Nájdené právne články pre výraz: dovolanie v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

56 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá navrhovanou novelou Trestného poriadku, ktorá odníma obvinenému právo na dovolanie a zavádza sporný inštitút sťažnosti pre porušenie zákona, ktorý narúša princíp rovnosti strán v konaní pred súdom.

Sprievodný text: V Ná­rod­nej ra­de SR je ak­tuál­ne pred­lo­že­ný vlád­ny návrh zá­ko­na, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon o pro­ku­ra­tú­re s tým, že pred­me­tom schva­ľo­va­nia by mal by na no­vem­bro­vej schô­dze NR SR. Ten­to návrh zá­ko­na ob­sa­hu­je v člán­ku IV aj po­mer­ne „skry­té“ zme­ny a dopl­ne­nia Tres­tné­ho po­riad­ku (no­ve­la Tres­tné­ho po­riad­ku sa na­chá­dza až na stra­ne 63 a nas­le­du­jú­ce pred­lo­že­né­ho ma­te­riá­lu a te­da ko­ho ne­zau­jí­ma návrh no­ve­ly zá­ko­na o pro­ku­ra­tú­re len s ťaž­kos­ťa­mi a ná­ho­dou zis­tí, že sa navr­hu­je aj ne­ja­ká zme­na tres­tné­ho po­riad­ku).

Úryvok z textu:
V Ná­rod­nej ra­de SR je ak­tuál­ne pred­lo­že­ný vlád­ny návrh zá­ko­na, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon o pro­ku­ra­tú­re s tým, že pred­me­tom schva­ľo­va­nia by mal by na no­vem­bro­vej schô­dze NR SR. Ten­to návrh zá­ko­na ob­sa­hu­je v člán­ku IV aj po­mer­ne „skry­té“ zme­ny a dopl­ne­nia Tres­tné­ho po­riad­ku (no­ve­la Tres­tné­ho po­riad­ku sa na­chá­dza až na stra­ne 63 a nas­le­du­jú­ce pred­lo­že­né­ho ma­te­riá­lu a te­da ko­ho ne­zau­jí­ma návrh no­ve­ly zá­ko­na o pro­ku
Autor: JUDr. Pavol Gráčik
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to člán­ku je pod­ro­biť kri­ti­ke uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky o od­miet­nu­tí do­vo­la­nia po­da­né­ho od­sú­de­ným, o.i. aj z dô­vo­du pod­ľa § 371 ods. 1 písm. i) Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da z dô­vo­du zá­sad­né­ho po­ru­še­nia prá­va na ob­ha­jo­bu. Mám za to, že to­to roz­hod­nu­tie vy­chá­dza z prek­va­pi­vé­ho zdô­vod­ne­nia pria­mo ne­gu­jú­ce­ho a ne­reš­pek­tu­jú­ce­ho zne­nie zá­ko­na v kon­krét­nej práv­nej nor­me, kto­rá za­bez­pe­ču­
MENU