Nájdené právne články pre výraz: judikatúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1071

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27753 dokumentov
32042 dokumentov
96143 dokumentov
5800 dokumentov
44 dokumentov
56 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marián Prievozník PhD
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou rozpustenia extrémistických strán v judikatúre vnútroštátnych súdov ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
Roz­pus­te­nie extré­mis­tic­kých strán v ju­di­ka­tú­re Roz­pus­te­nie po­li­tic­kej stra­ny pred­sta­vu­je zá­sad­ný zá­sah do slo­bod­nej po­li­tic­kej sú­ťa­že, ús­tav­né­ho prá­va zdru­žo­vať sa v po­li­tic­kých stra­nách, a v ne­pos­led­nom ra­de má vplyv aj na vý­kon ak­tív­ne­ho a pa­sív­ne­ho vo­leb­né­ho prá­va. Na­priek to­mu je tá­to té­ma v sú­čas­nos­ti mi­mo­riad­ne ak­tuál­na, a to aj vzhľa­dom na ná­rast extré­miz­mu a vzos­tup po­li­tic­kých strán, kto­rých sta­no­vy, p
Autor: JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými aspektmi práva na obhajobu z pohľadu aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj ostaných relevantných súdnych orgánov. Poukazuje na viaceré aplikačné problémy a zároveň poskytuje analýzu trestno-procesného postavenia obvineného v kontexte aktuálnej judikatúry.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na obhajobu ako základná zásada trestného konania zaručujúca každému obvinenému práva obhajovať sa pred vzneseným obvinením má medzi ostanými základnými zásadami osobitné postavenie, nakoľko sa bezprostredne dotýka každého jednotlivca. Trestne stíhaným sa totiž môže stať nielen páchateľ trestného činu, ale aj bezúhonný občan, voči ktorému bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Podstatou a zmyslom zabezpečenia práva na obhajobu je zaručiť primeranú
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.

Úryvok z textu:
Trest­ný čin vy­die­ra­nia pod­ľa § 189 Tr. zák. je po­mer­ne čas­to pou­ží­va­nou práv­nou kva­li­fi­ká­ciou v ap­li­kač­nej praxi. A tak­tiež veľ­mi čas­to je tá­to práv­na kva­li­fi­ká­cia pou­ží­va­ná chyb­ne. Zrej­me naj­čas­tej­ším po­chy­be­ním or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní v sú­čas­nos­ti je „net­ra­fe­nie“ vý­vo­jo­vé­ho štá­dia tres­tné­ho či­nu vy­die­ra­nia. Mo­de­lo­vá si­tuácia je spra­vid­la ta­ká, že pá­cha­te­lia nú­tia ná­si­lím (nap­rík­lad fy­zic­kým na­pá­da­ním
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spornou problematikou úprav trestných sadzieb pri súbehu ustanovení § 38 a § 41 Tresného zákona a to na podklade judikatúry (R 32/2009), ktorá sa snažila zjednotiť rôzne právne výklady a vytvoriť jednotný rámec zásad pre ukladanie trestov. Autor tohto príspevku vyjadruje pochybnosti o správnosti právnych záverov vyjadrených judikatúrou.

Sprievodný text: Už od na-do-bud-nu-tia účin-nos-ti no-vé-ho Tres-tné-ho zá-ko-na vzni-ka-li mno-hé ap-li-kač-né prob-lé-my sú-vi-sia-ce s uk-la-da-ním tres-tov. Tie-to vý-raz-né ap-li-kač-né prob-lé-my sa obaj-vi-li prak-tic-ky okam-ži-te a vy-plý-va-li z to-ho, že z us-ta-no-ve-ní Tres-tné-ho zá-ko-na nie je cel-kom zrej-mé ako pos-tu-po-vať pri úp-ra-vách tres-tných sa-dzieb v prí-pa-doch ak sa má tres-tná sadz-ba up-ra-vo-vať aj pod-ľa tzv. as-pe-rač-nej zá-sa-dy ako aj pos-tu-pom pod-ľa § 38 Tr. zák., prí-pad-ne ak pri-chá-dza do úva-hy aj úp-ra-va tres-tnej sadz-by vzhľa-dom k uzat-vo-re-nej do-ho-de o vi-ne a tres-te (§ 39 ods. 4 Tr. zák.), res-pek-tí-ve vzhľa-dom k to-mu, že pá-cha-teľ je mla-dis-tvý.

