SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 881 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 3326 krát v 881 dokumentochAutor: Dr. Angelika Mašurová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
... odkazoval, predmetné rozhodnutie nevyvolalo hlbšiu polemiku. To zrejme súvisí s tým, že sa v súlade s konštantnou judikatúrou začal presadzovať názor, že princíp negatívnej materiálne publicity sa uplatňuje len vo vzťahu k zapísanému subjektu – predovšetkým ... dobrej viery tretích osôb v zapísané údaje.[12] 3 OCHRANA DOBREJ VIERY V ZAPÍSANÉ ÚDAJE VO SVETLE JUDIKATÚRY NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČESKEJ REPUBLIKY 3.1 Všeobecné zásady ochrany dobrej viery v zapísané údaje Najvyšší súd Českej republiky .
Autor: JUDr. Jozef Greguš
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom článku zaoberá problematikou platenej dovolenky. V úvode svojho článku objasňuje právny rámec, charakteristiku a účel platenej dovolenky. V spojitosti s týmto pracovnoprávnym inštitútom autor analyzuje problematiku vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky v kontexte judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Zákonníka práce. V závere článku autor predostiera náčrt súladnosti slovenskej právnej úpravy dovolenky s právnym názorom, ktorý je obsiahnutý v analyzovaných rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie.

Úryvok z textu:
... mzdy za nevyčerpanú časť dovolenky za príslušný kalendárny rok. V ďalšej časti nášho článku sa preto budeme zaoberať analýze relevantnej judikatúry SD EÚ týkajúcej sa dovolenky, v ktorej sa SD EÚ zaoberal práve kumuláciou jednotlivých nárokov zamestnancov na dovolenku za kalendárny .
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru. Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... sa bývalého koordinačného orgánu družstiev jeho ekonomickému nástupcovi - Suiker Unie. Z daného záveru vychádza aj judikatúra súdov v správnom súdnictve a rozhodovanie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Napríklad v ... nástupníctvo do práv alebo povinností, o ktorých rozhodol. 2 PRECHOD ADMINISTRATÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÓB V JUDIKATÚRE V správnom práve síce administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb už dlhšiu dobu existuje, ale vzhľadom na .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.

Úryvok z textu:
Trest­ný čin vy­die­ra­nia pod­ľa § 189 Tr. zák. je po­mer­ne čas­to pou­ží­va­nou práv­nou kva­li­fi­ká­ciou v ap­li­kač­nej praxi. A tak­tiež veľ­mi čas­to je tá­to práv­na kva­li­fi­ká­cia pou­ží­va­ná chyb­ne. Zrej­me naj­čas­tej­ším po­chy­be­ním or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní v sú­čas­nos­ti je „net­ra­fe­nie“ vý­vo­jo­vé­ho štá­dia tres­tné­ho či­nu vy­die­ra­nia. Mo­de­lo­vá si­tuácia je spra­vid­la ta­ká, že pá­cha­te­lia nú­tia ná­si­lím (nap­rík­lad fy­zic­kým na­pá­da­ním), či hroz­ .
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Referát sa zaoberá otázkou princípov uplatňujúcich sa vo vzťahu k občianskym združeniam, ktoré majú ústavnoprávny aj medzinárodnoprávny základ. Pozornosť venuje princípu všeobecnosti, princípu dobrovoľnosti a princípu existencie dovoleného súkromnoprávneho cieľa združení.

Úryvok z textu:
... združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v súlade s judikatúrou. 2.1 Princíp všeobecnosti združovania Obsah združovacieho práva tvorí právo súkromnej osoby: – založiť združenie, – vykonávať ... ciele, štruktúra a postupy občianskeho združenia boli preskúmateľné, či sú v súlade so zákonom.“[16] Z judikatúry vyplýva, že Európsky súd pre ľudské práva len pomerne zriedkavo potvrdil odôvodnenosť odmietnutia registrácie združenia štátnym orgánom. .
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí.

