SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351511
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konečné rozhodnutie vo veci


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konečné rozhodnutie vo veci
  • konecny nájdené 1860 krát v 925 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 26112 krát v 2434 dokumentoch
  • vo nájdené 52108 krát v 3379 dokumentoch
  • vec nájdené 17952 krát v 2513 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 287 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 418 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 34 dokumentov
Krajské súdy SR 1856 dokumentov


Autor: Bc. Mgr. Andrea Horniaková
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka článku konfrontuje i porovnáva predbežné opatrenia nariaďované v Európskej únii s predbežnými opatreniami nariaďovanými v Slovenskej republike. Článok sa neusiluje zachytiť každý jeden možný rozdiel či zhodu medzi menovanými predbežnými opatreniami, a taktiež si nenárokuje na komplexnosť a ucelenosť záverov danej problematiky. Článok sa zameriava len na niektoré rozdiely a zhody medzi predbežnými opatreniami v Slovenskej republike a Európskej únii.

Úryvok z textu:
... v sebe zahŕňa zabezpečenie predbežnej ochrany osôb podliehajúcich súdnej právomoci, ak je nevyhnutná ochrana na plnú účinnosť budúceho konečného rozhodnutia vo veci samej s cieľom vyhnúť sa medzere v právnej ochrane poskytovanej súdmi. Sudca, rozhodujúci o nariadení PO, má ... , ktorý je vymedzený v § 77 OSP. Je nevyhnutné, aby PO malo za cieľ zabrániť ohrozeniu vykonateľnosti konečného rozhodnutia vo veci samej do takej miery, že vznikne stav, ktorý je nezlučiteľný s nerušeným výkonom práv účastníka. Ak sa .
Autor: Mgr. Milan Trylč PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.

Úryvok z textu:
... nemožno jednoznačne vylúčiť. Okrem povinnosti začať trestné stíhanie, má prokurátor zároveň povinnosť v začatom trestnom stíhaní pokračovať, a to do konečného rozhodnutia vo veci, ktorým môže byť právoplatný rozsudok, právoplatný trestný rozkaz, schválená dohoda o vine a treste, alebo niektoré zo zákonom stanovených uznesení .
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou úpravou obchodno-záväzkových vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom v slovenskom obchodnom zákonníku. Popri všeobecných princípoch úpravy záväzkov v medzinárodnom práve súkromnom sa zaoberá aj osobitnou právnou úpravou v Hlave III slovenského Obchodného zákonníka, najmä z hľadiska pôsobnosti tejto časti Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... -právny) vzťah s cudzím, medzinárodným prvkom spravovať, otázkou zásadnou. V prípade odlišnej hmotnoprávnej úpravy totižto môže od tejto otázky závisieť konečné rozhodnutie vo veci (napr. podľa jedného právneho poriadku je osoba spôsobilá na právne úkony a zmluva, ktorú osoba uzavrie bude považovaná za platnú .
Autor: MJR. JUDr. Martin Pagáč
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístupňovaní informácií z trestného konania v rámci zákonnej publicity verejnej správy v činnosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Článok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnosťami ich obmedzenia pri aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Autor rozoberá vybrané problémy aplikačnej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie informácií z trestného konania a analyzuje možnosti ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... končenými rozhodnutiami vo veci podliehajú ochrane nestrannosti a nezávislosti rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní. Nezverejnenie informácií, ktoré nie sú konečným rozhodnutím vo veci, zodpovedá zákonným obmedzeniam uvedeným v ustanovení § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií. Zneužívanie práva na prístup .
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Úryvok z textu:
... hoci jej určité práva priznáva, v praxi sú jej možnosti ovplyvniť konečné rozhodnutie vo veci samej výrazne obmedzené.“[15] Zastávam názor, že rozsah procesných oprávnení v prípade zúčastnenej osoby je dostatočný a ovplyvnenie konečného rozhodnutia vo veci samej je dostatočné vzhľadom na to, že nejde o účastníka konania .
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Cieľom článku je – s prihliadnutím na rozhodovaciu prax vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – sumarizácia poznatkov a na to nadväzujúce vyvodenie záverov, za akých podmienok, resp. aké podania je súd povinný doručovať účastníkom konania (v ďalšom texte bude používaná popri pojme účastník aj terminológia nového Civilného sporového poriadku, ktorý nahrádza pojem účastník pojmom strana), aby účastníkovi konania nebola odňatá možnosť konať pred súdom a porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
... v súdnom konaní domôcť. Ak by však neexistoval účinný prostriedok pre dočasné (provizórne) riešenie pomerov medzi účastníkmi do doby vydania konečného rozhodnutia vo veci samej, mohlo by dochádzať k tomu, že súd síce žalobcovi jeho práva prizná, ale fakticky ich už dobrovoľne ani núteným .
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Príspevok sa venuje opisu rozsudku ako jedného z druhov súdnych rozhodnutí, a to tak, ako je vymedzený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), ako aj porovnaniu s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
... stránke je vylúčený v prípade nerozlučného spoločenstva. Čiastočný rozsudok „je vo všetkých ostatných otázkach postavený na roveň konečnému rozhodnutiu vo veci samej. Je proti nemu prípustné odvolanie, je spôsobilý nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť, a tým sa stať ... odporovali. Súčasne by sa mal súd vyrovnať s argumentmi strán, pri ktorých možno predpokladať ich vplyv na konečné rozhodnutie vo veci, a odôvodniť prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov. „Ak súd odmietne argument strany, musí ho v .
Autor: JUDr. Martin Križan PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V septembri 2015, Úrad na ochranu životného prostredia USA obvinil automobilku Volkswagen z toho, že za účelom úpravy emisie niektorých znečisťujúcich látok nainštalovala do svojich dieselových vozidiel nelegálny software. Následne bola spoločnosť predmetom mnohých súdnych konaní, začatých spotrebiteľmi, investormi, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. V mnohých prípadoch žalobcovia postupovali spoločne a svoje nároky spojili do kolektívnych žalôb. Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad všetkých právnych aspektov emisného škandálu; ten predovšetkým slúži len ako ukážk ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... len jeden člen skupiny, ktorý spravidla bude personálne, odborne a ekonomicky dostatočne vybavený na to, aby bol v konaní úspešný. Konečným rozhodnutím vo veci samej resp. finálnym posúdením nároku zo strany súdu, ideálne zo strany súdu najvyššej inštancie, sa následne budú riadiť aj ostatní .
Autor: Mgr. JUDr. Monika Pavlovová
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zaoberá zásadou ochrany slabšej strany v občianskom práve. V druhej kapitole sa zaoberá historickým vývojom občianskeho práva s prihliadnutím na výskyt tejto zásady. Tretia kapitola je venovaná zhrnutiu súčasného stavu uplatnenia tejto zásady v slovenskom občianskom práve. Štvrtá kapitola je venovaná uplatneniu zásady ochrany slabšej strany v českom Občianskom zákonníku. Piata kapitola poníma o činiteľoch - najmä o ľudských právach, ktoré zapríčinili to, že sa ochrana slabšej strany v poslednej dobe tak často spomína v kontexte slovenského súkromného práva. Záverečná k ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... slabšej strany predovšetkým chápaná ako spôsob na dosiahnutie funkčnej rovnosti, mala by plniť úlohu korektívu prirodzenej nerovnosti. Nedovolíme si vysloviť konečné rozhodnutie vo veci, či je slovenská ochrana slabšej strany, ktorá je zakotvená v občianskom zákonníku, dostatočná. Myslíme si, že to je otázkou názoru .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.