Nájdené právne články pre výraz: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
13 dokumentov
326 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Oliver Gӧndӧr
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa budeme venovať sankčným mechanizmom a disciplinárnym normám verejných vysokých škôl, keďže systém ich kreovania a uplatňovania, ako aj ratio ich pôsobenia, možno najlepšie pripodobniť k právnym normám a právnym vzťahom pracovného práva. Práve študenti verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“) sa často- krát nachádzajú v podobnom postavení (nie právnom, ale faktickom) ako zamestnanci voči zamestnávateľovi — dodržiavajúc disciplinárne normy a dbajúc na napĺňanie organizačných a iných pokynov, dostávajú sa do podriadenej pozície voči subjektu (rektor, dekan, prodekani ...) vyd ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V    tomto príspevku sa budeme venovať sankčným mechanizmom a disciplinárnym normám verejných vysokých škôl, keďže systém ich kreovania a uplatňovania, ako aj ratio ich pôsobenia, možno najlepšie pripodobniť k právnym normám a právnym vzťahom pracovného práva. Práve študenti verejných vysokých škôl (ďalej aj „VVŠ“) sa často- krát nachádzajú v podobnom postavení (nie právnom, ale faktickom) ako zamestnanci voči zamestnávateľovi — dodržiavajúc disciplinárne normy a dbajú
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru, najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp. na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje najpočetnejšiu a najpodstatnejšiu časť realizácie ľudskej práce ako predmetu pracovného práva. Teória pracovného práva vymedzuje niekoľko spôsobov skončenia pracovnoprávnych vzťahov, ktoré predstavujú jednu zo zložiek zásady zmluvnosti v pracovnom práve. Zaradzujeme sem: - právnu udalosť, - právny úkon, - skončenie zo zákona - a skončenie úradným rozhodnutím. Pre potreby tohto príspevku sa budeme zaoberať otáz
Autor: Ján Lengvarský
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne háklivá téma, a to obzvlášť v prípade, ak sa so zamestnancom končí pracovný pomer jeho okamžitým skončením z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny predstavuje akýsi „kvalifikovaný“ prípad skončenia pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu menej závažného porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. Na rozdiel od podania výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca na možnosť skončenia pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom upo
Autor: Aneta Jánošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pracovné podmienky a podmienky práce sú jedným z hlavných faktorov, ktoré vo všeobecnosti majú vplyv na zamestnanca. Jednou zo základných zásad pracovného práva je ochrana zamestnanca, obzvlášť zamestnanca so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza niekoľkých predpisov pracovného práva a zhodnotenie ich používania v reálnych pracovnoprávnych výťahoch. V našom príspevku opisujeme niektoré ypracovnýchpodmienok zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Tiež uvádzame niektoré zpodmienok práce, ktoré sú ustanovené v predpisoch pracovného práva. Cieľom prvej kcpitoly je de ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Jednou z funkcií pracovného práca je chrániť zamestnanca ako slabšiu stranu pracovnoprávnych vzťahov. Inak tomu nie je ani pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Ba práve tu dbá zákonodarca na zvýšenú ochranu, pretože osoby so zdravotným postihnutím sú kategóriou, ktorá si vyžaduje väčšiu pozornosť. Vnútroštátne, európske aj medzinárodné predpisy zakotvujú celý rad ochranných opatrení a povinností zamestnávateľov, aby zabezpečili integráciu takýchto osôb do pracovných kolek
Autor: JUDr. Jana Neuschl
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje súčasnú právnu úpravu práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska ústavného práva a pracovného práva Slovenskej republiky. Autor ďalej analyzuje vybranú problematiku v oblasti pracovno-právnych vzťahov u zdravotne postihnutých osôb i s poukazom na aplikáciu článku 27 medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podľa svetového prieskumu zdravia (World Health Survey) približne 785 miliónov osôb vo veku starších ako 15 rokov trpí určitým zdravotným postihnutím, pričom až 220 miliónov ľudí je možné zaradiť do skupiny s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa štatistických údajov Svetovej zdravotníckej organizácie teda každý siedmy človek na svete trpí určitým zdravotným postihnutím, a štatistika v rámci Európskej únie, nie je o nič priaznivejšia, pretože uvádza, že až jedna šestina jej popu
MENU