Nájdené právne články pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
13 dokumentov
167 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lenka Martincová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Hospodárska sústava Československej republiky bola podľa Ústavy 9. mája založená na znárodnení nerastného bohatstva, priemyslu, veľkoobchodu, peňažníctva a na vlastníctve pôdy v súlade so zásadou „pôda patrí tomu, kto na nej pracuje“. Tieto prvky boli doplnené okrem nedotknuteľnosti osobného majetku i ochranou drobného a stredného podnikania. Bolo však uplatňovanie ochrany drobného a stredného podnikania po roku 1948 skutočnosťou? Autorka v príspevku poukáže nielen na podobu možného podnikania, ktorá bola deklarovaná pred februárom 1948 a krátko po ňom, ale načrtne taktiež i vývoj zásady ochra ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Znárodnenie baní, priemyslu a peňažníctva bolo podľa Karla Kaplana akýmsi vyvrcholením obdobia hlbokých politických a sociálno-ekonomických premien po roku 1945. Zásadnou úlohou znárodneného sektora, ako kľúčového piliera hospodárskej sústavy Československej republiky, nebolo len zregulovanie vlastnej vnútornej organizácie, ale aj vyrovnanie sa s otázkou vzťahu k ostatným sektorom hospodárskej sústavy, či už hovoríme o neznárodnenom priemysle, malovýrobe alebo distribúcii.1 Všetky
Autor: Mgr. Anna Nádaždyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný vymedzeniu pojmov podnikateľ podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podnik na účely súťažného práva Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súťažné právo je jednou z oblastí, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky len ťažko dostávala do popredia záujmov spoločnosti. Napriek tomu, že prvý zákon zakazujúci nekalú súťaž bol na území dnešného Slovenska prijatý už v roku 19271, vývoj právnej úpravy hospodárskej súťaže bol u nás v nasledujúcich obdobiach poznačený vtedajším hospodárskym systémom založeným na hospodárskych plánoch. Po zmene režimu síce nastali kroky k priblíženiu nášho právneho poriadku právnym poriadkom
Autor: Lenka Kristanová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám právom na účasť na rozhodovacom procese o veciach životného prostredia. Toto právo a práva s ním súvisiace rozoberám v nižšie spomenutom Aarhuskom dohovore. Tento dohovor prispieva k vytvoreniu si predstavy o záujme na ochrane životného prostredia Európskou úniou a jej členskými štátmi. Lesoochranárske zoskupenie ako konkrétny subjekt, tu vystupuje nielen ako dotknutý účastník sporu, ale toto jeho postavenie zároveň prispieva k objasn e- niu aplikácie ustanovení dohovoru.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V tomto príspevku sa zaoberám právom na účasť na rozhodovacom procese o veciach životného prostredia. Toto právo a práva s ním súvisiace rozoberám v nižšie spomenutom Aarhuskom dohovore. Tento dohovor prispieva k vytvoreniu si predstavy o záujme na ochrane životného prostredia Európskou úniou a jej členskými štátmi. Lesoochranárske zoskupenie ako konkrétny subjekt, tu vystupuje nielen ako dotknutý účastník sporu, ale toto jeho postavenie zároveň prispieva k o
Autor: JUDr. Pavol Dorič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jedným z druhov spoločenského riadenia je štátne riadenie, ktorého podstata spočíva v zabezpečení realizácie úloh štátu vo vzťahu k spoločnosti. Konečným cieľom je zabezpečenie harmonického a pokiaľ možno nekonfliktného rozvoja občanov, ich organizácií aj celého štátu. Štát ako subjekt riadenia objektívne nemôže tieto činnosti vykonávať sám. V rámci organizácie štát u pôsobia jednotlivé druhy štátnych orgánov, ktoré jednotlivé činnosti realizujú. Tu rozlišujeme tieto druhy štátneho riedenia: zákonodárstvo, štátna správa a súdnictvo, čo zodpovedá nielen vzťahu štátu a spoločnosti ale aj vzťahom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Charakteristika štátnej správy Jedným z druhov spoločenského riadenia je štátne riadenie, ktorého podstata spočíva v zabezpečení realizácie úloh štátu vo vzťahu k spoločnosti. Konečným cieľom je zabezpečenie harmonického a pokiaľ možno nekonfliktného rozvoja občanov, ich organizácií aj celého štátu. Štát ako subjekt riadenia objektívne nemôže tieto činnosti vykonávať sám. V rámci organizácie štátu pôsobia jednotlivé druhy štátnych orgánov, ktoré jednotlivé činnosti realizu jú. Tu rozl
