Nájdené právne články pre výraz: diskriminácia pracovníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Gabrielová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematike pracovnej migrácie, ktorá je jedným z dôsledkov liberalizácie pracovného trhu. Slobodný pohyb osôb ako jedna zo základných slobôd umožňuje občanom Európskej únie sa slobodne pohybovať v jej rámci z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. V ďalšej časti sa článok zameriava na sieť Európskych služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko).

Úryvok z textu:
Úvod V posledných rokoch sa na Slovensku téma medzinárodnej migrácie častejšie otvára v súvislosti s liberalizáciou európskeho pracovného trhu aj pre Slovensko. Globalizácia pracovného trhu a zmena politických opatrení pre Slovensko spôsobili nárast počtu ľudí, ktorí svoje uplatnenie hľadajú v inej európskej krajine. Voľný pohyb osôb Voľný pohyb pracovných síl je jedným zo základných princípov slobody v rámci EÚ. Ďalej sem patria sloboda pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Čle
Autor: Mgr. Jozef Kšiňan
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na hlavné otázky v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi EÚ a medzinárodnými organizáciami, respektíve EÚ inštitúciami, ktoré vystali z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EU (napríklad C-293/03 My; C-233/12 Gardella). Príspevok vychádza z analýzy súčasného právneho rámca, pri zohľadnení interpretácie tejto problematiky Súdnym dvorom EÚ. Následne poukazuje na problémy, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu tejto problematiky na úrovni EÚ

Úryvok z textu:
1 ÚVODNÉ POZNÁMKY Voľný pohyb pracovníkov je jednou zo základných zásad práva Európskej únie, ako jedným z pilierov vnútorného trhu EÚ. Článok 45 Zmluvy o fungovaní EÚ garantuje túto základnú slobodu. Tento článok má priamy účinok a teda jednotlivci sa ho môžu dovolávať v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi. Je zrejmé, že realizácia základného práva zaručeného primárnym právom by bola značne sťažená, ak by neexistovali opatrenia na ochranu sociálnych práv migrujúcich pracovníkov, najmä pr
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje aktuálnym ústavnoprávnym otázkam pracovného práva so zreteľom na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky( ďalej len „ústavný súd“). Vychádza z toho, že problematika ochrany základných práv a slobôd tvoriacich obsah pracovných vzťahov je štandardnou súčasťou rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak v konaní o sťažnostiach, ako aj v konaní o súlade právnych predpisov. Dôsledky liberalizácie pracovného práva sa prejavujú v obsahoch sťažností fyzických osôb podávaných podľa čl. 127 ods. 1 ústavy najmä tým, že sťažovatelia sa čoraz častejšie domáhajú ochrany svo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Liberalizácia pracovného práva, ktorej začiatky siahajú do 90. rokov minulého storočia, vyústila prijatím „nového“ Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 s výnimkou niektorých ustanovení(§ 5 ods. 2 až 5 a § 241 až §250), ktoré nadobudli účinnosť až vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie; Zákonník práce bol dosiaľ novelizovaný 18- krát. Súčasne so Zákonníkom práce bola prijatá aj všeobecná právna
Autor: Doc. JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V úvode je zdôraznený význam európskej integrácie a načrtnutá otázka zjednocovania práva, ktoré sa do Európy vracia v novej podobe – podobe unifikácie v rámci hospodárskych integrácií. V ďalšej časti sa príspevok venuje otázke právnej povahy Európskej únie, kde je vyslovený názor, že EÚ je zvláštny medzinárodný organizmus hybridnej povahy, ktorej najdôležitejším rysom je nadštátnosť. V krátkosti je priblížená inštitucionálna štruktúra Únie. Právny poriadok Európskej únie predstavuje ojedinelý, zvláštny právny systém, ktorý ako zvláštne nadnárodné právo svojou povahou nie je ani právom vnútr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Smerovanie našej spoločnosti do Európskej únie určuje aj smerovanie vývoja nášho právneho systému. Slovensko nemá inú alternatívu ako získať členstvo v spoločenstve, do ktorého geograficky a kultúrne patrí. Slovenská republika deklarovala (predovšetkým v Programovom vyhlásení vlády) svoje rozhodnutie stať sa plnoprávnym členom rodiny európskych národov, podieľať sa na budovaní „novej európskej architektúry“, pre ktorú utvorili možnosti a priestor revolučné politické a ekonomické zme
MENU