Nájdené právne články pre výraz: liberačné dôvody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
10 dokumentov
468 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Alexandra Donevová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá návrhom nového zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý bol v decembri 2013 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zameriava sa na zodpovednosť zamestnávateľa za konanie zamestnanca, liberačné dôvody a opatrenia, ktorými sa spoločnosť môže chrániť proti nezákonnému konaniu zamestnancov a zodpovednosti zaň.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Koncom decembra 2013 dalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Súčasná platná slovenská právna úprava takzvanej nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bola Pracovnou skupinou OECD pre podplácanie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) vyhodnotená ako nedostatočná a neúčinná. Minist
Autor: Mgr. Lukáš Mareček PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zodpovednosť môžeme definovať ako povinnosť niesť následky svojho konania v prípade porušenia povinnosti stanovenej vnorme konať, respektíve nekonať, určitým spôsobom. V prípade porušenia povinnosti nastupuje nová povinnosť ako následok svojho konania, prípadne sofistikovanejšie povedané, je to „sekundárna právna povinnosť vznikajúca právnemu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu najmä zo zákona, alebo zo zmluvy“1. Zodpovednosť ako pojem, sa nemusí vyskytovať len v rovine právnej, ale vyskytuje sa aj v iných rovinách, najmä v rovine politickej, náboženskej a v rovine mo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zodpovednosť môžeme definovať ako povinnosť niesť následky svojho konania v prípade porušenia povinnosti stanovenej vnorme konať, respektíve nekonať, určitým spôsobom. V prípade porušenia povinnosti nastupuje nová povinnosť ako následok svojho konania, prípadne sofistikovanejšie povedané, je to „sekundárna právna povinnosť vznikajúca právnemu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť vyplývajúcu najmä zo zákona, alebo zo zmluvy“1. Zodpovednosť ako pojem, sa nemusí vysky
Autor: JUDr. Kristína Szarková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze problematiky zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave upravenej Dohovorom CMR. Táto zodpovednosť je objektívna, absolútna. Daný príspevok analyzuje zodpovednosť dopravcu jednak za stratu a poškodenie zásielky, ale aj zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty, čiže omeškanie sa s dodaním zásielky oprávnenému príjemcovi. Na druhej strane sa príspevok venuje aj dôvodom, ktoré keď nastanú, zbavujú dopravcu zodpovednosti za škody spôsobené na zásielke.

Úryvok z textu:
1 DOHOVOR CMR AKO PRÁVNY ZAKLAD MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) je právnym aktom, ktorý predstavuje jednotnú medzinárodnú úpravu prepravnej zmluvy a ktorý sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky vyhlásením v Zbierke zákonov a je publikovaný ako vyhláška č. 11/1975 Zb. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a pred
Autor: JUDr. Kristína Szarková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje porovnaniu v súčasnosti platných medzinárodných zmlúv upravujúcich prepravu tovarov celkovo alebo čiastočne po mori. Autor sa zameria na pôsobnosť jednotlivých dohovorov a objasní, ktoré otázky sú paralelne riešené Pravidlami Hague - Visby, Hamburskými pravidlami aj Rotterdamskými pravidlami, ďalej ktoré otázky sú regulované Hamburskými pravidlami a súčasne Rotterdamskými pravidlami a na koniec, ktoré otázky upravujú iba Rotterdamské pravidlá. Z dôvodu veľkého rozsahu daných medzinárodných dohovorov, sa autor upriami na problematiku zodpovednosti za škodu, ako ju jednotlivé ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Námorná preprava sprevádza obchodnú činnosť už od úsvitu dejín a je pochopiteľné, že najstaršie snahy o medzinárodnú unifikáciu sa týkajú práve tohto spôsobu prepravy. Napriek tomu, že v našich podmienkach je námorná preprava, vzhľadom na geografické dispozície, na periférií záujmu, zostáva v celosvetovom meradle dominantným spôsobom prepravy a vzhľadom na expanziu zahraničného obchodu sa jej prostredníctvom začína uskutočňovať aspoň istá časť prepravy aj pre tuzemské podnikateľské
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom verejnej moci nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánov verejnej moci. Predmetom záujmu autora sa stáva historický prierez vývoja právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu, načrtnutie základných východísk v súčasnosti účinnej právnej úpravy, ako aj jej komparácia s právnou úpravou účinnou v Českej republike. Autor sa v predkladanom článku nevenuje iba teoretickým otázkam súvisiacim s naznačenou problematikou, ale poukazuje aj na praktické dopady právnej úpravy, ktoré majú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
5. Zákon č. 514/2003 Z. z. de lege lata a vo svetle komparácie Považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na rozsahovú obmedzenosť tohto článku cieľom tejto časti nie je detailne rozobrať platnú právnu úpravu a poskytnúť vyčerpávajúcu komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy v oblasti zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom, ale načrtnúť a porovnať iba niektoré, podľa nášho názoru, podstatné špecifiká a inštitúty, ktoré
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: „Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal.

