v priemyselnej a energetickej sfére, masové vyháňanie kolonistov, slovenskej a českej inteligencie, kňazov, učiteľov a úradníkov z odstúpeného územia, prebiehali masové út
Autor: Mgr. Peter Plachý LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autori predstavujú vybrané aspekty dokazovania v medzinárodnej obchodnej arbitráži, ktoré sú na prvý pohľad zjavne rozličné v porovnaní s konaním na slovenskom súde a posudzujú či, na základe ich skúseností a dostupných dát, prispievajú k efektívnosti konania. Konkrétne poukazujú na (i) flexibilitu zvoliť primerané procesné nástroje pre každé konanie individuálne, (ii) dôslednejšie zabezpečený prístup strán k listinám podstatným pre vyriešenie sporu, keď to okolnosti vyžadujú, a (ii) priebeh pojednávania naraz, bez odročovania.

Úryvok z textu:
  Veda sa tradične zakladá na faktoch, čiže univerzálne akceptovaných skutočnostiach, ktoré sú potvrdené opakovanými meraniami. Fyzikálni vedci však v nedávnom experimente preukázali, že kvantová mechanika umožňuje dvom nezávislým pozorovateľom spozorovať dve odlišné, protichodné, reality. Inými slovami naznačili, že objektívna realita neexistuje.[2] Pre advokátsku obec to nie je prekvapenie. Postačuje zbežné prečítanie podaní žalobkyne a žalovanej v akomkoľvek civilnom sporovom konan
Autor: JUDr. Andrej Kostroš
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok má za cieľ v rámci krátkeho rozsahu poukázať na základné východiská športovej arbitráže v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavný dôraz je kladený najmä na legislatívne predpoklady rozhodovania športových káuz prostredníctvom rozličných rozhodovacích orgánov. V závere je priestor venovaný jednotlivým typom arbitráže využívaných v športovom sektore.

Úryvok z textu:
Úvod Vychádzajúc zo všeobecne uznávaných definícií rozhodcovského konania možno športovú arbitráž[1] definovať ako alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorého základnou esenciou je presun právomoci rozhodnúť spor so športovým prvkom z dispozície štátnych súdov na rozhodcovské inštitúcie zriadené športovými organizáciami a zložené z odborníkov na športové právo. Tento presun sa uskutočňuje na základe konsenzuálneho prejavu vôle športových subjektov. Športovú arbitráž však nie je
Autor: Prof. JUDr. Jozef Suchoža DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: obchodná arbitrážmedzinárodný obchodrozhodcovské konanie
Abstrakt: Už od doby zavedenia inštitútu medzinárodnej obchodnej arbitráže na začiatku 20. storočia, čo bolo vynútené a podmienené predovšetkým potrebami a dynamikou medzinárodného obchodu, vzniká otázka, ako tento inštitút premietnuť (uzákoniť) vo vnútroštátnych právnych poriadkoch krajín, ktoré akceptovali príslušné medzi- národné dohovory, príp. ďalšie dokumenty modelového charakteru o obchodnej arbitráži v zahranično-obchodných vzťahoch.2 Obchodná arbitráž sa mala včleniť do legislatívnych kontextov signatárskych krajín. Vo viacerých z nich, napr. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I. Úvodné poznámky Už od doby zavedenia inštitútu medzinárodnej obchodnej arbitráže na začiatku 20. storočia, čo bolo vynútené a podmienené predovšetkým potrebami a dynamikou medzinárodného obchodu, vzniká otázka, ako tento inštitút premietnuť (uzákoniť) vo vnútroštátnych právnych poriadkoch krajín, ktoré akceptovali príslušné medzi- národné dohovory, príp. ďalšie dokumenty modelového charakteru o obchodnej arbitráži v
MENU