Nájdené právne články pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

187 dokumentov
146 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov ako verejnej listiny, na základe ktorej dôjde k zápisom vlastníckych práv k pozemkom do katastra nehnuteľností je často zdĺhavým a náročným procesom. Kvôli nej dochádza k vážnym zásahom do usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na druhej strane nie je univerzálnym riešením všetkých vecnoprávnych sporov. Príspevok sa zameriava na proces prijatia rozhodnutia o schválení ROEP, jeho následkov a prípadného spochybňovania jeho legality a kolíziu so snahou o zachovanie právnej istoty, ku ktorej vybudovaniu má ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Problematika schválenia registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“ alebo „register“) na Slovensku je spätá so záležitosťami ohľadom pozemkového vlastníctva snáď najvýznamnejším spôsobom. Príprava ROEP, na základe ktorého dochádza k zmenám vlastníckeho režimu k pozemkom v konkrétnom katastrálnom území sa dotýka mnohých vecnoprávnych vzťahov k pôde. Pri nej dochádza k podstatným zmenám usporiadania vlastníc
Autor: Mgr. Ivan Cisár PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Medzinárodné právo zásadne neumožňuje znovuprejednanie už raz rozhodnutého prípadu. Avšak stále pripúšťa niekoľko spôsobov, ktoré idú nad tento rámec. A interpretácia súdneho rozhodnutia je jedno z nich. V súčasnosti pred Medzinárodným súdnym dvorom prebie ha konanie o interpretácii rozsudku vo veci Chrámu Preah Vihear, ktorý Medzinárodný súdny dvor vydal v r. 1962. Tento príspevok priblíži pozadie tohto prípadu a doposiaľ prednesenú argumentáciu strán ohľadom interpretácie, ktorú už predniesli. Ďalšia argumentácia však bude prednesená až po konaní tejto konferencie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Chrám Preah Vihear, ako je označovaný v Kambodži, či Phra Viharn ako je označovaný v thajských dokumentoch, sa nachádza v regióne na hraniciach medzi Kambodžou a Thajskom. Ide o jeden z excelentných príkladov kmérskej kultúry. Jeho počiatky siahajú do 9. storočia, ale najväčší rozsah dosiahol komplex v 11. storočí. Ide o rozsiahli architektonický komplex rôznych svätýň, pasáží a schodísk v rozsahu 800 m v jednej severojužnej osi.1 Tento hinduistický chrám zasvätený bohu Šivovi sa n
Autor: Mgr. Róbert Bardač
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok sa zaoberá vzťahom obsahu doručenky a jeho významu pre nastúpenie účinkov náhradného doručenia podľa Občianskeho súdneho poriadku. Autor dospel k záveru, že prezumpciu o pravdivosti údajov na doručenke možno uplatniť na okolnosť, že adresát sa zdržiava v mieste doručenia alebo na okolnosť, že bola zásielka uložená na pošte alebo orgáne obce len vtedy, ak tieto okolnosti výslovne vyplývajú z doručenky. V opačnom prípade môžu nastúpiť účinky náhradného doručenia len v prípade, ak si súd vykoná šetrenie o týchto okolnostiach sám.

Úryvok z textu:
  Príspevok upriamuje pozornosť odbornej verejnosti na význam obsahu doručenky, t. j. potvrdenia o doručení písomnosti a jej významu pre náhradné doručenie najmä v kontexte recentnej rozhodovacej činnosti jednak Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Úvod Inštitút doručovania je imanentnou súčas
Autor: JUDr. Milan Hlušák
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevkom sme chceli nasvietiť alternatívny pohľad na aplikáciu § 228 ods. 1 písm. e) O. s. p. a poukázať na to, prečo by sa nemalo toto ustanovenie využívať pri rozpore s rozhodnutiami Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach. V žiadnom prípade ale nechceme spochybniť, že aplikácia tejto normy práve v spojitosti s prejudiciálnymi otázkami môže mať v istých prípadoch svoju, hádam aj správnu logiku. Pri súčasnom zákonnom znení, ktoré úplne rezignovalo na objektívnu, časovú limitáciu, na určenie akýchkoľvek zužujúcich podmienok kladených na otázku, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Príspevok sa zaoberá prípustnosťou obnovy konania z dôvodu rozporu napadnutého právoplatného rozhodnutia s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Poukazuje na existujúcu prax slovenských súdov, ktoré tento dôvod spájajú predovšetkým s rozhodnutiami Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach. Tento postup podľa autora príspevku však nie je správny. Autor sa v príspevku preto snaží nasvietiť alternatív
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Niť súdnych sporov týkajúcich sa štátnej pomoci poskytnutej poprednému producentovi liehu na Slovensku je ukážkovým príkladom aplikačnej rezistencie vnútroštátneho práva. Zápletka je síce dobre známa, dobre ale ilustruje zákutia rezistentného pôsobenia vnútroštátneho práva, pokusy zákonodarcu o odstránenie odporu a aj nejasný výsledok týchto snáh. Pri spracovaní prehľadu si vypomôžeme krátením rozhodnutí Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ.

