Nájdené právne články pre výraz: diskusné fórum

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
13 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Témou predkladaného príspevku je zodpovednosť prevádzkovateľa webového portálu za príspevky užívateľov (tretích osôb) v diskusiách, ktoré sa nachádzajú na webovom priestore prevádzkovateľa. Analýzou ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v korelácii s právnou úpravou obsiahnutou v prameňoch európskeho práva, domácej ale aj zahraničnej judikatúry je ambíciou práce nájsť spoločné menovatele, ktoré by mali viesť k objasneniu limitov a kvality predmetnej zodpovednosti. Osobitnú pozornosť autori venujú najnovšiemu rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – Delfi v Estón ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zodpovednosti webových portálov za príspevky na diskusných fórach je v slovenskom právnom poriadku pomerne málo sledovanou. Aj napriek skutočnosti, že zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“ alebo „ZoEO“)[1] je súčasťou nášho právneho por
Autor: Mgr. Martina Šutaj Eštok
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci DELFI AS proti Estónsku s dôrazom na zodpovednosť prevádzkovateľov internetových spravodajských portálov za anonymné diskusné príspevky. Keďže v súčasnosti je internet miestom na vyjadrovanie slobodných názorov a sociálne siete dostávajú oveľa väčší priestor na vyjadrovanie anonymných názorov, častokrát dotýkajúcich sa súkromia iných osôb, príspevok sa bude snažiť analyzovať možnú aplikáciu vyššie spomenutého rozhodnutia aj na zodpovednosť vlastníkov sociálnych sietí za hanlivé a urážlivé príspevky od anonymnýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Internet priniesol v posledných rokoch platformu, na ktorej si môžu jednotlivci vyjadrovať svoje názory bez akýchkoľvek obmedzení a zákazov, pričom je na danom prispievateľovi, či si zvolí formu uvádzania vlastného autorstva príspevku alebo ako anonymný príspevok. S prispievaním rôzneho obsahu v rámci siete internet sa uplatňuje právo na slobodu slova v najširšom možnom slova zmysle. Dnes je možné toto právo uplatňovať okrem formálne zakotvených portálov aj na súkromných blogoch, v
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v predkladanom článku rozoberá problematiku difamácie v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode článku sa zameriava na objasnenie nového fenoménu dnešnej doby, ktorým je difamácia objavujúca sa čoraz častejšie v internetovom prostredí. V ďalšej časti príspevku sa autorka snaží odpovedať na otázky, ako sa posudzuje difamácia v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako sa modifikuje vzhľadom na Internet a kto je zodpovedný za difamačné konanie na Internete. Na pozadí súdnych rozhodnutí sa autorka zamýšľa nad právnou úpravou prípadov difamácie na Internete v Slovenskej republike. V záv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem difamácia je cudzí výraz pochádzajúci z anglického jazyka, ktorému nie je v podmienkach Slovenskej republiky priradený žiadny konkrétny slovenský ekvivalent. Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra rozumieme difamáciou nactiutŕhanie, ohováranie, hanobenie, zneúctenie či znevažovanie.[1] Teoretická základňa problematiky difamácie vznikla v Spojených štátoch amerických, kde sa v 90. rokoch minulého storočia začali rozhodovať prvé spory, ktorých predmetom bola difamácia uskut
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ľudská spoločnosť zaznamenala v posledných desaťročiach výrazné zmeny súvisiace s vedou a technikou. Koniec 20. storočia a začiatok 21. storočia možno označiť za modernú dobu, charakteristickú rozsiahlym využívaním informačno-komunikačných technológií, akými sú počítače, mobilné telefóny, platobné karty či televízia. Jedným z najvýznamnejších informačnokomunikačných technológií je bezpochyby celosvetová sieť sietí – Internet, ktorý významnou mierou prispel k zmene komunikác
Autor: Mgr. Soňa Simić
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Medzi najzávažnejšie protizákonné praktiky porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže patria kartelové dohody, ktoré okrem negatívnych dopadov na hospodársku súťaž v makroekonomickom zmysle, zasahujú aj do majetkovej sféry jednotlivých účastníkov na trhu. Konanie podnikateľov napĺňajúce rozmery zakázaných dohôd obmedzujúcich súťaž sa uskutočňuje samozrejme v tajnosti, a tak je problematické najmä prvotné odhaľovanie kartelov a následné obstaranie informácii a dôkazov o nich. Práve vysoká miera latencie porušovania pravidiel protimonopolného práva bola jedným z podnetov pre zakotvenie Leniency pro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi najzávažnejšie protizákonné praktiky porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže patria kartelové dohody, ktoré okrem negatívnych dopadov na hospodársku súťaž v makroekonomickom zmysle, zasahujú aj do majetkovej sféry jednotlivých účastníkov na trhu. Konanie podnikateľov napĺňajúce rozmery zakázaných dohôd obmedzujúcich súťaž sa uskutočňuje samozrejme v tajnosti, a tak je problematické najmä prvotné odhaľovanie kartelov a následné obstaranie informácii a dôkazov o nich. Práve vy
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súkromie človeka, jeho rešpektovanie, zachovanie ale aj ochrana predstavuje jednu zo základných hodnôt demokratického a právneho štátu. Úlohou štátu je zabezpečiť ochranu súkromia človeka tak vo vzťahoch vertikálnych, ale aj vo vzťahoch horizontálnych. Sila a možnosti štátu sú technologickým rozvojom oslabované. Štát by mal zabezpečiť ochranu základu, jadra súkromia človeka, jeho podstaty, ktorou je intimita človeka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na postavenie štátu a schopnosť plniť jeho úlohy, osobitne vnútorné, má v súčasnej dobe vplyv rozvoj informačných technológií. Tento predstavuje najmä výzvu pre regulačnú schopnosť štátu, v ktorej sa štát dostáva čoraz viac do úzadia a svoje postavenie regulátora projektujúceho želaný rozvoj a úpravu spoločenských vzťahov v tejto oblasti stráca, ak ju vôbec niekedy chcel mať. Z pohľadu štátu predstavuje rozvoj informačných technológií nielen schopnosť poskytovať lepšie služby o
Autor: Mgr. Ing. Jakub Jošt
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku najprv poukážeme na interpretáciu, ktorú ponúkli médiá bezprostredne po zverejnení rozhodnutia ESĽP vo veci Delfi, potom objasníme obsah vlastného rozhodnutia, a napokon zosumarizujeme naše vlastné závery k vplyvu alebo naopak irelevantnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k činnosti spravodajských serverov a ich zodpovednosti za komentáre čitateľov v diskusiách.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo veci Delfi vyvolalo mediálnu búrku nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Závery, ku ktorým dospievali prvotné komentáre vykresľovali toto rozhodnutie ako koniec slobody prejavu v Európe, a predpovedali zánik internetových diskusií na spravodajských portáloch. Tieto vyjadrenia sme už v čase prvotných komentátorov považovali za prehnané, a rozhodnutie vo veci Delfi sme krátko po jeho zverejnení považovali za rozhod
Autor: JUDr. Monika Jankovičová
Univerzita: Eurocom Z s.r.o.
