Nájdené právne články pre výraz: hroziace nebezpečenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
64 dokumentov
311 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vzťah práva Európskej únie a slovenského práva nie je jednostranný. Nie je to iba európske právo, ktoré ovplyvňuje právo Slovenskej republiky. Menej častý, ale v konkrétnostiach podobne intenzívny je aj opačný postup, kedy rozhodovacia činnosť slovenských súdov, a najmä pozadie prípadov, v ktorých sa slovenské súdy cestou prejudiciálnych otázok obracajú na Súdny dvor Európskej únie obohacujú európske právo o nové impulzy. Nebudeme sa zaoberať dvoma vlajkovými loďami nášho vplyvu na právo Európskej únie, a to reťazou sporov a konaní známych ako prípad Frucona a prejudiciálnymi otázkami z práva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzťah práva Európskej únie a slovenského práva nie je jednostranný. Nie je to iba európske právo, ktoré ovplyvňuje právo Slovenskej republiky. Menej častý, ale v konkrétnostiach podobne intenzívny je aj opačný postup, kedy rozhodovacia činnosť slovenských súdov, a najmä pozadie prípadov, v ktorých sa slovenské súdy cestou prejudiciálnych otázok obracajú na Súdny dvor Európskej únie obohacujú európske právo o nové impulzy. Nebudeme sa zaoberať dvoma vlajkovými loďami nášho vplyvu na
Autor: JUDr. Samuel Csóka
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Článok je zameraný na teoretické a aplikačné problémy dvoch okolností vylučujúcich protiprávnosť známych pod názvami nutná obrana a krajná núdza. Je koncipovaný ako teoreticko-analytický a rozdelený je do dvoch relatívne samostatných častí. Prvá časť článku je zameraná primárne na teoretické a aplikačné problémy spojené s aplikáciou nutnej obrany. Čiastočne však popisuje aj platnú právnu úpravu tohto trestnoprávneho inštitútu. Druhá kapitola sa zaoberá obdobnými témami, avšak v rámci inštitútu krajnej núdze. Prostredníctvom článku je úlohou jeho autora aj navrhnúť prípadné riešenia na problémy ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Slovenská koncepcia Trestného práva hmotného vychádza z viacerých základných kategórií. Jednou z nich je aj koncepcia vymedzenia trestného činu. Platný Trestný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1.1. 2006, prišiel s novou koncepciou pojmu trestného činu. Pôvodné materiálno-formálne pojatie trestného činu nahradil formálnym vymedzením tohto pojmu, aj keď to úplne nie je tak. Formálne vymedzenie trestného činu je založené na skutočnosti, že za trestný čin sa považuje také konanie subjektu
Autor: Mgr. Richard Straka
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa vo svojom príspevku zaoberajú rozborom jednotlivých aspektov spôsobenia škody, zodpovednosti za ňu a jej náhrady v intenciách návrhu zákona, ktorým sa má rekodifikovať záväzkové právo v Slovenskej republike. Porovnávajú súčasné znenie Občianskeho zákonníka s novonavrhnutými ustanoveniami, pričom poukazujú na najzásadnejšie zmeny, možné interpretačné problémy a zároveň ponúkajú akceptovateľný výklad navrhovaných ustanovení. Autori sa snažia poukázať aj na jemné nuansy navrhovaného diferencovania medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vzťahmi v kontexte skúmanej problematiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V uplynulom roku 2018 sme si pripomenuli okrem iných významných jubileí i jedno okrúhle výročie, ktorému sa mediálnej pozornosti nedostalo - a to tridsiate výročie vzniku prvej rekodifikačnej komisie pre súkromné právo. Žiaľ, Slovenská republika je vari poslednou post-socialistickou krajinou, v ktorej zásadná reforma súkromného práva ešte neprebehla, a tak dedičstvo spoločného štátu nechcene nesieme ďalej. Dúfame, že za aspoň prevalentnú časť akademickej, a v širšom zmysle odbornej
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou historického vývoja právnej úpravy štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Osobitne sa zameriava na komparáciu platnej právnej úpravy so zákonom č. 58/1906 o spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktorý platil na území Slovenskej republiky od roku 1920 do roku 1950, po ktorom došlo na pomerne dlhé obdobie k vypusteniu právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) je v súčasnosti najpočetnejším druhom obchodnej spoločnosti, ktorá sa objavuje v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. U potenciálnych zakladateľov rezonujú značné výhody tejto formy obchodnej spoločnosti, ktoré sa vo svojom podnikateľskom zámere snažia naplno využiť. Dôležitým nástrojom dosahovania cieľov s.r.o. je aj správny výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o., ktorým je konateľ resp. viacero konateľov. Vývoj pr
Autor: JUDr. Kamila Kočišová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Svojpomoc je spôsob ochrany práva jednotlivca, ktorá je vykonávaná bezprostredne mocou a silou nositeľa tohto práva, a to bez využitia formálneho právneho postupu. Ide o výnimočný prostriedok, pretože v súčasnosti platí zásada, že ochranu práv poskytujú predovšetkým príslušné súdy a orgány verejnej správy. Tento inštitút svojpomoci má dlhú históriu, ktorá siaha až do obdobia rímskeho práva a napriek jeho dočasnému zákazu v období neskorého stredoveku pretrval a bol obnovený aj v súčasnej dobe. Tento príspevok sa venuje charakteru a podmienkam uplatnenia svojpomoci jednak v období rímskeho práv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD         V      počiatočnom období vývoja ľudskej spoločnosti je značne problematické hovoriť o akejkoľvek forme súdnej moci a inštitucionalizácii autority príslušnej na rozhodovanie o právach jednotlivca a vymáhaní právnych nárokov. V najvýznamnejšej starovekej právnej pamiatke z územia Mezopotámie - v Chammurapiho zákonníku (18. st. pred n.l.) bola obsiahnutá historicky známa zásada odplaty „oko za oko, zub za zub“. Pri výkone práva po
