Nájdené právne články pre výraz: miesto doručovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

274 dokumentov
52 dokumentov
421 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania v priestupkovom konaní resp. správnom konaní o správnom delikte so zameraním na náhradné doručovanie fyzickým osobám. V prvej časti predstavuje rozbor platnej právnej úpravy inštitútu náhradného doručovania vo vzťahu k fyzickým osobám, pričom tomuto inštitútu sa venuje taktiež z pohľadu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky. Druhá časť rozoberá právne následky a účinky riadneho resp. nedostatočného doručenia písomnosti. Tretia časť príspevku sa zameriava na úvahy de lege ferenda z pohľadu potreby osobitnej právne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie je takým inštitútom akéhokoľvek druhu správneho konania (resp. každého druhu konania, v ktorom vystupuje na jednej strane subjekt disponujúci verejnomocenským oprávnením a na druhej strane subjekt, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa rozhoduje), ktorý si vyžaduje participáciu aj účastníkov konania, resp. adresátov doručovaných písomností. Spôsob akým adresát písomnosti a správny orgán participuje na doručovaní a uskutočňuje doručovanie, môže
Autor: JUDr. Veronika Vrabková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike doručovaniu úradných písomností v správnom konaní. Jedná sa o doručovanie písomností, tak ako je tento inštitút upravený v § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Článok sa zaoberá predovšetkým doručovaním písomností do vlastných rúk a prihliada aj na judikatúru Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku sústreďujem pozornosť doručovaniu písomností, a to nie obyčajných doručovaných prostredníctvom pošty ako je napríklad obyčajná korešpondencia medzi dvoma fyzickými osobami. Keďže sa väčšinou jedná o málo dôležité písomnosti, takéto doručovanie nemá v zmysle správneho poriadku prioritné postavenie. Vo všeobecnosti možno v rámci doručovania v správnom konaní rozoznávať viacero spôsobov doručovania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri doručovaní právnych úkonov a iných právnych aktov je potrebné rozlišovať medzi doručovaním hmotnoprávnych úkonov a procesnoprávnym doručovaním. Tieto druhy doručovania písomností majú svoje osobitosti pokiaľ ide o účinnosť doručenia a zavŕšenie procesu perfektnosti a vyvolania zamýšľaných právnych dôsledkov právneho úkonu (aktu). Zásadný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za účinne doručenú čo má významný vplyv predovšetkým na posudzovanie začiatku plynutia lehôt (napr. výpovedné doby, prekluzívne lehoty, lehota na plnenie od právoplatnosti rozhodnutia) a i ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pri doručovaní právnych úkonov a iných právnych aktov je potrebné rozlišovať medzi doručovaním hmotnoprávnych úkonov a procesnoprávnym doručovaním. Tieto druhy doručovania písomností majú svoje osobitosti pokiaľ ide o účinnosť doručenia a zavŕšenie procesu perfektnosti a vyvolania zamýšľaných právnych dôsledkov právneho úkonu (aktu). Zásadný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za účinne doručenú čo má významný vplyv predovšetkým na
Autor: JUDr. Veronika Fričová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) všeobecne upravuje správne konanie, ak konanie neupravuje osobitný zákon. Bol prijatý pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967. Účinnosť nadobudol 1. januára 1968 a je vo svojej podstate funkčný dodnes. Je dôležitým zákonom, ktorý sa týka všetkých občanov, ktorí prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy Je jedným
Autor: JUDr. Ján Majling
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti, konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním rozsudkov. Nakoľko väčšin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM - VŠEOBECNE Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti, povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 - max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a majetkový substrát, sú samost
Autor: JUDr. Tatiana Kubincová PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Doručovanie písomností je významnou právnou skutočnosťou, ktorá môže mať dosah na uplatňovanie práv a plnenie povinností daňových subjektov a iných osôb. Z tohto dôvodu by právna úprava doručovania mala byť zrozumiteľná a jednoznačná. Štúdia sa zaoberá historickými a teoretickými otázkami doručovania v daňových veciach a poukazuje na vybrané aplikačné problémy.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie znamená odovzdanie zásielky tomu, komu je určená[1], t. j. odovzdanie zásielky adresátovi. Doručiť zásielku možno niekoľkými spôsobmi. V záujme zachovania právnej istoty osôb, ktorým má byť zásielka doručená, ako aj osôb, ktoré zásielku doručujú, bolo nutné inštitút doručovania právne upraviť. Doručovanie je typickým procesnoprávnym inštitútom, jeho úprava je obsiahnutá v zásade vo všetkých kódexoch procesného práva. V rámci správy daní je právna úprava doručovania
MENU