Nájdené právne články pre výraz: násilie páchané na ženách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
2 dokumenty
144 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.

Úryvok z textu:
Motto: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach" Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) ÚVOD „Násilie a ženy" je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu oso
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 12. októbra 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obetiach“). Novým právnym predpisom sa podstatným spôsobom zlepšuje postavenie obetí, ako aj ich prístup k spravodlivosti. Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších p
Autor: plk. JUDr. Rudolf Briška
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v predmetnom článku charakterizuje rodové násilie, vybrané právne predpisy, inštitucionálne zastrešenie, pričom poukazuje na činnosťou a výsledky inšpekčnej služby.

Úryvok z textu:
  Vo vedomí, ale predovšetkým v správaní a konaní ľudí sa spoločensko-politické, ekonomické, právne, kultúrne a ďalšie rozmery jednotlivých oblastí života odrážajú rôzne. Rozvoj a zvýšená životná úroveň, ako aj uplatnenie v práci a v spoločnosti sú na jednej strane prijímané pozitívne, pričom na druhej strane, napríklad v názoroch, postojoch a konkrétnej činnosti jednotlivcov či skupín sa prejavujú aj v podobe rôznych negatívnych javov vrátane konfliktov so zákonmi. U páchateľov vo vedomí
Autor: JUDr. Silvia Miškovičová LL.M
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Klienti, ktorí zažili, alebo zažívajú násilie, sa vo viacerých ohľadoch líšia od ostatných klientov, s ktorými sa advokát v praxi bežne stretne. Aj keď negatívne emócie sú v rôznej miere prítomné pri poskytovaní právnej pomoci takmer vždy, klient s traumou má svoje špecifiká. Ak chceme takýmto klientom skutočne pomôcť a predísť ich opakovanej a druhotnej viktimizácii, dôležitý je každý detail. V poradí štvrtom článku v rámci série k projektu „Advokáti proti násiliu“ sa dozvieme, že nielen ženy môžu byť obeťou domáceho násilia.

Úryvok z textu:
  Štatistiky hovoria, že zhruba každý siedmy muž je obeťou domáceho násilia. V mojej praxi som sa stretla s viacerými ta­kýmito mužmi, no nie vždy si na sebe páchané násilie uvedo­movali alebo s tým chceli/vedeli niečo spraviť. Len v jednom prípade muž napokon aj podal trestné oznámenie. Domáce násilie páchané na mužoch (ako v podstate aké­koľvek iné domáce násilie) je opradené mnohými mýtmi a predsudkami. Muži, ktorí zažívajú násilie zo strany svojej partnerky/svojho partnera, sú čas
Autor: Mgr. Nikoleta Bitterová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku bude skúmať vzájomnú interakciu systémov ochrany ľudských práv, na regionálnej úrovni (v našom prípade európskej, konkrétne vytvorenej Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva) a medzinárodnej, univerzálnej úrovni vytvorenej Organizáciou spojených národov (predovšetkým pôjde o tzv. treaty - based bodies, teda orgány vytvorené na monitorovanie napĺňania záväzkov z konkrétnych dohovorov OSN). Keďže medzinárodné pakty, spolu s Univerzálnou deklaráciou ľudských práv poslúžili ako základný model pre regionálne systémy ochrany ľudských práv, budeme sledovať vzájomné odkazy, r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pôvodným zámerom príspevku, ako to z jeho názvu vychádza, bolo spracovať tému medzinárodného súdneho dialógu len na veľmi všeobecnej úrovni. Zamýšľali sme sa venovať interakcii systému ochrany ľudských práv na úrovni Organizácie spojených národov (ďalej len OSN), ako medzinárodnému systému, ktorý zahŕňa väčšinu štátov sveta a systému ochrany ľudských práv na regionálnej úrovni, reprezentovaného Radou Európy (výber európskeho regiónu zdôvodňujeme jednak blízkosťou našim reáliám a pr
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku sa pokúsime zmapovať filmové diela, ktoré sa venujú problémom migrácie vo svete. Následne sa zameriame na bližšiu analýzu filmov, ktoré sa venujú danému problému na území štátov Európskej únie. Zameriame sa najmä na problémy migrantov v cudzom prostredí, v ktorom dochádza k stretu odlišných náboženských, spoločenských i právnych kultúr.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne kultúry ako neustále sa transformujúce elementy sú v 20. storočí vystavené novým význam. V historickom kontexte dochádzalo k ich stretom najmä v súvislosti s dobyvačnými snahami veľkých národov, ktoré „vrúcne zdeľali“ vlastnú kultúru na podmanenom území. Tieto praktiky pretrvali od dôb Alexandra Veľkého až po súčasnosť, kedy sa svetové veľmoci stali ochrancami demokracie a paradoxne vojnovou cestou „oslobodzujú“ národy z rúk neslobody. Podstata týchto konfliktov sa za stároč
Autor: mjr. Mgr. Mária Ferenčíková PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok autorky mapuje situáciu v krajinách pôvodu nelegálnych migrantov – Sýrii a Afganistane, ktorí neoprávnene prenikajú alebo sa zdržiavajú na našom území. Zameriava sa najmä na situáciu v oblasti bezpečnosti a dodržiavania ľudských práv, ktoré patria k dôvodom stimulujúcim migráciu (push-faktorom) z daných krajín. Príspevok je spracovaný v nadväznosti na vedeckovýskumnú úlohu Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru z názvom Interkultúrna komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín umiestnenými v zariadeniach (Výsk. 241).