Úryvok z textu:
Niť súdnych sporov týkajúcich sa štátnej pomoci poskytnutej poprednému producentovi liehu na Slovensku je ukážkovým príkladom aplikačnej rezistencie vnútroštátneho práva. Zápletka je síce dobre známa, dobre ale ilustruje zákutia rezistentného pôsobenia vnútroštátneho práva, pokusy zákonodarcu o odstránenie odporu a aj nejasný výsledok týchto snáh. Pri spracovaní prehľadu si vypomôžeme krátením rozhodnutí Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. 20.1.   Východiská prípadu: eur
Autor: JUDr. Libor Samec
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na právne následky mimoriadnych opravných prostriedkov využívaných v správnom konaní a ich konflikt s prebiehajúcim exekučným konaním vedených súdnym exekútorom.Poukazuje na rozdielnu pôsobnosti obranných prostriedkov v exekučnom konaní z hľadiska právomoci exekučného súdu v prípade namietaného postupu správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia.Príspevok sa zameriava hlavne na účinky povolenej obnovy konania a jej dôsledkov na vlastnícke práva dobromyseľne nadobudnuté v exekučnom konaní z pohľadu právnej istoty .Stručne prezentuje niektoré možné právne nástroje nápravy z ti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z dôvodu potreby naliehavosti upozorniť na problémy vychádzajúcich z praxe pri vymáhaní pohľadávok správnych orgánov v exekučnom konaní, sa budeme v našom príspevku ďalej z mimoriadnych opravných prostriedkov venovať len OBNOVE KONANIA podľa §62 Správneho poriadku. Tento mimoriadny opravný prostriedok je zdrojom konfliktu začatého exekučného konania, pravdepodobne preto, že: 1- je v jeho dispozičnej moci povinného (účastníka správneho konania) 2- je najjednoduchšie využiteľ
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má verejnoprávny základ, v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi posledným garantom zákonn
Autor: Mgr. Viktor Ewerling
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa detailne zaoberá právnou úpravou prípustnosti protestu prokurátora proti rozhodnutiu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Analyzuje charakter inštitútu protestu prokurátora, pojem opravný prostriedok a právnu povahu poznámky pod čiarou v právnych predpisoch. Osobitnú pozornosť venuje zrušeniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu z ľudsko-právneho hľadiska, ako (neprípustnému) zásahu do vlastníckeho práva. Zameriava sa pritom na existujúcu ústavnoprávnu judikatúru a najmä judikatúru ESĽP. V závere prezentuje úvahy de lege ferenda so zr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava katastrálneho konania účinná od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2009 stanovovala, že proti kladnému rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej aj „vklad") nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Prokurátori celého Slovenska však od roku 2002 podali stovky protestov proti rozhodnutiam správ katastra, na základe ktorých boli zrušené právoplatne povolené vklady vlastníckych práv. Prokurátori a orgány katastra prispeli k podstatnému narušeniu princípu pr
Autor: Mgr. Jana Elzerová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Témou článku je elektronizácia na úseku katastra nehnuteľností, jeho súčasný stav a perspektívy vývoja s osobitným zameraním na nový zákon o katastri nehnuteľností, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť a analyzovať jednotlivé zmeny týkajúce sa elektronizácie, ktoré prináša nový zákon o katastri nehnuteľností. Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok na modernizáciu katastra nehnuteľností, ktorými sa majú reflektovať spoločenské požiadavky, predovšetkým v podobe vytvorenia komplexného elektronického systému na úseku katastra ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD 1. januára 2014 má nadobudnúť účinnosť nový Zákon o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o katastri nehnuteľností“), ktorý bol predložený Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom predloženého návrhu zákona je naplnenie koncepcie rozvoja katastra nehnuteľností vytýčenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci uvedenej koncepcie bola sta
Autor: prof. JUDr. Ján Mazák PhD.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok analyzuje niektoré ustanovenia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, v ktorých sa používajú pojmy z práva Európskej únie. Výsledkom analýzy je zistenie, že skúmané ustanovenia obsahujú normy, ktoré buď nie sú v požadovanom súlade s princípmi únijového práva a s požiadavkami na tvorbu práva alebo sú nepresne či neúplne formulované.

Úryvok z textu:
  Autor sa venuje niektorým ustanoveniam nových procesných kódexov, v ktorých zákonodarca použil pojmy z práva Európskej únie. Dochádza k záveru, že práca s pojmami únijového práva nesplnila úplne svoj účel, a preto odporúča vrátiť sa ku kritizovaným paragrafom Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a napraviť niektoré pochybenia a nejasnosti. Úvodná poznámka
MENU