Nájdené právne články pre výraz: aspekt autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
51 dokumentov
80 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať. Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže u ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súčasná informačná spoločnosť prináša podporu šírenia kultúry a autorských diel prostredníctvom rôznych novodobých informačno-komunikačných technológií, akými sú Internet, mobilné telefóny, televízia a iné. Na jednej strane možno hovoriť o pozitívach, pretože diela autorov sú prístupnejšie pre väčšie množstvo ľudí, možno ich prenášať alebo využívať na rôznych miestach, avšak na strane druhej, autori bojujú s nelegálnym vyhotovovaním rozmnožením svojich diel, neoprávneným používaním
Autor: Valéria Lásková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti živou témou rozoberanou z rôznych hľadísk, či už historického, sociologického, technického, právneho. Je predmetom mnohých debát, na úrovni jednotlivcov, skupín, organizácií, štátov, zoskupení štátov. Je výsledkom vývoja spoločnosti, vedy náboženstva, filozofie, umenia, dôsledkom vývoja spoločnosti, občanov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Globalizácia, ako sprievodný jav dnešnej doby, nás priviedla k záujmu o témy týkajúce sa nielen nášho územia, ale aj územia patriaceho do Európskej únie a celého sveta. V tomto kontexte možno hovoriť ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti živou témou rozoberanou z rôznych hľadísk, či už historického, sociologického, technického, právneho. Je predmetom mnohých debát, na úrovni jednotlivcov, skupín, organizácií, štátov, zoskupení štátov. Je výsledkom vývoja spoločnosti, vedy náboženstva, filozofie, umenia, dôsledkom vývoja spoločnosti, občanov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Globalizácia, ako sprievodný jav dnešnej doby, nás priviedla k záujmu o témy týkaj
Autor: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva je jedným z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich oblastí práva. Jednoznačne najväčšou výzvou pre tento systém práva je neustála schopnosť reagovať na požiadavky spoločnosti charakterizovanej nástupom digitálnej éry, v rámci vývinu ktorej vyvstávajú stále ďalšie otázky a problémy pri uplatňovaní tradičných koncepcií práva duševného vlastníctva. Inštitút vyčerpania práva sa tak stáva predmetom nespočetných sporov, ako aj protichodných názorov odborníkov, a to najmä na úrovni Európskej únie, v rámci ktorého je tento inštitút jednou zo základných záruk fungovania voľného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „...Právo majiteľa predmetu duševného vlastníctva udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa vyčerpá prvým oprávneným predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva k príslušnému predmetu práva duševného vlastníctva...“1 Takto definuje profesor Vojčík v najvšeobecnejšej rovine jeden z najpríznačnejších obsahových prvkov práva duševného vlastníctva, ktorý sa aplikuje na väčšinu jeho
Autor: Mgr. Petra Žárská LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právnymi prostriedkami ochrany pri porušení akýchkoľvek práv v slovenskej legislatíve sú vo všeobecnosti predžalobné výzvy, neodkladné opatrenia, zabezpečenie dôkazného prostriedku a žaloby. Pri porušovaní autorských práv existuje určitá logická a časová následnosť použitia prostriedkov právnej ochrany. Z praktických pracovných skúsenosti autoriek a s konzultácií nimi vedenými s odborníkmi z praxe za účelom stanovenia štandardného postupu pri porušovaní nielen autorských práv a
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V zmysle čl. 6 Civilného sporového poriadku majú strany sporu v konaní rovné postavenie. Rovnosť postavenia sa prejavuje v možnosti v rovnakej miere uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany. Výnimkou sú spory, kde je potrebné vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu, tzv. spory s ochranou slabšej strany. Medzi spory s ochranou slabšej strany de iure nepatria spory autorov súvisiace s on-line použitím ich diel, hoci de facto by sme sem autora mohli zaradiť vzhľadom na problém unesenia dôkazného bremena zo strany autora v konaní.

Úryvok z textu:
1 ROVNOSŤ SPOROVÝCH STRÁN Zásada rovnosti občanov pred zákonom, ktorá je ustanovená v čl. 12 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava“) sa v civilnom sporovom konaní premieta do princípu rovnosti sporových strán upraveného v čl. 6 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). V procesnoprávnej rovine predstavuje princíp rovnosti sporových strán zá
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: „Právna ochrana počítačových programov – Obchodovanie s licenciami vzťahujúcimi sa na použité počítačové programy, ktoré boli stiahnuté z internetu – Smernica 2009/24/ES – Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 – Vyčerpanie práva na rozširovanie – Pojem ‚oprávnený nadobúdateľ“

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. júla 2012 (*) „Právna ochrana počítačových programov – Obchodovanie s licenciami vzťahujúcimi sa na použité počítačové programy, ktoré boli stiahnuté z internetu – Smernica 2009/24/ES – Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 – Vyčerpanie práva na rozširovanie – Pojem ‚oprávnený nadobúdateľ“ Vo veci C‑128/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku
MENU