Nájdené právne články pre výraz: fikcia doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

735 dokumentov
267 dokumentov
2481 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri doručovaní právnych úkonov a iných právnych aktov je potrebné rozlišovať medzi doručovaním hmotnoprávnych úkonov a procesnoprávnym doručovaním. Tieto druhy doručovania písomností majú svoje osobitosti pokiaľ ide o účinnosť doručenia a zavŕšenie procesu perfektnosti a vyvolania zamýšľaných právnych dôsledkov právneho úkonu (aktu). Zásadný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za účinne doručenú čo má významný vplyv predovšetkým na posudzovanie začiatku plynutia lehôt (napr. výpovedné doby, prekluzívne lehoty, lehota na plnenie od právoplatnosti rozhodnutia) a i ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pri doručovaní právnych úkonov a iných právnych aktov je potrebné rozlišovať medzi doručovaním hmotnoprávnych úkonov a procesnoprávnym doručovaním. Tieto druhy doručovania písomností majú svoje osobitosti pokiaľ ide o účinnosť doručenia a zavŕšenie procesu perfektnosti a vyvolania zamýšľaných právnych dôsledkov právneho úkonu (aktu). Zásadný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za účinne doručenú čo má významný vplyv predovšetkým na
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických osôb, t. j. necelé 2 roky. Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci je v právnom pori ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V aplikačnej praxi sa objavili rozdielne názory na uplatnenie fikcie doručenia pri platobnom rozkaze, či už v režime upomínacieho konania alebo klasického platobného rozkazu v režime CSP (pre oba druhy platobných rozkazov platia na účely tohto článku rovnaké pravidlá elektronického doručovania). Elektronizácia je relatívne nová – do právneho poriadku sa síce dostala už skôr, ale naplno sa začala vo vzťahu k súkromnej sfére prejavovať až s nástupom povinnej aktivácie el. schránok právnických o
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s
Autor: JUDr. Veronika Gembalová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. Okamih doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci ktorej môže účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným prostriedkom. Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1           ÚVOD Právny inštitút doručovania písomností patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. S bezchybným doručením písomností je spojený začiatok plynutia rôznych procesných lehôt. Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne práv
Autor: JUDr. Veronika Fričová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) všeobecne upravuje správne konanie, ak konanie neupravuje osobitný zákon. Bol prijatý pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967. Účinnosť nadobudol 1. januára 1968 a je vo svojej podstate funkčný dodnes. Je dôležitým zákonom, ktorý sa týka všetkých občanov, ktorí prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy Je jedným
Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zákonnosť fiktívnych rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií a postupov orgánov verejnej správy a nepreskúmateľnosť fiktívnych rozhodnutí z dôvodu absencie odôvodnenia.

Úryvok z textu:
Fiktívne rozhodnutie je preto z hľadiska dôvodov fiktívneho nesprístupnenia informácií nepreskúmateľné, čo však nemožno stotožňovať s jeho nezákonnosťou, pretože toto rozhodnutie je následkom, ktorý je priamo vytvorený zákonom, a ktorým je zákonná fikcia. V tejto súvislosti už nemá zmysel uvažovať, že fiktívne rozhodnutie je nepreskúmateľné, pretože neobsahuje odôvodnenie (na rozdiel od požiadaviek na rozhodnutie napr. podľa § 47 správneho poriadku), nakoľko je to podobné, ako keby súd pri fi
Autor: JUDr. Veronika Vrabková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike doručovaniu úradných písomností v správnom konaní. Jedná sa o doručovanie písomností, tak ako je tento inštitút upravený v § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Článok sa zaoberá predovšetkým doručovaním písomností do vlastných rúk a prihliada aj na judikatúru Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku sústreďujem pozornosť doručovaniu písomností, a to nie obyčajných doručovaných prostredníctvom pošty ako je napríklad obyčajná korešpondencia medzi dvoma fyzickými osobami. Keďže sa väčšinou jedná o málo dôležité písomnosti, takéto doručovanie nemá v zmysle správneho poriadku prioritné postavenie. Vo všeobecnosti možno v rámci doručovania v správnom konaní rozoznávať viacero spôsobov doručovania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania predovšetkým so zameraním na doručovanie právnickým osobám, vrátane rozboru viacerých prierezových aspektov doručovania písomností v správnom konaní a to z hľadiska vývoja právnej úpravy, platnej a účinnej právnej úpravy a právnej úpravy v podobe osobitných právnych predpisov, ktoré právne významným spôsobom vplývajú na postup správnych orgánov pri doručovaní písomností.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy sekcie správneho práva samotnej konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike doručovania písomností podľa § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Príspevok sa zameriava na doručovanie písomností adresátom, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, a to z pohľadu vývoja právnej úpravy tejto problematiky, plat
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie písomností je významnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať dosah na uplatňovanie práv a plnenie povinností daňových subjektov a iných osôb. Z tohto dôvodu by právna úprava doručovania mala byť zrozumiteľná a jednoznačná. Štúdia sa zaoberá historickými a teoretickými otázkami doručovania v daňových veciach a poukazuje na vybrané aplikačné problémy.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie znamená odovzdanie zásielky tomu, komu je určená[1], t. j. odovzdanie zásielky adresátovi. Doručiť zásielku možno niekoľkými spôsobmi. V záujme zachovania právnej istoty osôb, ktorým má byť zásielka doručená, ako aj osôb, ktoré zásielku doručujú, bolo nutné inštitút doručovania právne upraviť. Doručovanie je typickým procesnoprávnym inštitútom, jeho úprava je obsiahnutá v zásade vo všetkých kódexoch procesného práva. V rámci správy daní je právna úprava doručovania
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania v priestupkovom konaní resp. správnom konaní o správnom delikte so zameraním na náhradné doručovanie fyzickým osobám. V prvej časti predstavuje rozbor platnej právnej úpravy inštitútu náhradného doručovania vo vzťahu k fyzickým osobám, pričom tomuto inštitútu sa venuje taktiež z pohľadu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky. Druhá časť rozoberá právne následky a účinky riadneho resp. nedostatočného doručenia písomnosti. Tretia časť príspevku sa zameriava na úvahy de lege ferenda z pohľadu potreby osobitnej právne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie je takým inštitútom akéhokoľvek druhu správneho konania (resp. každého druhu konania, v ktorom vystupuje na jednej strane subjekt disponujúci verejnomocenským oprávnením a na druhej strane subjekt, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa rozhoduje), ktorý si vyžaduje participáciu aj účastníkov konania, resp. adresátov doručovaných písomností. Spôsob akým adresát písomnosti a správny orgán participuje na doručovaní a uskutočňuje doručovanie, môže
MENU