Nájdené právne články pre výraz: diplomatická imunita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

757 dokumentov
2 dokumenty
10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na červenú.

Úryvok z textu:
Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na
Autor: Mgr. Ľubica Gregová Širicová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zámerom príspevku je reagovať na článok JUDr. Kristíny Absolonovej Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a jeho súvislosť s návratovým konaním v zmysle § 123 a nasl. CMP uverejnený v BSA 4/2019 (ďalej aj ako „komentovaný článok“), ktorý vo svojom úvode nastoľuje otázku: „Vzniká maloletým deťom ako rodinným príslušníkom diplomatického zástupcu v krajine prijímajúceho štátu obvyklý pobyt v čase ich pôsobenia v tejto krajine alebo je naopak, takýto pobyt považovaný len za dočasný?“. Autorka v komentovanom článku konštatuje, že obvyklý pobyt det ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Je možné stotožniť sa s názorom autorky, že automatický záver súdu o tom, že dieťa diplomata má obvyklý pobyt vo vysielajúcom štáte, je v rozpore so záujmami dieťaťa.[3] Autorka však uvedený výsledok považuje za „súladný s medzinárodnými dohodami“, a preto navrhuje revíziu Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. V tomto ohľade by sme radi ponúkli iné možnosti na posúdenie problému. 1. Vzťah diplomatických imunít a obvyklého pobytu Kome
Autor: JUDr. Daniela Ježová LL.M., PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Výsady a imunity diplomatickej misie, diplomatických zástupcov a ich rodinných príslušníkov, ak nie sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu zahŕňajú. Rozlíšenie medzi diplomatickou službou a konzulárnou službou. Postavenie a agenda honorárneho konzula, charakteristika Diplomatického protokolu a riešenie zneužívania výsad a imunít.

Úryvok z textu:
Každý prijímajúci štát je podľa medzinárodného práva povinný poskytnúť diplomatickým misiám a ich personálu na svojom území pri výkone ich funkcií a činnosti osobitné právne postavenie, ktoré je odlišné od právneho postavenia vlastných občanov ako aj cudzincov. Rozdiel medzi diplomatickými výsadami a imunitami je v podstate v tom, že obsah výsad je pozitívny, t. j. poskytovanie práv a výhod viac, ktoré iní občania nemajú, zatiaľ čo obsah imunít je negatívny, t. j. znamená vyňatie z pôsobnosti
Autor: JUDr. Jozef Valuch PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje právu na medzinárodné styky, ako jednému zo základných práv štátu, ktorého vývoj ovplyvnila nielen právna veda ale i judikatúra. Okrem konkrétnych prípadov riešených príslušnými súdnymi orgánmi autor približuje aj pohľad právnej vedy na otázky súvisiace s týmto právom.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo je vo všeobecnosti produktom života spoločnosti, jej potrieb, záujmov i rozkolov a konfliktov. Na druhej strane je právo zároveň prostriedkom, ktorý pôsobí na život spoločnosti, ovplyvňuje správanie jednotlivých subjektov a predstavuje najsilnejší z jej regulačných mechanizmov.[1] Právnu vedu (lat. iurisprudentia, nem. Rechtswi ssenschaft) možno pritom vymedziť ako vedu skúmajúcu z rôznych hľadísk právo, a to právo pozitívne ako aj právo prirodzené. Jej výsledkom je doktrína.
Autor: prof. JUDr. Ján Klučka CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rôzne formy regionálnej spolupráce medzi štátmi existovali už oddávna, buď vo forme rôznych zoskupení, aliancií, únií, a to dočasnej alebo trvalejšej podoby. Je však skutočnosťou, že k pevnejšiemu zmluvnému, ako aj inštitucionálnemu uchopeniu tohto fenoménu dochádza až v 20.storočí spolu s rozvojom všeobecného medzinárodného práva, s ktorým sa rôzne formy a podoby regionalizmu postupne dostávajú do vzájomných vzťahov. Napriek rôznej úlohe a významu regionalizmu v priebehu 20.storočia, v súčasnosti prevláda názor o existencii povojnového, (tradičného) tzv. starého regionalizmu, ktorý bol po sk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rôzne formy regionálnej spolupráce medzi štátmi existovali už oddávna, buď vo forme rôznych zoskupení, aliancií, únií, a to dočasnej[1] alebo trvalejšej podoby. Je však skutočnosťou, že k pevnejšiemu zmluvnému, ako aj inštitucionálnemu uchopeniu tohto fenoménu dochádza až v 20.storočí spolu s rozvojom všeobecného medzinárodného práva, s ktorým sa rôzne formy a podoby regionalizmu postupne dostávajú do vzájomných vzťahov. Napriek rôznej úlohe a významu regionalizmu v priebehu 20.storočia,
Autor: Mgr. Adam Giertl
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Imunita suverénnych štátov v konaní pred vnútroštátnymi súdmi bola tradične v medzinárodnom práve chápaná ako absolútna výsada štátu. Z toho nevyhnutne vyplývala nemožnosť podriadiť cudzieho suveréna právomoci vnútroštátnych súdov. Zvyšujúca sa miera zapojenia sa štátov do obchodnoprávnych aktivít spôsobila, že absolútne chápanie imunity muselo ustúpiť realistickejšej koncepcii, lepšie reflektujúcej potreby vyplývajúce zo zvýšovania zmluvných a mimozmluvných právnych vzťahov, v ktorých štáty vystupujú ako strany. V aktivitách štátov sa rozlišuje medzi aktmi verejnej moci (acta jure imperii) a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika, ktorou sa zaoberáme v predkladanom príspevku už z podstaty veci predstavuje jednu z tých právnych oblastí, ktoré možno vnímať z pohľadu viacerých právnych odvetví. Touto problematikou sa zaoberá tak medzinárodné právo verejné, ako aj medzinárodné právo súkromné. Dôvody prečo je tomu tak treba hľadať v samotnom pôvode jurisdikčných imunít štátov. Klasické medzinárodné právo vychádzalo z koncepcie absolútnej imunity štátu, a to jednak v rovine jurisdikcie vnútroštátnych
MENU