SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 05:25

Nájdené rozsudky pre výraz: listinný dôkaz


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: listinný dôkaz
  • listinny nájdené 41 krát v 24 dokumentoch
  • dokaz nájdené 4040 krát v 798 dokumentochAutor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá sporom, ktorý sa týkal posudzovania toho, či previerka výpovede na mieste činu je ako dôkazný prostriedok výpoveď alebo listina

Úryvok z textu:
Ap­li­kač­ná prax sa za­obe­ra­la za­ují­ma­vou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sa tý­ka­la spo­ru o to, či pre­vier­ka vý­po­ve­de na mes­te či­nu v zmys­le § 158 Tr. por. má po­va­hu vý­po­ve­de, res­pek­tí­ve, či ide o lis­tin­ný dô­kaz a akým spô­so­bom ju vy­ko­nať v ko­na­ní pred sú­dom. Skut­ko­vo iš­lo o vec ve­de­nú pre trest­ný čin krá­de­že, v kto­rej v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka vy­po­ve­da­la oso­ba XY. Pred­met­ná oso­ba po­pi­so­va­la (do zá­pis­ni­ce o vý­po­ve­di sved­ka), že v ča­ .
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predmetnom príspevku autori spracovávajú aspekty zákonnosti dokazovania tak z teoretického hľadiska, ako aj praktického hľadiska. Pozornosť zameriavajú predovšetkým na aplikačné problémy, ktoré evidujú vo vlastnej praxi, konkrétne súvisiace s výsluchmi svedkov a vykonávaní listinných dôkazov. Analyzujú pri tejto problematike konkrétnu judikatúru, súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a vyslovujú vlastné právne závery k zákonnosti týchto dôkazov.

Úryvok z textu:
... domáha, aby boli výpovede konkrétnej osoby z obdobia, kedy táto vypovedala vo veci ešte ako svedok, vykonané ako listinný dôkaz podľa § 269 Trestného poriadku, je k tomu potrebné uviesť, že takýto postup (prečítanie relevantnej zápisnice o výsluchu ... domáha, aby boli výpovede konkrétnej osoby z obdobia, kedy táto vypovedala vo veci ešte ako svedok, vykonané ako listinný dôkaz podľa § 269 Trestného poriadku por., je k tomu potrebné uviesť, že takýto postup (prečítanie relevantnej zápisnice o .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého

