Nájdené právne články pre výraz: dožadujúci štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
23 dokumentov
17 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Podľa § 478 Trestného poriadku sa ustanovenia piatej časti Trestného poriadku použijú v prípade, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak - zákonná prednosť medzinárodnej zmluvy, pričom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach sa uplatňuje aj ústavná prednosť medzinárodných zmlúv, a to podľa článku 7 odsek 5 Ústavy SR. Aj napriek priamej použiteľnosti môže medzinárodná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré budú vyžadovať vykonávacie ustanovenia vo vnútroštátnom práve signatárskych štátov na to, aby sa mohla zmluva priamo použiť – v takom prípade sa použijú ustanovenia piatej časti Tres ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. subsidiarita právnej úpravy v Trestnom poriadku vo vzťahu k medzinárodným zmluvám Podľa § 478 Trestného poriadku sa ustanovenia piatej časti Trestného poriadku použijú v prípade, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak - zákonná prednosť medzinárodnej zmluvy, pričom v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach sa uplatňuje aj ústavná prednosť medzinárodných zmlúv, a to podľa článku 7 odsek 5 Ústavy SR. Aj napriek priamej použiteľnosti môže medzinárodná z
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame pohľad na trestnosť priestupkovej recidívy s cezhraničným rozmerom formou otázok, dvoch praktických príkladov a odpovede.

Úryvok z textu:
Zadanie problému: Vážení kolegovia, keďze v dnešnej dobe má každý veľa povinností, nechcel som Vás vyrušovat pri Vašej práci telefonicky, ale rozhodol som sa, že Vám napíšem email so žiadostou o poskytnutie rady - či podľa Vášho názoru môžeme trestne stíhať slovenského občana, ktorý sa v cudzine dopustí protiprávneho konania, ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty priestupku, ktorý by v spojení s predchádzajúcim priestupkom spáchaným i právoplatne postihnutým na Slovensku zakladal zod
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Reálnym spoločenským javom procesu globalizácie na začiatku 21. storočia je terorizmus. Z hľadiska ochrany ľudských práv je prístup štátov a medzinárodného spoločenstva k terorizmu veľmi zložitý. Príspevok je venovaný pôsobnosti Ústavného súdu SR pri ochrane ľudských práv a slobôd pred terorizmom ako aj jeho kontrole ústavnosti rozhodnutí všeobecných súdov týkajúcich sa terorizmu. Z právneho názoru ústavného súdu vyplýva (nad rámec zákonnej úpravy uvedenej v Trestnom poriadku) povinnosť všetkých súdov posúdiť prípustnosť extradície aj z hľadiska ochrany ľudských práv. Návrh de lege feren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Terorizmus ako spoločenský jav má svoju dlhodobú históriu. Postmoderná spoločnosť však eviduje 11. september 2001 ako zlomový medzník, ktorý v objektívnom procese globalizácie núti považovať medzinárodný terorizmus za celosvetový fenomén, ktorý reálne ohrozuje bezpečnosť nielen jednotlivých štátov, ale má supranacionálny charakter. Pojem „terorizmus“ má polysemický význam. Nemožno ho chápať ako izolovaný jav. Je predmetom teoretického, ale aj praktického záujmu politikov, politol
Autor: JUDr. Dominika Hudecová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky právneho styku s cudzinou, konktrétne problematiky justičnej spolupráce v trestných veciac na úrovni štátov Európskej únie, ktorá vychádza predovšetkým z Rámcových rozhodnutí Rady EC.

Úryvok z textu:
Trestné právo patrí medzi jednu z výsad a znakov suverenity štátu. Suverenitu začiatkom 20. storočia označil právny teoretik Franz von Liszt, že suverenita je vlastnosť štátu, najvyššia, vnútri aj navonok samostatná, od nikoho nezávislá panovacia moc- summa poetas. Prejavuje sa v neobmedzenej spôsobilosti na činy podľa medzinárodného práva a má dve podoby- vonkajšiu a vnútornú. Tzv. vnútorná suverenita spočíva vo vzájomnom uznávaní samostatnosti každého štátu vo vnútri dosahu jeho moci. Vymed
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
1. Vyjadrenie zásady ne bis in idem v medzinárodnom práve   článok 4 Protokolu č. 7 k DOHOVORU o ochrane ľudských práv a základných slobôd dojednaného v Ríme 4.11.1950 v znení protokolov č. 3, 5 a 8, doplnený Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 2, 4, 6 a 7 (publ. pod č. 209/1992 Zb.)   Článok 4: Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný 1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho isté
Autor: Mgr. Petra Dražová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súčasný svet je čím ďalej, tým viac ovládaný novými inteligentnými technológiami. Na jednej strane stojí požiadavka zákonnosti, ktorá je v trestnom konaní neustále prítomná a osobitne potrebná. Ak sa dôkaz získa spôsobom, ktorý odporuje zákonu, stáva sa nezákonným. Na druhej strane, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy mali k dátam, ktoré sú častokrát uchovávané na zahraničných serveroch, prístup, aby bol účel trestného konania naplnený. Článok je preto zameraný na vybrané aspekty súvisiace so získavaním, predkladaním a hodnotením fenoménu posledných rokov, ako aj iniciatív ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nesporným faktom je, že čoraz viac aktivít sa odohráva v digitálnom svete. Takmer každý jeden aspekt ľudského života naberá elektronickú podobu – väčšina populácie vyspelých krajín sveta má minimálne zriadenú elektronickú adresu a tiež používa mobilný telefón, zväčša smartfón. Tak ako je možné identifikovať z klasickej papierovej pošty dátum odoslania, uloženia či prijatia písomnosti, obsahové informácie, ba dokonca použitím špeciálnej techniky aj prítomnosť odtlačkov prstov, rovna
Autor: JUDr. Juraj Pida
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá chápaním zásady nie dvakrát o tej istej veci – „ne bis in idem“ – v právnom poriadku Československa a právnom poriadku Slovenskej republiky. Jej postave ním a významom ako jednej zo základných zásad Trestného poriadku. Následne porovnáva právne úpravy tejto zásady v iných krajinách a právnych systémoch, ako aj v medzinárodných dokumentoch. Zaoberá sa širším rozsahom výkladu tejto zásady v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. V samostatnej časti popisuje nové smery rozširovania uplatnenia tejto zásady v rámci integračných procesov prebiehajúcich v Európskej úni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I. Základné zásady trestného konania Základnými zásadami trestného konania rozumieme vedúce právne idey, ktorým toto vedúce postavenie priznáva zákon. Predstavujú základ, na ktorom je vybudovaná organizácia trestného konania. Bez ich znalosti nemožno pochopiť podstatu trestného konania, význam jednotlivých inštitútov a štádií. Bez pochopenia významu a zásad trestného konania, ich zmyslu a podstaty nemožno porozumieť jednotlivým ustanoveniam Trestného poriadku a správne ic
MENU