Autor: JUDr. Stanislav Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vývoj, príčiny a aj prevencia hospodárskej kriminality sú poplatné zmenám v našej spoločnosti, ktoré boli začaté udalosťami na konci roku 1989. V tomto smere sa pomerne rýchlo menil charakter, početnosť a tiež závažnosť hospodárskej kriminality. Aj preto cieľom tohto príspevku je analýza vybraných aspektov hospodárskej kriminality v Čechách a na Slovensku v jej historickom a právnom kontexte.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hospodárska kriminalita predstavuje jednu z najzávažnejších foriem kriminality. Je to fenomén, ktorého rozsah a závažnosť v našej spoločnosti v posledných rokoch radikálne vzrástli. Riziko, ktoré predstavuje hospodárska kriminalita pre spoločnosť, spočíva na jednej strane práve v rozmanitosti foriem, ktorými sa navonok prejavuje, na druhej strane sa však zároveň vyznačuje vysokou latentnosťou u mnohých trestných činov a organizovanosťou ich páchateľov. Výsledkom tejto trestnej činn
Autor: JUDr. Simona Čerevková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje téme (dis)kontinuite občianskeho práva po druhej svetovej vojne v spojitosti s udalosťami prijatia Občianskeho zákonníka, ktorý je označovaný za "stredný" aj keď na území Slovenska to bol v podstate prvý kodifikovaný civilný kódex (až na chvíľkovú platnosť ABGB počas "Bachovho absolutizmu"). Na Slovensku až do roku 1950 platilo právo obyčajové aj keď treba dodať, že určité oblasti boli čiastočne kodifikované. Príspevok ďalej posudzuje historické vplyvy na nový civilný kódex ako aj jeho ovplyvnenie právom rímskym, ale zároveň sleduje nové tendencie a vplyv socialistického pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako už z názvu vyplýva príspevok sa zaoberá témou kontinuity občianskeho práva v polovici dvadsiateho storočia. Táto je vzhľadom na tematické zameranie sekcie (konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“) aktuálna, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky došlo práve v tomto období k zlomu v oblasti občianskeho práva. Prijatím zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „Občiansky zákonník z roku 1950,“ „stredný občiansky zákonník“) došlo hneď k viacerým zlomovým u
Autor: JUDr. Lívia Tóthová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o pozemkových spoločenstvách so zameraním na aktuálne otázky, ktoré je v súčasnosti potrebné riešiť. Príspevok vo svojej prvej časti rozoberá súčasnú právnu úpravu, teda zákon č. 181/1995 Z. z. V ďalšej časti sa zameriava na vysvetlenie najzásadnejších zmien, ktoré mala so sebou priniesť pripravovaná právna úprava za účelom riešenia problémov, ku ktorým dochádzalo pri uplatňovaní zákona č. 181/1995 Z. z. Príspevok pristupuje k problematike jednak v teoretickej rovine, kedy vysvetľuje obsah jednotlivých právnych inštitútov, a jednak v rovine praktickej, kedy vyvodzuje dôsled ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pozemkové spoločenstvá sú právnym inštitútom pochádzajúcim ešte z čias Rakúsko- Uhorska. V tom čase sa nazývali ako urbariáty resp. komposesoráty. Roku 1871 vznikli tzv. urbárske spoločenstvá, ktoré boli opodstatnené najmä potrebou spoločného obhospodarovania lesov a pasienkov. Bývalí poddaní sa stali spoluvlastníkmi tých častí chotára (lesy a pasienky), ktoré sa nedali s ohľadom na ich efektívne obhospodarovanie rozdeliť. Spravidla sa tieto pozemky zaknihovali ako jediný pozemok s
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V tomto príspevku je venovaná pozornosť verejným zariadeniam a spoločným zariadeniam v rámci pozemkových úprav v obciach na Slovensku. Pozornosť je venovaná hlavne právnym aspektom umiestňovania týchto zariadení v rámci pozemkových úprav s akcentom na činnosť obce na tomto úseku.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Verejné zariadenia a spoločné zariadenia vrátane ich umiestňovania a opatrení súvisiacich s nimi plnia dôležitú úlohu v rámci pozemkových úprav v obciach na Slovensku. Sme toho názoru, že v súčasnosti platná právna úprava na Slovensku na jednej strane im poskytuje riadny zákonný rámec a určuje základné pravidlá na ich umiestňovanie v rámci pozemkových úprav,[2] no na druhej strane sa v praxi čo­raz častejšie objavujú prípady, keď je v rámci územnej sa
Autor: Mgr. Vladislav Birás
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o právnom vývoji ochrany republiky prostredníctvom trestného práva. Predstavuje právne predpisy či už osobitné zákony alebo kódexy, ktoré pod hrozbou trestu postihovali konania namierené proti právam a právom chráneným záujmom štátu, ako ústavné zriadenie, bezpečnosť, samostatnosť, územná celistvosť, zvrchovanosť a pod. Článok sa zaoberá obdobím od vzniku ČSR 1918 až po súčasný trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Hodnoty a záujmy, na ktorých trestnoprávnej ochrane trvá štát, sú predovšetkým a) základy republiky, medzi ktoré patrí najmä ústavné zriadenie, územná celistvosť, samostatnosť, zvrchovanosť, obranyschopnosť, a b) bezpečnosť republiky v oblasti ochrany najdôležitejších utajovaných skutočností, ktoré vzhľadom na ochranu štátnych záujmov a ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ktorú sa štát zaviazal, treba chrániť cudzou mocou, cudzím či
MENU