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po ratifikovaní Lisabonskej zmluvy (LZ) 01/12/2009 nastali dôležité zmeny v primárnom práve EÚ, ktoré významnou mierou ovplyvnili postavene členských štátov, ich vnútroštátne právo a následne aplikáciu zmien . Minister zahraničných vecí EÚ , Európska vonkajšia služba presadzujú spoločnú zahraničnú a hospodársku politiku EÚ voči tretím krajinám , obchodnú politiku, uzatvárajú medzinárodné dohody vrátane obchodných. Týmto sa položili základy novému strategickému nástroju zavedením ekon.diplomacie, ako spoločný postup EÚ pri riešení konkurencieschopnosti voči globalizovanému ekonomickému svetu, h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Európska agenda je súčasťou nášho právneho poriadku, ovplyvňuje každodenný život slovenských občanov, ako aj ostatných občanov celej EÚ. Aktívnym členstvom v EÚ (od r. 2004) máme príležitosť ovplyvňovať také rozhodnutia, na ktoré by Slovenská republika samostatne nemala vplyv. Tieto, avšak najmä nasledujúce roky budú kľúčové. Naďalej sa bude prehlbovať integrácia v EÚ, vrátane hospodárskej konsolidácie členských štátov vhodnými prostriedkami.  1 LEGISLATÍVNE ZMENY V EURÓPSKO
Autor: Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: daňový únikdaňový podvodzmena systému DPHvýber daní
Abstrakt: Problematika daňových podvodov a únikov sa najčastejšie spája s krajinami označovanými ako daňové raje, ktoré nespolupracujú s bankami, daňovými, justičnými orgánmi iných štátov, čím zabraňujú účinnej výmene informácií, ktorej absencia je živnou pôdou pre uskutočňovanie daňových podvodov a únikov. Uvedené nebezpečenstvo si uvedomuje aj Európske Únia, ktorá kvôli týmto skutočnostiam ročne prichádza o miliardy EUR, a ktorá prijímaním rozličných opatrení a relevantných právnych dokumentov sa snaží bojovať proti tomuto nielen európskemu, ale aj celosvetovému problému.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD DAŇOVÉ RAJE AKO PRIESTOR PRE DAŇOVÉ ÚNIKY A PODVODY Z pomedzi mnoho definícií daňového úniku možno, ako najvhodnejšiu použiť tú, ktorú Európska komisia použila vo svojom Oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Opisuje daňový únik ako „vyslovene umelé konštrukcie, ktorých cieľom je obísť uplatnenie právnych predpisov dotknutého členského štátu.“ Zníženie daňového zaťaženia na čo najnižšiu mieru je oprávnenou úvahou spoločností, ale le
Autor: plk. doc. JUDr. Miroslav Felcan PhD., LL.M.
Univerzita: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Extrémizmus je fenomén súčasnej doby a jeho presné vymedzenie a opísanie, ktoré by bolo všeobecne akceptované, nebolo doteraz formulované. Dôvodom vzniku a existencie extrémistických skupín alebo hnutí sú odlišné ideológie, ktoré vedú ku konfrontácii s politickým systémom a štátnym usporiadaním a narúšajú celkovú bezpečnosť demokratického štátu. Ako zjednocujúci prvok týchto ideológií vystupuje odmietanie základných demokratických hodnôt, spoločenských noriem a spôsobov chovania formujúcich súčasnú spoločnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hrozba extrémizmu sa v súčasnosti stala vysoko aktuálnou. Dotýka sa všetkých demokratických štátov, Slovenskú republiku nevynímajúc. Prejavy nenávisti voči príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických skupín, ale aj náboženstiev prinášajú so sebou nebezpečenstvo priameho ohrozenia riadneho fungovania demokratickej spoločnosti. Otvorenie sa svetu malo pre Slovenskú republiku za následok, okrem pozitívnych aj prenikanie negatívnych javov, medzi ktoré môžeme z
MENU