Nájdené právne články pre výraz: autentifikácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

32 dokumentov
7 dokumentov
91 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Autor rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Orgány verejnej správy vstupujú s rôznymi entitami2, konkrétne fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami do rôznych právnych vzťahov. V súčasnej informačnej spoločnosti sa tak už nedeje len v „tradičnom svete“ ale aj vo „virtuálnom svete“3 prostredníctvom internetu, konkrétne prostredníctvom jeho služby World Wide Web (ďalej len „WWW“). Zvýšená frekvencia využívania elektronických služieb, ktoré poskytujú orgány verenej správy nepochybne znižuj
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Príspevok sa zaoberá problematikou identifikácie a autentifikácie z pohľadu verejného obstarávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) prispelo nie len k automatizovanému spracovaniu informácií, ale aj k poskytovaniu služieb na diaľku vo virtuálnom priestore1, najmä prostredníctvom Internetu. Avšak Internet sa vyznačuje značnou mierou anonymity. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné hľadať riešenia, ako zabezpečiť identifikáciu a autentifikáciu osôb aj pri poskytovaní verejných služieb vo virtuálnom priestore, kedy orgány verejnej správy pri poskytov
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Jednou z otázok, ktoré rieši Nariadenie eIDAS, je proces vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie a autentifikácie medzi členskými štátmi EÚ. Prvou krajinou, ktorej občania majú právo používať vlastný prostriedok elektronickej identifikácie, je Spolková republika Nemecko. Čoskoro sa k nej pripojí ďalších 6 krajín, ktoré už oficiálne oznámili schému elektronickej identifikácie. Cieľom príspevku je rozbor podmienok pre vznik povinnosti uznávať prostriedky elektronickej identifikácie. V druhej časti sa príspevok venuje analýze elektronických služieb, ktoré poskytujú obce v rá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD [1] V súvislosti s rozvojom informačných a komunikačných technológii sa neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu EÚ stal jednotný digitálny trh. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a kompatibilitu elektronickej identifikácie a autentifikácie naprieč členskými štátmi EÚ a posilniť dôveru občanom EÚ a podnikateľských subjektov pri elektronických transakciách na vnútornom trhu bolo prijaté Nariadenie EP a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných slu
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta Ph.D., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Naše mobilné zariadenia sú čoraz sofistikovanejšie v tom zmysle, že často nahrádzajú notebooky alebo tablety. Technológia pokročila natoľko, že polícia dnes dokáže sledovať mobilné telefóny a aplikácie ako WhatsApp alebo WeChat. Cieľom článku je analyzovať problémy spojené s prípustnosťou dôkazov z mobilných aplikácií v trestných konaniach. Preto sú v prvej časti charakterizované vlastnosti moderných aplikácií, v porovnaní s inými formami tradičnejších elektronických komunikačných platforiem. Na základe toho sa druhá časť venuje požiadavkám týkajúcim sa prípustnosti dôkazov ako aj súčasnej jud ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Tento príspevok si kladie za cieľ preskúmať problémy spojené s prípustnosťou dôkazov z mobilných aplikácií v trestných konaniach s dôrazom na autentifikáciu dôkazov. Preto budeme najskôr pojednávať o vlastnostiach moderných aplikácií, v porovnaní s inými formami tradičnejších elektronických komunikačných platforiem, vrátane e-mailu a textových správ. Následne budeme skúmať základné požiadavky týkajúce sa prípustnosti dôkazov a súčasnú judikatúru o týchto požiadavkách. Na záver zhrni
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: E-Government predstavuje v súčasnosti podstatnú a neodmysliteľnú súčasť činnosti orgánov verejnej správy. Predstavuje ucelený systém elektronizácie jednotlivých oblastí verenej správy s cieľom efektívnejšieho, rýchlejšieho a hospodárnejšieho plnenia úloh. Ako v prípade každého jedného novo zavádzaného systému, tak aj v prípade e-Governmentu možno nájsť nedostatky. Cieľom príspevku je poukázanie na niektoré zo zistených nedostatkov vrátane uvedenia možných autormi navrhovaných zmien.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD E-Government predstavuje projekt elektronizácie orgánov verejnej správy, ktorý je pod značným vplyvom vzájomnej podmienenosti technológie a práva. Na jednej strane technický vývoj vytvára faktické skutočnosti, ktoré sa musia zohľadniť v právnom návrhu, na druhej strane je nutné prihliadať na faktickú aplikovateľnosti elektronizácie v praxi.  Navyše proces tvorby právnych predpisov často prebieha za technickým vývojom, pretože v zákonoch už od začiatku nie je možné očak
