Nájdené právne články pre výraz: diskriminácia zamestnancov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
6 dokumentov
42 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V   ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer. Vychádzajúc z etymológie pojmu „atypický“ je zrejmé, že vždy sa jedná o pracovný pomer s určitým osobitým odlišným dojednaním. Predpo
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch s osobitným zreteľom na právne inštitúty sťažnosti zamestnanca zamestnávateľovi (§ 13 ods. 4 Zákonníka práce) a žaloby na súd (§ 13 ods. 5 Zákonníka práce). Súčasťou spracovanej matérie je aj niekoľko úvah de lege ferenda, resp. legislatívnych odporúčaní.

Úryvok z textu:
  Medzinárodné a európske pracovné právo[1], ako aj vnútroštátna antidiskriminačná legislatíva Slovenskej republiky, ktorá bola k 31. januáru 2009 premietnutá do vyše 100 právnych predpisov, deklaruje zákaz diskriminácie, resp. výkon zásady rovnakého zaobchádzania, definuje jednotlivé diskriminačné formy a diskriminačné dôvody a zároveň garantuje viaceré právne možnosti ochrany pred diskriminačnými javmi. Na druhej strane ale aplikačná prax (dosiaľ) indikuje záver, že samotné zakotve
Autor: Aneta Jánošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné podmienky a podmienky práce sú jedným z hlavných faktorov, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na zamestnanca. Jednou zo základných zásad pracovného práva je ochrana zamestnanca, obzvlášť zamestnanca so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza niekoľkých predpisov pracovného práva a zhodnotenie ich používania v reálnych pracovnoprávnych výťahoch. V našom príspevku opisujeme niektoré ypracovnýchpodmienok zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Tiež uvádzame niektoré zpodmienok práce, ktoré sú ustanovené v predpisoch pracovného práva. Cieľom prvej kcpitoly je de ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednou z funkcií pracovného práca je chrániť zamestnanca ako slabšiu stranu pracovnoprávnych vzťahov. Inak tomu nie je ani pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Ba práve tu dbá zákonodarca na zvýšenú ochranu, pretože osoby so zdravotným postihnutím sú kategóriou, ktorá si vyžaduje väčšiu pozornosť. Vnútroštátne, európske aj medzinárodné predpisy zakotvujú celý rad ochranných opatrení a povinností zamestnávateľov, aby zabezpečili integráciu takýchto osôb do pracovných kolek
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorých právno-dogmatická štruktúra na rozdiel od základných sociálnych práv je odlišná, pretože je založená na kvalitatívne odlišnej pozíc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorýc
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vývoj európskeho pracovného práva posledných rokov odráža snahu orgánov Európskej únie o podstatné zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Voľná hospodárska súťaž na národnej aj nadnárodnej úrovni si nevyhnutne vyžaduje vyššiu mieru flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Na druhej strane flexibilita pracovnoprávnych vzťahov zakladá nároky na národné právne systémy pri vytváraní rovnakých východiskových predpokladov pre túto súťaž.

