Nájdené právne články pre výraz: doručovanie zásielok do poštového priečinku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
1 dokument
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Veronika Fričová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) všeobecne upravuje správne konanie, ak konanie neupravuje osobitný zákon. Bol prijatý pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967. Účinnosť nadobudol 1. januára 1968 a je vo svojej podstate funkčný dodnes. Je dôležitým zákonom, ktorý sa týka všetkých občanov, ktorí prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy Je jedným
Autor: JUDr. Veronika Gembalová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. Okamih doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci ktorej môže účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným prostriedkom. Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1           ÚVOD Právny inštitút doručovania písomností patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. S bezchybným doručením písomností je spojený začiatok plynutia rôznych procesných lehôt. Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne práv
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie písomností je významnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať dosah na uplatňovanie práv a plnenie povinností daňových subjektov a iných osôb. Z tohto dôvodu by právna úprava doručovania mala byť zrozumiteľná a jednoznačná. Štúdia sa zaoberá historickými a teoretickými otázkami doručovania v daňových veciach a poukazuje na vybrané aplikačné problémy.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie znamená odovzdanie zásielky tomu, komu je určená[1], t. j. odovzdanie zásielky adresátovi. Doručiť zásielku možno niekoľkými spôsobmi. V záujme zachovania právnej istoty osôb, ktorým má byť zásielka doručená, ako aj osôb, ktoré zásielku doručujú, bolo nutné inštitút doručovania právne upraviť. Doručovanie je typickým procesnoprávnym inštitútom, jeho úprava je obsiahnutá v zásade vo všetkých kódexoch procesného práva. V rámci správy daní je právna úprava doručovania
MENU