Nájdené právne články pre výraz: miestna príslušnosť podľa OSP

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.

Úryvok z textu:
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Úryvok z textu:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Autor: doc. JUDr. Daniel Jakubovič PhD.
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Predmetnom tohto článku je právna analýza procesno- právneho inštitútu kauzálnej príslušnosti, ktorá sa vyskytuje v rámci jednotlivých právnych systémov skôr výnimočne, a tak v teoretickoprávnej ako i aplikačnej rovine ustálenie skutočnosti, že kauzálna príslušnosť mení len miestnu alebo i vecnú príslušnosť justičných orgánov.

Úryvok z textu:
Autor: JUDr. Luica Verešpejová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia
Abstrakt: Pri neplatnom skončení pracovného pomeru Zákonník práce priznáva zamestnancovi nároky, ktoré sú závislé od vôle zamestnanca v dvoch smeroch, a to či sa dovolá alebo nedovolá neplatnosti rozväzovacieho úkonu zamestnávateľa ako aj na tom, či trvá alebo netrvá na svojom ďalšom zamestnávaní. Ide o špeciálne nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce, ktoré nieje možné obísť iným spôsobom, ako sa to vyskytlo v praxi. V článku je poukázané na niektoré takéto prípady obchádzania zákona. V závere je poukázané na rozdielne názory právnej obce na povahu náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
MENU