Autor: JUDr. Jana Pešoutová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Určenie základných cieľov, úloh a vzťahov patrí k základným determinantom vonkajšej politiky každého suverénneho štátu. Prostredníctvom nich sa definuje strategické smerovanie štátu v medzinárodnom priestore a preto je im v rámci kooperácie medzinárodných vzťahov potrebné venovať prioritnú pozornosť. Vo všeobecnosti určuje medzinárodné úlohy a ciele zahraničná politika štátu, ktorá primárne stanovuje najdôležitejšie oblasti potrebného dosiahnutia celosvetového konsenzu. Konkrétne medzinárodné úlohy a ciele však definujú medzinárodné zmluvy a dohody a tiež nemenej dôležité medzinárodné organizá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Svetové dianie je ovplyvnené najmä historickým vývojom, technologickým a hospodárskym rozvojom alebo napríklad aj vojnovým či mierovým stavom. Ich spoločným znakom je, že pozitívne spájajú alebo negatívne rozdeľujú celosvetovú spoločnosť. Medzinárodno - politický vývoj (aj napriek post - westfálskemu obdobiu), v polovici 20. storočia dospel do štádia, kedy si štáty intenzívnejšie začali uvedomovať, že pre dosiahnutie celosvetového konsenzu je potrebný jednotný, spoločný, resp. koordi
Autor: Barbora Lamošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetný článok má snahu bližšie objasniť viaceré princípy vo verejnej správe ako sú princípy transparentnosti a verejnosti konania, najmä sa zaoberá procesnými právami osôb v správnom konaní vymedzenými v Kódexe dobrej verejnej správy podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe a právom dotknutej osoby byť vypočutá v správnom konaní podľa čl. I rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31. Na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy.

Úryvok z textu:
28.1        Úvod Požiadavka na priehľadnosť verejnej správy sa stala súčasťou Kódexu dobrej verejnej správy vymedzeného v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe z 20. júna 2007. Predložený článok na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy. Podľa čl. 10 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 or
Autor: Mgr. Peter Čuroš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá občianskou neposlušnosťou ako formou uplatnenia práva na nesúhlas v „dospelej“ demokratickej spoločnosti, ktorá môže byť realizovaná v rôznych podobách. Teória sa zhoduje na dvoch - priamej a nepriamej. Kým pri priamej sa dá priamo vyvodiť, proti akej norme sa nesúhlas uplatňuje, pretože ide o protest proti norme samotnej, nepriama túto odpoveď priamo neponúka. V článku sú vymedzené jednotlivé podmienky uskutočnenia oboch foriem občianskej neposlušnosti, spolu s príkladmi a teoretickými náčrtmi situácií, ako by mali a ako v skutočnosti zareagovali súdy. Ďalšou časťou článk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Naprieč právnou teóriou sa rôznia názory na občiansku neposlušnosť. Teórie právnych filozofov sa líšia najmä v pohľade na použitie prostriedkov pri uskutočnení protestu, na použitie násilia, formu uskutočnenia - či smeruje priamo proti právnej norme, ktorú subjekt neposlušnosti považuje za nesúladnú s hodnotami, na ktorých je právny poriadok vytvorený, alebo či smeruje proti inej právnej norme - a to z dôvodu nemožnosti protestovať priamo alebo v snahe upútať širšiu verejnosť; spor
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Stres na pracovisku sa v priebehu ostatného obdobia stal ústrednou témou viacerých odborných portfólií. Je multidisciplinárnym problémom, ktorý sa úzko dotýka pracovnoprávnych vzťahov. Autorka sa v príspevku zameriava na prehľad, analýzu a aplikovateľnosť súčasnej právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na problematiku pracovného stresu a ochranu duševného zdravia a/alebo jej dostatočnosť. Dôležitou otázkou je efektívnosť aktuálnej legislatívy k problémom duševného zdravia zamestnancov a hľadanie možností ako stres spojený s prácou na vnútropodnikovej úrovni regulovať. V príspev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Ak aj platí, že psychika človeka je zapojená pri každej pracovnej aktivite, vývoj smeruje k tomu, že čoraz viac druhov pracovných činností si vyžaduje najmä účasť psychickej zložky organizmu.“2 Stotožňujúc sa s uvedeným výrokom ďalej dopĺňame, že celospoločenské zmeny si vyžiadali aj identifikáciu nových faktorov pracovného prostredia. Okrem faktorov psychickej pracovnej záťaže sa apeluje na existenciu a následky psychosociálnych faktorov. Pozitívnym smerom dochádza k uvedomovan
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike rozhodovacích procesov vo vzťahu k správnemu trestaniu. Autorka poukazuje na niektoré problematické inštitúty správneho trestania a analyzuje ich možné riešenia s poukazom na súdnu judikatúru.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na rozdiel od trestného práva, ktoré v súčasnosti pozná len jediný delikt, správne právo trestné vyniká tradične pluralitou deliktov. Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupky a iné správne delikty. Iné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. Členia sa na správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty, zmiešané správne delikty (práv
MENU