Nájdené právne články pre výraz: doložky neplatnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ivan Kundrát
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny úkon predstavuje relatívne zložitý právny inštitút. V rámci svojej pôsobnosti upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) len parciálne otázky tohto inštitútu; všeobecné otázky sú predmetom úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Špeciálna právna úprava obsiahnutá v ZP sa zároveň vo vzťahu k všeobecnej občianskoprávnej úprave vyznačuje mnohými špecifikami, ktoré sú vyjadrením funkcií pracovného práva. Posúdenie platnosti pracovnoprávneho úkonu je častokrát komplexnou právnou otázkou ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Právny úkon predstavuje relatívne zložitý právny inštitút. V    rámci svojej pôsobnosti upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) len parciálne otázky tohto inštitútu; všeobecné otázky sú predmetom úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Špeciálna právna úprava obsiahnutá v ZP sa zároveň vo vzťahu k všeobecnej občianskoprávnej úprave vyznačuje mnohými šp
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Pracovné právo vo svojej časti zahŕňajúcej súkromnoprávne prvky, v sebe elementárne nesie otázku o možnosti použitia inštitútu zastúpenia v pracovnoprávnej oblasti. Vzťah Občianskeho zákonníka ako právneho predpisu lex generealis ku Zákonníku práce ako právneho predpisu lex specialis, umožňuje použitie niektorých občianskoprávnych inštitútov, okrem iného, aj inštitútu „zastúpenia“. V príspevku sa zaoberáme pracovnoprávnou subjektivitou subjektov pracovných vzťahov individuálneho pracovného práva, predovšetkým u fyzických osôb, a na ňu nadväzujúcim použitím ustanovení zastúpenia podľa Občianske ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvotné nazeranie na použitie inštitútu zastúpenia v pracovnom práve prináša otázku, či možno v pracovnom vzťahu ako špecifickom súkromnoprávnom vzťahu, vôbec uvažovať o možnostiach aplikácie tohto občianskoprávneho inštitútu. V dimenzii naskytujúcich sa úvah je východiskovým bodom kogentná definícia závislej práce, ale aj všeobecne známy osobitý charakter pracovnoprávnych vzťahov. Ich typickou črtou je tzv. osobný výkon práce ako ľudskej činnosti, v ktorej jednotlivec vykonáva prá
Autor: Aneta Jánošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné podmienky a podmienky práce sú jedným z hlavných faktorov, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na zamestnanca. Jednou zo základných zásad pracovného práva je ochrana zamestnanca, obzvlášť zamestnanca so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza niekoľkých predpisov pracovného práva a zhodnotenie ich používania v reálnych pracovnoprávnych výťahoch. V našom príspevku opisujeme niektoré ypracovnýchpodmienok zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Tiež uvádzame niektoré zpodmienok práce, ktoré sú ustanovené v predpisoch pracovného práva. Cieľom prvej kcpitoly je de ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednou z funkcií pracovného práca je chrániť zamestnanca ako slabšiu stranu pracovnoprávnych vzťahov. Inak tomu nie je ani pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Ba práve tu dbá zákonodarca na zvýšenú ochranu, pretože osoby so zdravotným postihnutím sú kategóriou, ktorá si vyžaduje väčšiu pozornosť. Vnútroštátne, európske aj medzinárodné predpisy zakotvujú celý rad ochranných opatrení a povinností zamestnávateľov, aby zabezpečili integráciu takýchto osôb do pracovných kolek
Autor: Mgr. Jana Kakaščíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné právo musí reflektovať požiadavky vytvárania takých pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú otvorené možnostiam zosúladenia pracovného a rodinného života zamestnancov. Harmonizáciu starostlivosti o rodinných príslušníkoch s prácou uľahčuje upúšťanie od osem hodinovej prítomnosti na pracovnom mieste a rozširovanie niektorých flexibilných foriem práce. Príspevok sa zameriava na aspekty vybraných interných a externých foriem časovej flexibility, ktoré sú navonok prezentované ako priaznivé k súbežnému zvládaniu pracovných a rodinných povinností.

