Nájdené právne články pre výraz: elektronická registračná pokladnica

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
15 dokumentov
494 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Monika Stojáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Téma daňových únikov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v spoločnosti, a to jednak v praxi právnikov, daňových poradcov, ale mnohokrát aj medzi laickou verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Príspevok je venovaný téme daňových únikov, agresívnemu daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany daňových subjektov, ktoré úmyselne zatajujú podstatné skutočnosti týkajúce sa predmetu dane. Na začiatku príspevku rozoberieme pojem daňový únik a následne objasníme pojmy ako legálny daňový únik a nelegálny daňový únik. Ďalšia časť príspevku je zameraná na použí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V   úvode možno konštatovať, že daňové úniky sú tak „staré“ ako samotné dane.[1] Aj keď sú dane odsudzované väčšinou spoločnosti kvôli ich výškach, napriek tejto skutočnosti sú zavádzané každým štátom na napĺňanie štátnej pokladnice. S pojmom daňový únik sa stretávame v právnickej terminológii, ale taktiež mnohokrát je tento pojem používaný aj medzi laickou verejnosťou, a to hlavne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Boj proti daňovým únikom, agresívnemu
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.

Úryvok z textu:
Úloha tlmočníkov a prekladateľov vykonávajúcich činnosť podľa ZakZTP je vyjadrená predovšetkým v nasledujúcich ustanoveniach Ústavy a ZakZTP. Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.“. Podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa odseku 2,
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP), ktorá je úplne nelogickou súčasťou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou ZoDP sa bez predchádzajúcej odbornej diskusie ako aj bez primeraného vecného zdôvodnenia ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP), ktorá je úplne nelogickou súčasťou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záko
Autor: Ing. Jaroslava Lukačovičová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením. Poukazuje na dôležitosť stanov občianskeho združenia, ktoré majú do budúcnosti veľký význam pre posudzovanie jednotlivých druhov príjmov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Úryvok z textu:
Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť. Vhodnou je aj kombinácia kedy si občianske združenie založí obchodnú spoločnosť
Autor: Mgr. Martin Cíferský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Používaním mobilných aplikácií začali v rámci taxislužieb poskytovať služby spoločnosti, ktoré nemajú koncesiu na jej prevádzkovanie. Obec v rámci svojich právomocí prejednáva správne delikty v rámci výkonu taxislužby. Predmetom môjho článku je analýza možností obce trestať prevádzkovanie taxislužby cez mobilnú aplikáciu bez príslušnej koncesie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňom 13. augusta 2015 začala fungovať v Bratislave nová „taxislužba“ Uber. Táto firma prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie sprostredkuje a inkasuje zákazníkov svojím partnerským vodičom. V súčasnosti však len málo veľkých medzinárodných firiem vzbudzuje vo svete tak veľkú kontroverziu ako práve technologická spoločnosť Uber. Na jednej strane sú zákazníci využívajúci služby tejto aplikácie na lacnejšiu prepravu, než poskytujú tradičné taxislužby a na strane druhej tradičné taxi
Autor: Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na jeden z kľúčových problémov, s ktorým zápasí Európska únia najmä od okamihu harmonizácie nepriameho zdaňovania v rámci členských štátov. Týmto problémom je boj proti daňovým podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty. Daňové podvody sa prirodzene nevyhýbajú ani iným daniam, napríklad veľké daňové úniky možno zaznamenať nielen v oblasti spotrebných daní, ale najmä dane z príjmov. Najviac podvodov z hľadiska rozsahu negatívnych dôsledkov pre ekonomiku jednotlivých členských štátov však možno zaznamenať práve v oblasti DPH. Daňové podvody na DPH, s rozširujúcim sa ekonomi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Svetová ekonomika a v skutočnosti všetky aspekty života na Zemi sú poznamenané globalizáciou, s ktorou sa jednotlivci, bežné obchodné firmy, ale i veľké nadnárodné spoločnosti v každodennom pôsobení stretávajú. Globalizácia preniká nielen do ekonomických vzťahov a väzieb, osobitne do svetového obchodu, ale ovplyvňuje aj sociálny život, kultúru, náboženstvo, šport, cestovanie, životný štýl, terorizmus atď. Globalizácii sa nevyhli ani daňové podvody a boj proti ním. Nie je to vša