Autor: JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vývoj internetovej siete znamenal kreovanie nového sveta – priestoru, ktorý nemá hranice a je imateriálny. Pôvodne sieť vytvorená na vojenské či akademické účely vplyvom komercializácie dosiahla nevídaný úspech a navždy zmenila spoločenské návyky a chápanie najrôznejších aspektov ľudského života. Kým v roku 1995 používalo internet iba 16 miliónov užívateľov (0,5 % svetovej populácie), dnes je to až 4,208 miliónov užívateľov, čo predstavuje viac ako polovicu svetovej populácie.[
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačnokomunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať,
Autor: Mgr. Ivan Kundrát PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v príspevku skúma podstatu a právnu povahu biometrického podpisu. Autor objasňuje pojem, predmet skúmania a právny význam biometrie ako metodologickej disciplíny, a identifikuje biometrické charakteristiky podpisu fyzickej osoby. Následne autor analyzuje právnu úpravu formy právnych úkonov s cieľom zistiť, či právny úkon podpísaný biometrickým podpisom spĺňa požiadavku písomnej formy.

Úryvok z textu:
ÚVOD Elektronizácia a moderné technológie prenikajú do stále širšieho okruhu spoločenských vzťahov. Technologickým vývojom sú ovplyvnené aj také spoločenské vzťahy, ktoré sú upravené objektívnym právom. Vzhľadom na rýchly a dynamický vývoj informačnej techniky sú do právnej praxe moderné technológie zavedené častokrát skôr, ako to predpokladá právna úprava. Výnimkou z uvedeného nie je ani oblasť právnych úkonov. Možnosť uskutočňovania právnych úkonov telegraficky alebo ďalekopisom, na k
Autor: Mgr. Martin Dufala PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá elektronizáciou verejnej správy, ktorá môže byť jedným z nástrojov, ako možno zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej správy. Aktuálny stav elektronizácie verejnej správy v Slovenskej republike však nie je uspokojivý a mnohé výhody elektronizácie verejnej správy nie je možné využiť. Jej pozitívny prínos je možné využiť nielen zo strany občanov, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnou správou, ale aj orgánmi verejnej správy. Zároveň môže slúžiť ako nástroj kontroly vo verejnej správe, keďže jednotlivé činnosti vykonané prostredníctvom informačných technológií sú ťažšie mani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Požiadavka efektívnosti vo verejnej správe rezonuje v Slovenskej republike v ostatnom období veľmi často. Spája sa s modernizáciou verejnej správy a jej racionalizáciou. Tento pojem, ktorý sa pôvodne spájal najmä s ekonomickou stránkou hodnotenia určitého javu, sa vo verejnej správe postupne presadil ako jedno z kritérií jej hodnotenia. „Efektívnosť verejnej správy je daná mierou racionálneho chovania jej nositeľov pri uskutočňovaní zamýšľaných cieľov v daných podmienkach a čase.
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zodpovedaním otázky položenej v samotnom názve. Pred zodpovedaním otázky analyzuje samotný predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete. Následne rozoberá problematiku elektronického obchodu a až v závere sa venuje Dark webu ako internetovému priestoru na páchanie protiprávnej činnosti. V závere článku sa zamýšľa nad možnosťami odhaľovania protiprávnej činnosti realizovanej na internete pri nelegálnom predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Úryvok z textu:
1.      Predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete Rok 2020 ukazuje všetkým obchodníkom, že v prípade protipandemických opatrení musia byť flexibilní na to, aby ako podnikateľské subjekty prežili. Tieto hodnotenia vychádzajú z informácií, ktoré sú v každom druhom vydaní novín. Okrem počtu infikovaných, vyliečených a zomrelých na COVID 19 sa v tlači nachádza mnoho článkov a nejasnej ekonomickej budúcnosti zamestnávateľov. U zamestnávateľov ide v drvivej väčš
MENU