Nájdené právne články pre výraz: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

356 dokumentov
396 dokumentov
3079 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Elena Divko
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku zameriava na vymedzenie pojmu nemajetková ujma pri ochrane osobnosti, pretože každý človek pociťuje ujmu na svojej osobe iným spôsobom ako iná osoba a je ťažko popísať stratu osobu, spôsobenie ujmy na dôstojnosti alebo stratu radosti z dovolenky.Venuje pozornosť aj historickému vývoju v SR, kde všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 upravoval náhradu škody v prípade zásahu do cti fyzickej osoby, 'ďalej to bol Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb a novela č. 50/1991 Zb účinná od 01.01.1992, kde došlo k prispôsobeniu tohto ustanovenia L ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Čo je pocit? Pokiaľ sa ma na to nikto nepýta, viem, čo to je; akonáhle to chcem vysvetliť, neviem to.“1 Pojem nemajetková ujma upravená v § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka patrí medzi súkromnoprávne sudcovské právo, kde súd určuje výšku takejto náhrady. Ide o rôzne okolnosti prípadov, ktoré musí súd zobrať do úvahy a aby výška náhrady v konkrétnej právnej veci bola primeraná. Strata majetku ako je ukradnutie motorového vozidla alebo tašky, prináša ochudobnenie o tieto veci. Zá
Autor: Dagmara Kubíčková
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej obhajoby.

Úryvok z textu:
Neština proti Slovenskej republike rozhodnutie o prijateľnosti zo 16. októbra 2012 Dňa 16. októbra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) prijal rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky v prípade Neština proti Slovenskej republike. Sťažovateľ, pán Marián Neština, sa podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru sťažoval, že mu bol odopretý prístup k vyšetrovaciemu spisu, v dôsledku čoho nemal dostatok informácií na prípravu svojej ob
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.

Úryvok z textu:
1. PÔVOD NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY A UJMY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU V posledných rokoch sme svedkami stále neutíchajúcej diskusie a interpretačnej aktivity súdov o obsahu pojmov, ktoré sú previazané s civilným deliktuálnym konaním. Konkrétne ide o pojmy škoda a ujma, resp. presnejšie o nároky na náhradu škody, či ujmy. Pre termín ujma je príznačným adjektívum nemajetková, či imateriálna, zatiaľ čo škoda je vyjadrená často prívlastkami hmotná, resp. materiálna alebo majetková. Skôr, než sa dos
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávnene poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. V tomto príspevku rozoberám právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012, v ktorom súd priznal navrhovateľom náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume skoro 500.000,- EUR, čo je suma, ktorá doteraz nebola v podobných prípadoch slovenskými súdmi priznávaná. Išlo o prípad chlapca, ktorý sa v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dostal do stacionárneho stavu t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012 zo dňa 02.10.2013 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Nitra sp. zn.: 10C/88/2009 zo dňa 10.10.2012 priznal navrhovateľom: pacientovi, jeho rodičom a súrodencom finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v celkovej výške: 499.609,20 EUR (ďalej len „Rozsudok“). Ide o najvyššiu finančnú sumu za ujmu spôsobenú nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou priz
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Konkretizácia a špecifikácia subjektov ochrany osobnosti v mediálnom prostredí v spore o ochrane osobnosti, je absolútne kľúčová pre konečné rozhodnutie súdu, na čo poukazujú aj nálezy Ústavného súdu a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ESĽP).  Konkretizáciu subjektov, teda vecnú legitimáciu, si súdy zodpovedajú v rámci otázky kto je v danom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, a to hneď na začiatku konania o ochrane osobnosti. Pokiaľ ni
Autor: Juliána Verešová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla oc
Autor: JUDr. Zuzana Šimová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v práci zaoberá zodpovednosťou za škodu, ako jednou z tých oblastí súkromného práva, o ktorej sa vedú búrlivé diskusie. Samostatné čiastkové témy v rámci inštitútu náhrady škody predstavuje otázka náhrady nemateriálne, to znamená nemajetkovej ujmy poškodeného. Právna terminológia, radí nemajetkovú ujmu do kategórie obsahu náhrady škody. Čo vyjadruje, aká škoda sa hradí, či majetková, či nemajetková, priama alebo nepriama, skutočná alebo ušlý zisk. Okrem obsahu náhrady škody sa autorka venuje rozsahu náhrady škody, ktorý vyjadruje, do akej výšky sa hradí škoda, na ktorej náhradu má p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Všeobecná zodpovednosť za škodu a prípady osobitnej zodpovednosti upravené Občianskym zákonníkom a inými zákonmi vytvárajú systém občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. Ide o zodpovednosť fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré spôsobili škodu iným osobám, pokiaľ na ich zodpovednosť vzhľadom na konkrétny vzťah subjektu zodpovedajúceho za škodu k poškodenému alebo vzhľadom na porušenie určitých povinností, v dôsledku čoho došlo k spôsobeniu škody inej osobe, netreba aplikova
Autor: Mgr. Peter Uhrinovský
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou inštitútu Ochrany osobnosti v znení pripravovanej rekodifikácie Občianskeho práva súkromného, pričom vychádza predovšetkým z Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka schváleného vládou SR, zo záverov odborných podujatí venovaných tejto problematike, ako aj ďalších iných zdrojov. Príspevok ďalej poukazuje na najdôležitejšie aplikačne problémy predmetného inštitútu, pričom rozoberá reprezentatívne rozhodnutia súdov Slovenskej republiky týkajúce sa tejto problematiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť, do akej miery, a či vôbec pripravovaný nový Občiansky zákonník ref ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo všeobecnosti možno rekodifikáciu chápať a nazerať na ňu dvoma spôsobmi, a to (i) rekodifikácia je len sprehľadnením platných právnych noriem, keď sa v dôsledku nesystémových noviel a ostatných faktorov právna úprava stala neprehľadnou a zmätočnou; alebo (ii) rekodifikácia prináša nové legislatívne riešenie a inovačné prvky. Prikláňame sa k názoru, podľa ktorého „hovoriť a pracovať na rekodifikácií znamená prijať myšlienku, že rekodifikácia nie je len nejakým sprehľadnením pl
Autor: Bc. Richard Buraš
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovo sankcia je v slovníkoch cudzích slov definované ako „donucovací prostriedok“ alebo „postih“. Vo svete práva sankciu vnímame ako neodmysliteľnú súčasť trichotomickej štruktúry právnej normy. Vzhľadom na vyššie uvedenú definíciu však nie je náhoda, že sankcia je štylizovaná až na konci normatívneho textu. Posledný, ale nemenej významný odsek pre laika neživého textu svoje účinky totiž naplno prejavuje až v okamihu, keď sa subjekt práva v situácii nastolenej hypotézou nespráva tak, ako to od neho vyžaduje dispozícia.

Úryvok z textu:
Úvod Slovo sankcia je v slovníkoch cudzích slov definované ako „donucovací prostriedok“ alebo „postih“.[1] Vo svete práva sankciu vnímame ako neodmysliteľnú súčasť trichotomickej štruktúry právnej normy. Vzhľadom na vyššie uvedenú definíciu však nie je náhoda, že sankcia je štylizovaná až na konci normatívneho textu. Posledný, ale nemenej významný odsek pre laika neživého textu svoje účinky totiž naplno prejavuje až v okamihu, keď sa subjekt práva v situácii nastolenej hypotézou nespráva
MENU