Úryvok z textu:
Úvod Vývoj európskeho pracovného práva posledných rokov odráža snahu orgánov Európskej únie o podstatné zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Voľná hospodárska súťaž na národnej aj nadnárodnej úrovni si nevyhnutne vyžaduje vyššiu mieru flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Na druhej strane flexibilita pracovnoprávnych vzťahov zakladá nároky na národné právne systémy pri vytváraní rovnakých východiskových predpokladov pre túto súťaž. V historickej retrospektíve vývoja
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok autora sa zaoberá aktuálnym stavom legislatívy Európskej únie v oblasti zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. V úvodnej časti článku sa hovorí o všeobecných východiskách antidiskriminačnej politiky spoločenstva v intenciách primárneho a sekundárneho práva a vymedzení pojmov priamej a nepriamej diskriminácie. Hlavná pozornosť je venovaná najvýznamnejším normotvorným aktivitám orgánov Európskej únie, predovšetkým smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  K zásade zákazu diskriminácie Zásada zákazu diskriminácie predstavuje v demokratických a vyspelých štátoch sveta, vrátane právneho priestoru členských štátov Európskej únie, jeden zo základných pilierov ich moderných právnych poriadkov. Implementácia a efektívna vykonateľnosť antidiskriminačných princípov vytvára predpoklady na bezproblémové fungovanie právnych vzťahov, pracovnoprávne a sociálne nevynímajúc. V odbornej právnickej literatúre a v intenciách viacerých významných med
Autor: Mgr. Ladislav Tóth
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá dopadom odporúčaní a ustanovení Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi v oblasti pracovného práva, konkrétne na práva zamestnancov. Analyzuje encykliky prijaté pápežmi, ktoré majú sociálny kontext a prihliada na slovenskú právnu úpravu. Cieľom článku je priblížiť širokej vedeckej, aj laickej verejnosti ustanovenia Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, najmä v súvislosti svýkonom závislej práce vzhľadom k tomu, že práca je spôsobom, akým si väčšina ľudí obstaráva prostriedky na to, aby mohli viesť dôstojný život. Príspevok kladie akcent na ustanovenia Sociálnej náuky Katolí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Katolícka Cirkev napomáha veriacim pri ich ceste do večnosti, ktorú pre nás svojim ukrižovaním, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením pripravil Kristus. Knaplneniu tejto úlohy jej pomáhajú rôzne akty[1] [2] normatívnej, alebo vieroučnej, či mravoučnej povahy. Vydávanie týchto aktov majú vo svojej kompetencii cirkevné autority na čele s pápežom ako hlavou Cirkvi, v ktorej sa kumulujú všetky zložky moci. Ak teda tieto akty obsahujú nejaké normy, je možné považovať ich za právne - nor
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V spracovanom vedeckom článku sa autor zaoberá problematikou perspektívy vývoja pracovného práva v Slovenskej republike. Súčasťou diela sú viaceré úvahy de lege lata a de lege ferenda, ktoré so zvoleným predmetom skúmania bezprostredne súvisia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo Slovenskej republiky sa dlhodobo, ako aj aktuálne, stretáva s viacerými teoretickými a aplikačnými problémami, ku ktorým môžeme zaradiť napr. neraz neefektívne uplatňovanie ochrany „slabšej“ zmluvnej strany v pracovnoprávnych vzťahoch, riešenie nezamestnanosti, prílišné liberalizovanie pracovného zákonodarstva, príp. časté zmeny v znení relevantných právnych predpisov, ktoré narúšajú princíp stability obsahu právnych noriem. Početné odborné výzvy prináša znenie prá
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zákaz diskriminácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov má úzky súvis so zásadou rovnosti, aj keď tieto pojmy nie sú obsahovo identické. O zásade rovnosti v pracovnom pomere možno uvažovať vo viacerých právnych polohách.

Úryvok z textu:
O  rovnosti, zásade rovného zaobchádzania a výnimkách zo zásady rovnakého zaobchádzania. Zákaz diskriminácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov má úzky súvis so zásadou rovnosti, aj keď tieto pojmy nie sú obsahovo identické. O zásade rovnosti v pracovnom pomere možno uvažovať vo viacerých právnych polohách. Ak ide o vzťah zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, prvky rovnosti sú v pracovnom pomere eliminované prvkami nadriadenosti a podriadenoti. Subordinač
Autor: JUDr. Jana Neuschl
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje súčasnú právnu úpravu práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska ústavného práva a pracovného práva Slovenskej republiky. Autor ďalej analyzuje vybranú problematiku v oblasti pracovno-právnych vzťahov u zdravotne postihnutých osôb i s poukazom na aplikáciu článku 27 medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podľa svetového prieskumu zdravia (World Health Survey) približne 785 miliónov osôb vo veku starších ako 15 rokov trpí určitým zdravotným postihnutím, pričom až 220 miliónov ľudí je možné zaradiť do skupiny s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa štatistických údajov Svetovej zdravotníckej organizácie teda každý siedmy človek na svete trpí určitým zdravotným postihnutím, a štatistika v rámci Európskej únie, nie je o nič priaznivejšia, pretože uvádza, že až jedna šestina jej popu
MENU