Úryvok z textu:
„Verím, že tento zákon bude slúžiť ako účinný nástroj na boj proti množstvu nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj v oblasti obchodovania s ľuďmi či organizovanej kriminalite,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Minister zároveň zdôraznil, že zákon je namierený iba proti firmám, ktoré sú využívané na páchanie trestnej činnosti. „V zákone sú poistky na to, aby firma nemohla byť postihnutá, ak si riadne plní svoje zákonné povinnosti,“ dodal. Oproti v
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V záujme hospodárnosti býva stratégia podnikania a vedenie spoločnosti odňaté veľkej skupine spoločníkov, ktorej zloženie je premenlivé, a tieto sú prenesené na malú skupinu riadiacich osôb. Tejto malej skupine riadiacich osôb musí byť pri plnení jej úloh vyčlenený široký priestor na voľnú úvahu. Podstata problému spočíva v tom, ako priviesť tieto riadiace osoby k tomu, aby niesli zodpovednosť za svoju úvahu, bez toho aby im to stálo v ceste pri plnení ich úloh.1 Prirodzenou vl
Autor: Veronika Demková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zamerať pozornosť na právnu úpravu týkajúcu sa duševného zdravia zamestnanca v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a identifikovať také právne normy, z ktorých je možné vyvodiť konkrétne povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k psychickému zdraviu zamestnanca. Sekundárnym cieľom je zamerať pozornosť na prípadné nároky zamestnanca vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať zdravé pracovné podmienky zohľadňujúc psychické zdravie zamestnanca.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pojem zdravie nie je legálne definovaný napriek tomu ho nájdeme v texte viacerých zákonov, ktoré pre dané právne odvetvie predstavujú kľúčový lex generalis a nadväzuje na ne aj viacero podzákonných predpisov. Tvorba práva je závislá od objektívnej potreby právnej regulácie vybraných spoločenských vzťahov. Z množstva spoločenských vzťahov je určitá skupina spoločenských vzťahov regulovaná právom. S ohľadom na procesy globalizácie a dynamický rozvoj spoločnosti, technológii, p
Autor: Bc. Norbert Halas
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Hlavným účelom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by mala byť následná snaha zefektívniť boj proti ekonomickej kriminalite. Autor v predmetnom článku objasňuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, vybrané ustanovenia tohto zákona a takisto vyjadruje svoje názory z hľadiska de lege ferenda, ktoré by podľa neho mohli prispieť k boju proti ekonomickej kriminalite.

Úryvok z textu:
ÚVOD K PROBLEMATIKE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje tému, o ktorej sa diskutuje už nejakú tú dobu. V odborných kruhoch nie len trestného práva sa v rámci kontinentálneho právneho systému čoraz častejšie diskutuje hlavne o pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá by následne mohla pomôcť v boji proti ekonomickej kriminalite, pričom výnimku v tejto problematike nepredstavuje ani Slovenská republika. Právna teória rozlišu
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SEDES MATERIE Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
MENU