Úryvok z textu:
... . Skutočne však môže neskoršie austrálske rozhodnutie spätne vyhlásiť oprávnené premiestnenie za neoprávnené? Táto otázka nie je v judikatúre zmluvných štátov Haagskeho dohovoru posudzovaná jednotne. Existujú však súdne rozhodnutia, o. i. aj Súdneho dvora Európskej ... výkladom jasne oddeľuje konanie o merite opatrovníckeho konania od konania o návrat a berie odporcom predchádzajúcej judikatúry základný argument spočívajúci v dokazovaní, ktoré ďaleko presahuje právomoc súdu v konaní o návrat. Ak by .
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá roz­bo­rom a poh­ľa­dom na hod­no­te­nie sú­la­du dô­vo­dov a tr­va­nia väz­by s us­ta­no­ve­nia­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, a to naj­mä na pod­kla­de roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va v prí­pa­de Bu­zad­ji pro­ti Mol­dav­skej re­pub­li­ke z 26.07.2016. Na zá­kla­de uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia je na zá­ver hod­no­te­ný sú­lad us­ta­no­ve­nia § 71 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku s Do­ho­vo­rom. Väz­ba je .
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.

Úryvok z textu:
... prípustné nútené zaistenie vecných dôkazov aj keď proti vôli obvineného či podozrivého.[12] Ústavný súd ČR vo svojej judikatúre takto odlíšil v nadväznosti na zásadu zákazu donucovania k sebaobviňovaniu relevantné atribúty inštitútov (prípadne núteného) vydania vecí ... postačuje, ak je výsluch svedka vykonaný v prítomnosti obvineného alebo jeho obhajcu v konaní pred súdom. V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu SR[8] svedok, ktorý bol skôr obvinený, resp. je obvinený z účasti na trestnom čine .
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, ktorá čoraz častejšie rezonuje v oblasti vykonávania výsluchov svedkov v trestnom konaní a to nielen na úrovni právnej teórie ale predovšetkým na úrovni aplikačnej praxe – ide konkrétne o otázku potreby rešpektovania zásady kontradiktórnosti v rámci realizácie predmetného procesného úkonu. V tejto súvislosti sa totiž stretávame s požiadavkou, aby výsluchy svedkov v trestnom konaní mali tzv. kontradiktórny charakter, pričom predmetná požiadavka vyplýva priamo z čl. 6 ods. 3 písm. d) EDĽP. Príspevok v tejto súvislosti poukáže na najzásadnejšie problémy, ktoré možno ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... pre vyslovenie konštatovania o spravodlivosti konania v zmysle vyššie uvedeného článku EDĽP. V nadväznosti na vyššie popisovanú judikatúru ESĽP, ktorá kladie stále zásadnejší dôraz na práva obvineného pokiaľ ide o rešpektovanie jeho práva na ... ktorými sú maloletí v prípadoch trestných činov sexuálneho zneužívania.   2 POŽIADAVKA KONTRADIKTÓRNOSTI VÝSLUCHU SVEDKA V JUDIKATÚRE NS SR Pokiaľ hovoríme o maloletom svedkovi a požiadavke jeho kontradiktórneho výsluchu je v prvom rade potrebné .
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je rozobrať možnosti a prípustnosť čítania zápisnice o výsluchu svedka vykonanom v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia v súdnom konaní. Príspevok rozoberá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok takýto prístup prichádza do úvahy, najmä v prípade pasivity obvineného a jeho obhajcu v trestnom konaní. Poukazované bude na zákonnú úpravu, jej zmeny, ktoré nastali v súvislosti v trestnom konaní nastali vzhľadom na prijatie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a aj na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu SR. Súčasne bude prezentovaný aj posun v judikatúre Európ ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... pozornosť, najmä s ohľadom na otázku rešpektovania zásady kontradiktórnosti.[7] 2 ZÁKONNÁ ÚPRAVA, ODBORNÁ LITERAÚRA A JUDIKATÚRA NS SR Na základe rozboru odbornej literatúry môže konštatovať, že právna teória sa zaoberala skôr otázkou ... Al-Khawaja and Tahery v. Spojené kráľovstvo rozsudok, Schatschaschwili v. Nemecko[22]) Osobitnú skupinu predstavujú z pohľadu judikatúry ESĽP výsluchy tzv. anonymných svedkov, teda svedkov, ktorých totožnosť je počas celého konania obvinenému ako aj obhajobe .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.