Úryvok z textu:
Úvod   Nedielnou súčasťou pracovného trhu 21. storočia sa stala kontinuálna snaha jeho subjektov o adaptabilitu na meniace sa hospodárske a ekonomické podmienky. Už dlhé desaťročie je tento rastúci proces zo všetkých strán interferovaný pojmom flexibilita. Pracovná flexibilita v ponímaní zamestnávateľov znamená pružné (flexibilné, voľné) reakcie prispôsobujúce sa zmeneným trhovým podmienkam účelovo zamerané na budovanie konkurencieschopnosti už nie na slovenskom, ale na európskom trhu
Autor: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vedecký príspevok sa zameriava na praktické nuansy participácie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru “radových” zamestnancov i členov orgánov zástupcov zamestnancov v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce (skončenie pracovného pomeru so samotným zástupcom zamestnancov). Akcentované sú tak najmä obsahové i formálne náležitosti podania žiadosti zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru v zmysle §74 Zákonníka práce i udelenia predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru v zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce. Dôraz však autori kladú i na riešenia sporných ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spolupôsobenie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca v zmysle § 74 Zákonníka práce2 je výrazným prejavom pracovnoprávnej ochrany zamestnanca. Prvky pracovnoprávnej ochrany zamestnanca sa primárne neviažu len na taxatívnosť vymedzenia dôvodov skončenia pracovného pomeru v zmysle § 63 a § 68 Zákonníka práce, ale aj na povinnosť zamestnávateľa pred tretím subjektom (iným ako sám zamestnanec) objasniť dôvody a ďalšie skutkové okolnosti situácie, ktoré ma
Autor: Oliver Gӧndӧr
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa budeme venovať sankčným mechanizmom a disciplinárnym normám verejných vysokých škôl, keďže systém ich kreovania a uplatňovania, ako aj ratio ich pôsobenia, možno najlepšie pripodobniť k právnym normám a právnym vzťahom pracovného práva. Práve študenti verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“) sa často- krát nachádzajú v podobnom postavení (nie právnom, ale faktickom) ako zamestnanci voči zamestnávateľovi — dodržiavajúc disciplinárne normy a dbajúc na napĺňanie organizačných a iných pokynov, dostávajú sa do podriadenej pozície voči subjektu (rektor, dekan, prodekani ...) vyd ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V    tomto príspevku sa budeme venovať sankčným mechanizmom a disciplinárnym normám verejných vysokých škôl, keďže systém ich kreovania a uplatňovania, ako aj ratio ich pôsobenia, možno najlepšie pripodobniť k právnym normám a právnym vzťahom pracovného práva. Práve študenti verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“) sa často- krát nachádzajú v podobnom postavení (nie právnom, ale faktickom) ako zamestnanci voči zamestnávateľovi — dodržiavajúc disciplinárne normy a dbajú
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Stres na pracovisku sa v priebehu ostatného obdobia stal ústrednou témou viacerých odborných portfólií. Je multidisciplinárnym problémom, ktorý sa úzko dotýka pracovnoprávnych vzťahov. Autorka sa v príspevku zameriava na prehľad, analýzu a aplikovateľnosť súčasnej právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na problematiku pracovného stresu a ochranu duševného zdravia a/alebo jej dostatočnosť. Dôležitou otázkou je efektívnosť aktuálnej legislatívy k problémom duševného zdravia zamestnancov a hľadanie možností ako stres spojený s prácou na vnútropodnikovej úrovni regulovať. V príspev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Ak aj platí, že psychika človeka je zapojená pri každej pracovnej aktivite, vývoj smeruje k tomu, že čoraz viac druhov pracovných činností si vyžaduje najmä účasť psychickej zložky organizmu.“2 Stotožňujúc sa s uvedeným výrokom ďalej dopĺňame, že celospoločenské zmeny si vyžiadali aj identifikáciu nových faktorov pracovného prostredia. Okrem faktorov psychickej pracovnej záťaže sa apeluje na existenciu a následky psychosociálnych faktorov. Pozitívnym smerom dochádza k uvedomovan
MENU