Nájdené právne články pre výraz: miestna príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1716 dokumentov
211 dokumentov
1018 dokumentov
14 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Peter Lysina PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Postupná integrácia v rámci EÚ sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Štyri slobody EÚ (resp. Vnútorného trhu EÚ) sú známe azda každému, no postupne ich dopĺňajú ďalšie oblasti, kde spolupráca naberá intenzitu. Tu možno zaradiť i voľný pohyb rozhodnutí, ktorý je nepochybne dôležitý a napomáha napĺňaniu cieľov, pre ktoré EÚ, resp. je predchodcovia ES vznikli. Voľný pohyb rozhodnutí však je „len“ výsledkom viacerých krokov, ktoré musia byť uskutočnené na to, aby rozhodnutia mohli byť
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy mi
Autor: Mgr. Ing. Jakub Jošt
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike možnosti zmluvných strán uzavrieť dohodu o voľbe miestnej príslušnosti súdu podľa aktuálne platných právnych predpisov práva Európskej únie. V prospech tejto možnosti uvádza autor štyri argumenty, ktoré podľa jeho názoru takúto možnosť umožňujú.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo Európskej únie v súčasnosti ovplyvňuje veľmi široký okruh spoločenských interakcií. Jeho vplyv je nezanedbateľný tak vo sfére verejného práva, ako aj pri interakciách súkromnoprávnych subjektov. Jednou zo súkromnoprávnych oblastí, kde je ingerencia právneho režimu Európskej únie dnes už zjavná a ťažko spochybniteľná je právna úprava vzťahov s cudzím prvkom, t.j. právna úprava medzinárodného práva súkromného. Historicky najstaršou a zrejme aj najpoužívanejšou je úprava práv
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa autor zaoberá inštitútmi procesno - právnej ochrany spotrebiteľa pričom osobitná pozornosť je venovaná otázkam miestnej príslušnosti súdov, ktorá je v spotrebiteľských sporoch daná na výber, oslobodenia spotrebiteľov od povinnosti zaplatenia súdneho poplatku a ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Pri jednotlivých inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Od počiatkov vývoja spotrebiteľského práva, či už je za tento moment považované prijatie Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vložil vtedy nový článok 100a, ktorý „prvý krát“ v primárnom práve zásadným spôsobom zakotvil pojem spotrebiteľ[1], alebo od Parížskeho summitu uskutočneného v roku 1972 na základe, ktorého bol v roku 1975 vydaný Predbežný program EHS o ochrane spotrebiteľa a informačnej politike, ktorý
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Civilný sporový poriadok okrem toho, že ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť, zveruje rozhodovanie o nových typoch konaní, medzi ktoré patria aj pracovnoprávne spory, konkrétnym súdom. Na konanie v pracovnoprávnych sporoch je preto od 1. júla 2017 namiesto 54 okresných súdov, príslušný jeden zákonom určený okresný súd v obvode každého krajského súdu v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je analyzovať, ktoré spory sú špecializované súdy oprávnené prejednávať, čo viedlo zákonodarcu k zavedeniu kauzálnej príslušnosti v tejto oblasti práva a či sa zavedenie kauzálnej príslušnosti dosi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok[1] s radou početných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa príslušnosti súdov, keď ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť. Príslušnosť určenú na základe kritéria „ratione causae“, kedy veci určitého druhu prejednávajú a rozhodujú zákonodarcom taxatívne určené súdy v rámci existujúcej všeobecnej sústavy súdov. Okrem toho, Civilný sporový poriadok v rámci kauzálnej príslušnosti zveruje konkrétnym súdom nové typy konaní, medzi kt
Autor: JUDr. Daniela Čičkánová PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Naša generácia čelí vzniku práv, ktoré priamo súvisia s technologickým pokrom a s masovým rozvojom internetu. Príspevok sa zaoberá hypotézou, akým spôsobom bude v budúcnosti možné tieto práva vymáhať v súlade s rozhodovacou praxou slovenských súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Internet je novým prvkom vo svetovom právnom systéme. V Slovenskej republike s týmto typom práva ešte nemáme relevantné skúsenosti, v zahraničí však už môžeme pozorovať prvé snahy vyrovnať sa s novým svetom, ktorý vznikol a existuje súbežne popri tom reálnom, a to internetovým svetom. Práve doň sa totiž „zo skutočného života“ posúva významná časť sociálnej aj ekonomickej sféry. Spojené štáty americké, Čína, Japonsko a štáty západnej Európy už disponujú prvými praktickými skúsen
Autor: Mgr. Lucia Smolková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetný príspevok analyzuje inštitút žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy, ktorý sa justično-kolokviálne označuje aj ako „zásahová žaloba“, a ktorý predstavuje významný inštitút uplatňujúci sa v rámci súdnej kontroly verejnej správy. Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy má za cieľ predovšetkým posilniť ochranu fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo faktickej činnosti proti nim. Primárnym cieľom predkladaného príspevku je poukázať na a analyzovať najvýznamnejšie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právna úprava zásahovej žaloby je v súčasnosti obsiahnutá v druhej hlave štvrtej časti zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ktorý v § 252 a nasl. upravuje konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Predchodca SSP - zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) - upravoval tento inštitút pod názvom „žaloba na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy“ v piatej hlave piatej časti
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na základné problémy právomoci a príslušnosti pri rozhodovaní športových sporov. Dochádza tu ku kompetenčnému konfliktu medzi všeobecným súdom, rozhodcovským súdom na národnej úrovni (najmä Rozhodcovský súd SFZ), rozhodcovským súdom na medzinárodnej úrovni (CAS), prípadnou športovou rozhodcovskou komisiou bez povahy rozhodcovského súdu na národnej úrovni (najmä v rámci športového zväzu) a športovou rozhodcovskou komisiou medzinárodnej športovej federácie (napr. Rozhodcovská komora FIFA).

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku riešime niekoľko základných a v literatúre doteraz neriešených otázok v súvislosti s ochranou práv a oprávnených záujmov športových subjektov v procese riešenia športových sporov. Ide najmä o otázky právomoci a príslušnosti jednotlivých orgánov riešenia športových sporov, ktoré by sme mohli sformulovať nasledovne: a) Je potrebné dodržať postup viacerých interných inštancií riešenia sporov predtým ako sa možno obrátiť na súd? b) Predstavuje konanie pred rozhodcovským
MENU