Úryvok z textu:
Mot­to: „Nej­sem z těch, kdož čtou ju­di­ká­ty vkle­če. Ju­di­ka­tu­ra ne­ní nic víc než sub­jek­tiv­ní ná­zor ví­ce méně ob­jek­tiv­ních jed­not­liv­cu“. JUDr. Ja­ros­lav Mellan (1887 – 1961, ad­vo­kát). Už od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti no­vé­ho Tres­tné­ho zá­ko­na vzni­ka­li mno­hé ap­li­kač­né prob­lé­my sú­vi­sia­ce s uk­la­da­ním tres­tov. Tie­to vý­raz­né ap­li­kač­né prob­lé­my sa obaj­vi­li prak­tic­ky okam­ži­te a vy­plý­va­li z to­ho, že z us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Zásady ukladania trestov z pohľadu judikatúry sa týka základných zásad ukladania trestov ako jedného z druhu sankcií tak, ako k nim pristupujú súdy vo svojej rozhodovacej činnosti, nakoľko súdy musia predmetné zásady pri ukladaní trestov striktne rešpektovať. Najzákladnejšiou zásadou, na ktorú musia súdy prihliadať je zásada nulla poena sine lege - žiaden trest bez zákona.

Úryvok z textu:
Medzi základné funkcie štátu patrí aj realizácia trestnoprávnej politiky a pri plnení svojich funkcií štát využíva aj prostriedky štátneho donútenia, pričom najostrejším z nich je trest. V právnom poriadku platnom a účinnom na území Slovenskej republiky je trest následkom spáchaného trestného činu. Medzi trestným činom konkrétneho páchateľa a následným uložením trestu teda musí existovať príčinná súvislosť. Trest sa definuje ako ujma spôsobená páchateľovi trestného činu, ktorá spočíva v zásah
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o podstatných rozhodnutiach slovenských súdov v oblasti pracovného práva. Autor analyzuje vplyv judikatúry v oblasti sociálnych práv na formovanie vedy pracovného práva. Zistenia opiera o relevantné rozhodnutia súdov a podrobuje ich komplexnej analýze.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázky vplyvu judikatúry na formovanie právnej vedy ako aj v opozite otázky vplyvu právnej vedy na judikatúru majú pre vnímanie aktuálnych problémov teórie pracovného práva veľmi veľký význam. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovnoprávna legislatíva je z hľadiska početnosti prijímaných zmien jednou z najčastejšie meniacich sa súčastí právneho poriadku, je viac než vysoko aktuálna a dôležitá ich aplikácia a interpretácia slovenskými súdmi. Z hľadiska témy tohto príspevku sa budeme zaob
Autor: Mgr. JUDr. Monika Pavlovová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Hlavnou úlohou príspevku na tému „Zásady súkromného práva v judikatúre súdov“ je priblížiť zásady súkromného práva prostredníctvom judikatúry súdov, či už súdov slovenských alebo českých. Cieľom je nielen charakterizovať jednotlivé nosné zásady súkromného práva, ale uviesť aký význam majú zásady pri tvorbe judikatúry a aký vplyv má judikatúra na zásady súkromného práva.

Úryvok z textu:
ÚVOD Hodnoty práva sa ukrývajú v sústave základných zásad. Pojmom základné zásady súkromného práva sú označované základné ideové princípy, na ktorých spočíva celý systém súkromného práva a ktoré prechádzajú celou sférou súkromného práva. Zásady súkromného práva možno označiť aj ako základné hodnotové pravidlá, ktoré regulujú súkromnoprávne vzťahy a ktoré sú využívané (resp. ich treba používať a aplikovať) pri výklade noriem súkromného práva a ich aplikácii v praxi. V ustanovení § 1 od
Autor: JUDr. Stanislav Demčák
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Situácia, kedy má advokát k dispozícii komentár zákona, odborné články a relevantnú judikatúru, pričom súdne rozhodnutie týkajúce sa jeho klienta obsahuje diametrálne odlišný právny záver, nie je zriedkavá. Frustrácia nad súčasnou interpretáciou a aplikáciou práva sa u advokátov oprávnene zvyšuje. Kritika formalizmu a prísneho zákonného pozitivizmu prítomného v rozhodovacej činnosti súdov je preto aktuálnou témou. Príspevok obsahuje právne, historické a logické argumenty odporujúce klasickej dogme kontinentálneho práva ius iudex dicit inter partes (sudca vyhlasuje právo medzi stranami sporu).