Úryvok z textu:
V Jus­tič­nej re­vue č. 6-7/2017 bol uve­rej­ne­ný člá­nok s náz­vom „Zá­pis­ni­ca z vý­slu­chu (za­dr­ža­né­ho) po­doz­ri­vé­ho, ako dô­kaz v kon­texte tres­tnop­ráv­nej pro­ce­sua­lis­ti­ky – zá­kon­né mož­nos­ti a li­mi­ty“, v kto­rom je­ho autor JUDr. On­drej Prikr­yl, PhD. (pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Pieš­ťa­ny) vy­slo­vu­je ná­zor, že vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho ale­bo v ko­na­ní pred sú­dom ob­ža­lo­va­né­ho mož­no kon­fron­to­vať so skor­šou vý­po­ve­ďou tej­to oso­by, ako po­doz­ri­ .
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Úryvok z textu:
... vypracoval znalec viazaný zákonom o znalcoch rovnako ako znalec pribratý správnym orgánom, je označovaný „iba“ za listinný dôkaz, keďže znalec pred vypracovaním posudku nebol správnym orgánom explicitne poučený o povinnostiach znalca a o možných dôsledkoch ... trestného konania môžu, za predpokladu, ak boli realizované zákonným spôsobom, v nadväzujúcom priestupkovom konaní slúžiť ako listinný dôkaz v prípade, ak výsluch svedka nie je možné zrealizovať. V tomto prípade však bude potrebné precízne zvažovať .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Nútenie podozrivej osoby k predloženiu listín a výpovedi pod hrozbou trestu alebo preberanie výpovedí z iných konaní v rozpore s prá­vom nep­ris­pie­vať k vlas­tné­mu ob­vi­ne­niu a prá­vom ml­čať.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok si nek­la­de za cieľ vy­čer­pať úpl­ne prob­le­ma­ti­ku uve­de­nú v nad­pi­se, ale je­ho úlo­hou je pos­kyt­núť len struč­ný náčrt prob­le­ma­ti­ky zá­ka­zu se­baob­vi­ňo­va­nia a to naj­mä vo vzťa­hu k ma­jet­ko­vým a hos­po­dár­skym tres­tným či­nom. Zá­kaz se­baob­vi­ňo­va­nia mož­no de­fi­no­vať tak, že ide o prá­vo po­doz­ri­vej, či ob­vi­ne­nej oso­by na to, aby ne­bo­la žiad­nym spô­so­bom nú­te­ná k priz­na­niu, res­pek­tí­ve k pos­kyt­nu­tiu dô­ka­zov, kto­ré by ju moh­li .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Účel a povaha úradných záznamov a ich nemožnosť použitia ako dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na po­mer­ne roz­ší­re­nú prax niek­to­rých or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov, kto­ré po­va­žu­jú úrad­né zá­zna­my spí­sa­né prís­luš­ník­mi PZ pri pl­ne­ní si svo­jich slu­žob­ných po­vin­nos­tí za lis­tin­né dô­ka­zy, kto­ré sú pou­ži­teľ­né a čí­ta­né ako lis­tin­né dô­ka­zy v súd­nom ko­na­ní a ne­zried­ka je vý­rok o vi­ne za­lo­že­ný aj na ta­kých­to úrad­ných zá­zna­moch (res­pek­tí­ve je na úrad­ných zá­zna­moch za­lo­že­ná ob­ža­lo­ba pro­ .
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... aj v konaní pred civilným súdom. Aj na takýto znalecký posudok musí súd nazerať len ako na listinný dôkaz. Prípadné zrovnoprávnenie tohto znaleckého posudku, s cieľom vyhnúť sa nariadeniu znaleckého dokazovania vypracovaním ďalšieho znaleckého posudku, ... v prípade, ak individuálne žiada o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý bude chcieť predložiť v konaní ako listinný dôkaz. Úvaha, že by znalec mal byť zásadným spôsobom ovplyvnený osobou zadávajúcou znalecký posudok neobstojí a nesvedčí dôležitému .
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
... v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Teda aj znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný v trestnom konaní, je použiteľný ako listinný dôkaz preukazujúci určité konkrétne odborné skutočnosti [v daňovom konaní]. S týmto listinným dôkazom bol žalobca oboznámený v priebehu vyrubovacieho konania.“[30 .
Autor: Mgr. Petronela Luprichová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou zisťovania a posudzovania najlepšieho záujmu dieťaťa. Zameriava sa najmä na spôsoby zisťovania najlepšieho záujmu dieťaťa v rodinnoprávnych veciach v kontexte ochrany práv detí a zásad súdnictva zohľadňujúceho potreby detí.

Úryvok z textu:
... by potom patrilo sprostredkovanie názoru prostredníctvom zástupcu, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo prostredníctvom psychologického posudku, vykonaného ako listinný dôkaz, prípadne iným vhodným spôsobom alebo prostredníctvo inej osoby. Zároveň je nutné zdôraziť, že podmienka „samostatne formulovať názory“ nespočíva vo verbálnej .
Autor: JUDr. Alexandra Letková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá retribučným procesom s J. A. Baťom, vrátane príslušnej trestnoprávnej legislatívy, na území ČSR v rokoch 1945- 1948. Príspevok obsahuje všeobecnú charakteristiku procesu s nadviazaním na historické súvislosti, ďalej hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu konania, rozdelenú do dvoch základných častí retribučného procesu t.j. predsúdneho a súdneho konania. Cieľom príspevku je objasniť a priblížiť 1) zložitú problematiku retribučného procesu z právneho, sociologického a morálneho hľadiska, 2) problematiku procesu s J A. Baťom, ktorý je pertraktovaný dodnes.

Úryvok z textu:
... 2. januára 1947, obsahujúci výpoveď svedka J. Matulu o protištátnej činnosti J. A. Baťu, • z dňa 24. januára. 1947, obsahujúci listinný dôkaz o spolupráci J. A. Baťu s nacistickým Nemeckom, • z dňa 3. februára 1947, obsahujúci správu vyšetrujúcej komisie ONV o výpovediach .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.