SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1362728
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
06.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: cudzinec


Približný počet výsledkov: 176 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: cudzinec
  • cudzinec nájdené 512 krát v 176 dokumentochAutor: Mgr. Barbora Blašková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje pozitívny záväzok štátu ochraňovať zdravie svojich občanov. Zároveň rieši otázku bezplatnosti zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na príslušnú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukazuje na problémy s vymožiteľnosťou základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zamýšľa sa nad prípadnými možnosťami novelizácie čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... poistenia je užší, čo vyjadruje pojem „občania“ v texte ustanovenia čl. 40 Ústavy SR. To znamená, že toto právo nepatrí cudzincom a tiež ani osobám bez štátnej príslušnosti. Druhú vetu tohto ustanovenia však treba vykladať tak, že občania majú právo nielen ... ), v spojení s čl. 52 ods. 2 Ústavy SR z toho možno vyvodiť, že právo na ochranu zdravia majú aj cudzinci. Ide o preventívnu ochranu zdravia, ktorá zahŕňa aj ochranu zdravia v chorobe, či už z pohľadu krátkodobého alebo dlhodobého narušenia .
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... - izolácie z kriminálneho prostredia, - legalizácie pobytu na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca, - pomoci pri dobrovoľnom návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu v prípade cudzinca, - finančnej podpory, - sociálnej pomoci, - psychosociálneho poradenstva, - psychoterapeutických služieb, - právneho poradenstva, - zdravotnej starostlivosti .
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.

Úryvok z textu:
... ministrov členských štátov Rady Európy č. 81/19 z roku 1981, ktoré obsahuje zásady ako rovnosť žiadateľov o informácie (cudzinec vs. občan štátu), preskúmateľnosť zamietnutia žiadosti o informácie, primeranosť lehoty na poskytnutie informácií, subjekty povinné sprístupňovať informácie, zákaz vyžadovať dôvody .
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Referát sa zaoberá otázkou princípov uplatňujúcich sa vo vzťahu k občianskym združeniam, ktoré majú ústavnoprávny aj medzinárodnoprávny základ. Pozornosť venuje princípu všeobecnosti, princípu dobrovoľnosti a princípu existencie dovoleného súkromnoprávneho cieľa združení.

Úryvok z textu:
... sa nevyžaduje osobitný právny vzťah, akým je napríklad štátne občianstvo, trvalý pobyt, domicil. Preto právo slobodne sa združovať patrí aj cudzincom, ktorí požívajú v Slovenskej republike základné práva a slobody zaručené ústavou. Výnimkou v tomto smere je len právo zakladať politické .
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 13. decembra 2017 v prípade C- 403/16 El Hassani možno zaradiť medzi tie, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do existujúcich procesov udeľovania schengenských víz a následného preskúmavania rozhodnutí prijatých v takýchto procesoch. Ambíciou príspevku je analýza hlavných argumentov rozsudku v prípade El Hassani. Záver patrí pohľadu na slovenskú právnu úpravu aj jej zmeny pod vplyvom rozhodovacej činnosti nadnárodného súdneho orgánu, ktorým je Súdny dvor Európskej únie.

Úryvok z textu:
... V žalobe poukazoval na to, že zamietnutie udelenia víza za vyššie uvedených okolností podľa neho predstavuje porušenie poľského zákona o cudzincoch (Ustawa o cudzoziemcach) v spojení s čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP ... čo by akiste nebolo žiaduce s ohľadom na účel víza, ako aj z medzinárodného práva plynúce právo štátov ovplyvňovať vstup cudzincov na svoje územie. Preto možno skúmanie, či Vízový kódex v spojitosti s Chartou zakladá právo na vízum uzavrieť negatívnou .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom posúdiť ich význam pre diskusiu o vhodnosti zavedenia metódy uznania pre oblasť uznávania rodičovstva do slovenského zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý v súčasnosti využíva tradičnú kolíznu metódu. V návrhoch de lege ferenda sú ponúknuté legislatívne návrhy na zlepšenie slovenskej kolíznoprávnej úpravy uznávania rodičovstva.

Úryvok z textu:
... príslušníka. Keď v prípadoch, na ktoré dopadá § 23 ods. 3 ZMPS umožňujeme subsidiárnu aplikáciu slovenského práva v prospech cudzinca, nemala by byť o to viac umožnená aplikácia slovenského práva v záujme slovenského občana? Vzhľadom k uvedenému sa ... zároveň zohľadniť riziko mobilného konfliktu. Tiež je potrebné uviesť, že už § 23 ods. 3 ZMPS umožňuje v záujme cudzincov žijúcich na Slovensku subsidiárnu aplikáciu slovenského práva, ktoré je nielen lex fori, ale de facto právom štátu, na území .
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Úryvok z textu:
... doručovanie podľa zákona o azyle (§ 52 ods. 1 zákona o azyle) alebo podľa zákona o pobyte cudzincov (§ 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov)], alebo b) sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach .
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V danom príspevku sa autori zaoberajú trestnou činnosťou páchanou na senioroch a jej špecifickými znakmi. Okrem vymedzenia a zadefinovania základných pojmov je príspevok venovaný seniorom primárne z pohľadu kriminológie alebo viktimológie. Obsahovo sa autori pohybujú jednak v medziach analýzy príslušnej právnej úpravy, dotýkajú sa štatisticky najčastejšie páchaných trestných činov na senioroch a v závere prinášajú návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
... obete (v porovnaní s obeťami všeobecnými) na základe charakteristických čŕt či rozdielov v správaní (spolu s kategóriou mužov, žien, detí, cudzincov či bezdomovcov). 17 Je preto na mieste otázka, prečo stále nie sú predmetom dostatočného záujmu? V teórii sa môžeme dočítať .
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v príspevku skúma postavenie a ochranu obetí v súvislosti s trestnými činmi extrémizmu v súčasnosti, na úrovni slovenského vnútroštátneho práva. Zaoberá sa aktuálnym postavením obete po prijatí zákona č. 274/2017 o obetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
... kategórií. Avšak, vzhľadom na najčastejšie extrémistické útoky, možno obete extrémizmu rozdeliť do štyroch kľúčových skupín: 1. Rómovia 2. Židia 3. cudzinci (prevažne) s inou farbou pleti 4. majoritná populácia čeliaca útokom Rómov v rámci tzv. „opačného rasizmu“.15 Trestné činy extrémizmu .
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je zameraný na princíp ultima ratio trestného práva vo vzťahu k fyzickým osobám a zároveň aj k právnickým osobám, nakoľko súčasťou nášho právneho systému je aj priama trestná zodpovednosť právnických osôb. Vzhľadom na túto skutočnosť, bude potrebné v aplikačnej praxi rešpektovať predmetný princíp i voči právnickým osobám. Vo vzťahu k princípu ultima ratio zohráva veľmi dôležitú úlohu z hmotnoprávneho hľadiska materiálny korektív, ktorý sa uplatňuje voči fyzickým osobám a liberačný dôvod, ktorý je príznačný pre právnické osoby. Tieto inštitúty sú kľúčovým aspektom predmetného príspe ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... priznáva možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, pričom je irelevantné, či je štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.“[3] „Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.