Úryvok z textu:
Jedným z aktuálnych problémov slovenského práva, patriaceho do kontinentálnej právnej kultúry s prevládajúcim normatívnym pôsobením zákona, je to, či súdne rozhodnutie začleniť do systému prameňov práva, a tak akceptovať jeho „precedentnú" pôsobnosť. Popri koncepciách, ktoré túto možnosť bezvýnimočne odmietajú existujú názory, že judikatúra je tiež minimálne fakticky záväzným prameňom práva. Kuhn poukazuje na to, že súdne rozhodnutie by nemalo byť výlučne legálne, t.j. mať oporu v ú
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá vzťahu judikatúry a trestnej politiky. V súčasnosti súdna moc nedisponuje legislatívnou iniciatívou. Rozhodnutia súdov však môžu byť impulzom pre zákonodarcu, aby prijal novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
  Úvod Trestný zákon vymedzuje okruh protispoločenského správania, ktorého následok má takú negatívnu intenzitu, že ho štát povýšil na trestný čin, ako spoločensky najškodlivejšiu kategóriu takéhoto správania sa. Trestné právo hmotné sa nevyhnutne realizuje prostredníctvom trestného práva procesného. V rámci demokratickej spoločnosti, jediným spôsobom, ako zistiť, či niekto spáchal trestný čin a zabezpečiť jeho potrestanie, je prostredníctvom trestného konania. S týmto poslaním korešp
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Prehľad judikatúry k pojmu "páchanie trestného činu so zbraňou"

Sprievodný text: Trest-ný zá-kon de-fi-nu-je spá-chanie tres-tné-ho či-nu so zbra-ňou v us-ta-no-ve-ní § 122 ods. 3 Tr. zák. Tá-to de-fi-ní-cia bo-la vy-tvo-re-ná na pod-kla-de ju-di-ka-tú-ry, kto-rá sa za-obe-rá vý-kla-dom to-ho, ke-dy je trest-ný čin spá-cha-ný so zbra-ňou a čo mož-no po-va-žo-vať za zbraň prak-tic-ky už od pr-vej čes-kos-lo-ven-skej re-pub-li-ky. Pod-ľa § 122 ods. 3 Tr. zák. je trest-ný čin spá-cha-ný so zbra-ňou, ak pá-cha-teľ ale-bo s je-ho ve-do-mím niek-to-rý zo spolu-pá-cha-te-ľov pou-ži-je zbraň na útok, na pre-ko-na-nie ale-bo za-me-dzenie od-po-ru ale-bo ju má na ta-ký účel pri se-be; zbra-ňou sa ro-zu-mie, ak z jed-not-li-vé-ho us-ta-no-ve-nia ne-vyp-lý-va nie-čo iné, kaž-dá vec, kto-rou mož-no uro-biť útok pro-ti te-lu dô-raz-nej-ším. Trest-ný čin je spá-cha-ný so zbra-ňou aj vte-dy, ak pá-cha-teľ pou-ži-je na-po-do-be-ni-nu zbra-ne ale-bo ju má pri se-be s úmys-lom, aby bo-la po-va-žo-va-ná za pra-vú.

Úryvok z textu:
Trest­ný zá­kon de­fi­nu­je spá­chanie tres­tné­ho či­nu so zbra­ňou v us­ta­no­ve­ní § 122 ods. 3 Tr. zák. Tá­to de­fi­ní­cia bo­la vy­tvo­re­ná na pod­kla­de ju­di­ka­tú­ry, kto­rá sa za­obe­rá vý­kla­dom to­ho, ke­dy je trest­ný čin spá­cha­ný so zbra­ňou a čo mož­no po­va­žo­vať za zbraň prak­tic­ky už od pr­vej čes­kos­lo­ven­skej re­pub­li­ky. Pod­ľa § 122 ods. 3 Tr. zák. je trest­ný čin spá­cha­ný so zbra­ňou, ak pá­cha­teľ ale­bo s je­ho ve­do­mím niek­to­rý zo spolu­pá­cha­te­ľo
MENU