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkami dokazovania v nadväznosti na problematiku daňových únikov. Príspevok upozorňuje na vzťah medzi možným použitím nových mechanizmov na predchádzanie daňových únikov a zvýšením náročnosti preukázať daňový únik. Správcovia dane čelia novým výzvam ako vykonávať dokazovanie takým spôsobom, aby bolo efektívne a zákonné zároveň. Z uvedeného dôvodu príspevok analyzuje teoretické východiská dokazovania. Na základe tohto teoretického východiska príspevok ponúka niekoľko vybraných chýb, ktorých sa dopúšťajú správcovia dane pri nachádzaní dôkazov (t.j. pri interakcii správcov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňová politika je v súčasnosti vystavená dvom protichodným požiadavkám. Na jednej strane majú štáty záujem na ochrane svojich fiskálnych záujmov reprezentovaných predovšetkým príjmami z výberu daní. Bez zabezpečenia dostatočnej úrovne daňových príjmov by sa oslabilo resp. znemožnilo plnenie základných funkcií štátu. Zároveň zabezpečenie daňovej disciplíny je previazané s pocitom materiálneho naplnenia daňovej spravodlivosti na strane adresátov právnych noriem. Taktiež výber da
Autor: Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
NAMIESTO ÚVODU Niekedy pred jedným - dvoma rokmi začala vládna moc na Slovensku šíriť myšlienku o tzv. „úspešnom príbehu“ Slovenska, ktorú podopierala najmä odkazmi na niektoré ukazovatele rastu ekonomiky[2], ako je znižovanie deficitu štátneho rozpočtu, klesajúca nezamestnanosť, rast HDP atď. Jedným z neodškriepiteľných výsledkov týchto proklamácií bolo, že slovenský parlament pre rok 2019 schválil vyrovnaný štátny rozpočet[3] a pomerne presvedčivo, najmä vo vzťahu k laickej verejn
Autor: Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na kontrolné mechanizmy v oblasti daňového práva, ktoré boli zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky na účel boja proti daňovým únikom. Jedným z týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, ktorého vzor bol vytvorený opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platitelia dane začali predkladať kontrolný výkaz elektronicky spolu s daňovým priznaním od 1.1.2014. K zefektívneniu kontroly daňových subjektov by mala dopomôcť aj výmena informácií medzi daňovými o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka kontroly v daňovom práve úzko súvisí s problémom daňových únikov a podvodov. Cieľom kontroly v daňovom práve je preskúmať, či si daňové subjekty plnia svoje daňové povinnosti a či nedochádza k vyhýbaniu sa daňových povinností, daňovým únikom a podvodom. V oblasti daňového práva boli zavedené rôzne kontrolné mechanizmy na splnenie uvedeného cieľa. Jedným z týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty a k zefektívneniu kontroly daňových subjektov by m
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové úniky sú fenoménom doby. Bez zveličenia možno konštatovať, že sú prítomné v každej ekonomike, ktorá má charakter trhovej ekonomiky, a v ktorej dane tvoria rozhodujúci objem príjmov verejných rozpočtov. Kvalita a kvantita daňových únikov v moderných ekonomikách variuje v závislosti od množstva faktorov, a tak prináša pred ekonomické a politické elity v národnom a nadnárodnom rámci neľahké úlohy spočívajúce nielen v definovaní ich príčin, ale najmä v hľadaní vhodných nástrojov ich predchádzania. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané schémy daňového práva, ktoré majú potenciál predchád ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňové úniky sú nielen fenoménom ale aj problémom doby, v ktorej žijeme. Cieľom príspevku síce nie je skúmanie ich foriem, príčin vzniku či dopadov na národné hospodárstvo, na úvod je však v záujme nastolenia východísk príspevku nutné aspoň ich stručné vymedzenie. Najvšeobecnejšie možno daňový únik vymedziť ako neplatenie daní v rozpore so zákonom[1] [2]. Táto definícia však nie je celkom výstižná, keďže všeobecne možno rozlišovať legálne daňové úniky a nelegálne daňové úniky. Kým v
MENU