Úryvok z textu:
Úvod Katedra jazykov je riešiteľkou vedeckovýskumnej úlohy Interkultúrna komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín umiestnenými v zariadeniach (Výsk. 241). Cieľom výskumu je analýza súčasného stavu (ne)ovládania spoločného dorozumievacieho prostriedku a analýza legislatívy v oblasti vzájomnej verbálnej komunikácie medzi zaistenými štátnymi príslušníkmi tretích krajín a príslušníkmi PZ v SR (resp. príslušníkmi ozbrojených zborov) v ČR a Rakúsku, ktorá ovplyvňuje predchádzanie ne
Autor: PhDr. Cyril Kostík CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Dlhodobo koncipovaný výskum vývoja vybraných druhov kriminality je snahou o stanovenie prognóz kriminality v európskom regióne a jej možný vplyv na kriminálnu scénu jednotlivých krajín. Objektom výskumu je kriminalita majetková, násilná, mravnostná, ekonomická a drogová, ich páchatelia a poškodení, objasnenosť a latencia. Predmetom výskumu je kriminologické prognózovanie budúceho vývoja vybraných kategórií a foriem kriminality, jej páchateľov a obetí. Ďalej vysoko organizovaná forma páchania uvedených kategórií kriminality, registrovaná a latentná kriminalita. Úsilie je zamerané na podstatné s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Vedeckovýskumná úloha „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v európskom regióne“ a ďalší z jej výstupov – štúdia „Prognóza vývoja vybraných druhov kriminality v európskom regióne do roku 2011“ je súčasťou stáleho prognostického programu Akadémie Policajného zboru v Bratislave, uskutočňovaného v prospech subjektov zodpovedných za kontrolu kriminality v Slovenskej republike. Patria do základnej bádateľskej témy dlhodobého zámeru vedeckej práce akadémie a sú zarad
Autor: mjr. PhDr. Bc. Róbert Dratva
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Článok sa zaoberá domácim násilím z pohľadu obetí domáceho násilia, popisuje niektoré koncepty agresivity z hľadiska psychológie, zaoberá sa zahraničnými výskumami z oblasti polície a domáceho násilia a v ich kontexte ukazuje na nedostatočnú reflexiu poznatkov psychológie v oblasti právnej úpravy prečinu nebezpečného vyhrážania sa.

Úryvok z textu:
Domáce násilie je téma, ktorá je z pohľadu polície a humanitných vedných odborov stále aktuálna. Vyšetrovanie prípadov, ktorých podstatou je domáce násilie, kladie na príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru vysoké nároky, a to snáď ešte väčšmi z hľadiska nárokov na sociálne zručnosti a znalosti zo psychológie, než na odborné poznatky z oblasti trestného práva a kriminalistiky. Definície a kontext domáceho násilia z pohľadu psychológie Heretik[1] definuje domáce násilie ako závaž
MENU