Nájdené právne články pre výraz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

109 dokumentov
72 dokumentov
431 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Hudák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávnene poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. V tomto príspevku rozoberám právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012, v ktorom súd priznal navrhovateľom náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume skoro 500.000,- EUR, čo je suma, ktorá doteraz nebola v podobných prípadoch slovenskými súdmi priznávaná. Išlo o prípad chlapca, ktorý sa v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dostal do stacionárneho stavu t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012 zo dňa 02.10.2013 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Nitra sp. zn.: 10C/88/2009 zo dňa 10.10.2012 priznal navrhovateľom: pacientovi, jeho rodičom a súrodencom finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v celkovej výške: 499.609,20 EUR (ďalej len „Rozsudok“). Ide o najvyššiu finančnú sumu za ujmu spôsobenú nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou priz
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v medicínskych sporoch sa spravidla vyznačuje vysokou náročnosťou, ktorá spočíva vpotrebe zodpovedať vysoko odborné otázky, až vedecké poznatky znalcom, resp. znaleckým ústavom, čo má za následok ich dlhé časové trvanie. Už v úvode je potrebné poznamenať, že od štandardných pravidiel dokazovania v civilnom procese je možné badať odklon vtom zmysle, že žalobca môže byť vspore úspešný ajvtom prípade, ak sa mu nepodarilo preukázať bez ďalších pochybností príčinnú súvislosť m
Autor: Barbora Lazoríková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá rozborom náhrady škody na zdraví vo vzťahu k náhrade Za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v slovenskom právnom poriadku. Práca analyzuje výšku odškodnenia, vrátane možnosti zvýšenia a zníženia náhrad, spôsob uplatňovania týchto nárokov, ďalšie právne aspekty bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. V tomto príspevku načrtneme ucelený pohľad na danú problematiku. Prácu sme sa rozhodli konäpovať do 4 okruhoch v ktorých sa budeme snažiť o teoretické prepojenie, ako aj porovnávanie staršej aj novšej právnej úpravy. Taktiež aj násled ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V živote človeka dochádza nielen k radostným, ale aj bolestným udalostiam. K tým druhým najmä v pracovnom procese. Dokonca s vážnymi následkami, ktoré veľakrát vedú k sťaženiu spoločenského uplatnenia. Žiaľ, aj keď pracovníkom Zákonník práce č.65/1965 Zb. v § 171 ukladá povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví, teda pracovať tak, ako to vyžadujú technologické predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ostatné právne predpisy, k úrazom dochádza.
MENU