Nájdené právne články pre výraz: nečinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 163

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11651 dokumentov
4634 dokumentov
30959 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša zhrnutie projektu o efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR v súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu

Sprievodný text: Na Ústav-nom sú-de Slo-ven-skej re-pub-li-ky som, ako od-bor-ný po-rad-ca pred-sed-níč-ky ús-tav-né-ho sú-du SR, vy-pra-co-val pro-jekt „Efek-tív-nosť vý-ko-nu roz-hod-nu-tí Ústav-né-ho sú-du SR v ko-na-ní o sťaž-nos-tiach fy-zic-kých osôb a práv-nic-kých osôb (kon-krét-na kon-tro-la ús-tav-nos-ti) v kau-zál-nej sú-vis-los-ti s prin-cí-pom pre-zum-pcie za-vi-ne-né-ho ko-na-nia štá-tu (všeo-bec-ných sú-dov a or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní)“. Sle-do-va-cím ob-do-bím bo-li ro-ky 2009 – 2013 a ob-do-bie ro-kov 2014 – 2017.

Úryvok z textu:
I. Na Ústav­nom sú­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky som, ako od­bor­ný po­rad­ca pred­sed­níč­ky ús­tav­né­ho sú­du SR, vy­pra­co­val pro­jekt „Efek­tív­nosť vý­ko­nu roz­hod­nu­tí Ústav­né­ho sú­du SR v ko­na­ní o sťaž­nos­tiach fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb (kon­krét­na kon­tro­la ús­tav­nos­ti) v kau­zál­nej sú­vis­los­ti s prin­cí­pom pre­zum­pcie za­vi­ne­né­ho ko­na­nia štá­tu (všeo­bec­ných sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní)“. Sle­do­va­cím ob­do­bím bo­li ro­ky
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa označenie strany. Ustanovenie § 10 ods. 11 Trestného poriadku vymedzuje, že stranou sa rozumie ten, proti k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi subjekty trestného konania sa v zmysle § 10 ods. 11 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) zaraďuje ten, „kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.“ V skorších štádiách trestného konania hovoríme o subjekte trestného konania, pričom pre konanie pred súdom už Trestný poriadok používa ozna
Autor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.

Úryvok z textu:
Pri do­ka­zo­va­ní da­ňo­vých tres­tných či­nov, kto­ré ma­jú pod­vod­ný cha­rak­ter (t.j. skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 a da­ňo­vý pod­vod pod­ľa § 277a Tres­tné­ho zá­ko­na), je tak­mer vždy ne­vyh­nut­né za­obe­rať sa otáz­kou, či dot­knu­tý da­ňo­vý sub­jekt v rám­ci dek­la­ro­va­ných zda­ni­teľ­ných pl­ne­ní tie­to vy­ko­nal reál­ne, ale­bo len pa­pie­ro­vo. Po­ve­da­né zjed­no­du­še­ne, jed­ným z ús­tred­ných pred­me­tov do­ka­zo­va­nia tej­to sku­pi­ny tres­tných či­nov
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Či sa rodičovská dovolenka má považovať za obdobie skutočného výkonu práce na účely určenia práva na platenú dovolenku za kalendárny rok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzťah čerpania rodičovskej dovolenky a vznik práva na platenú dovolenku za kalendárny rok upravuje výslovne § 144a ods. 3 písm. b) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.: „Ako výkon práce sa na účely dovolenky okrem dôb podľa odseku 2 neposudzuje ani doba rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2[1]." Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pri výpočte platenej dovolenky za kalendárny rok sa trvanie rodičovskej dovolenke, nepovažuje za obdobie skutočného výkonu práce. Z koncepčného hľa
Autor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vysvetlivky k Charte základných práv EÚ (ďalej len „Charta“) prešli určitým vývojom, ktorý ovplyvnil ich povahu. V počiatočnom štádiu boli považované za prípravný materiál napomáhajúci dohode na texte Charty. V súčasnosti odkazuje na ne samotná Charta a tiež Zmluva o Európskej únii a z ustanovení uvedených prameňov práva vyplýva, že majú byť chápané ako prostriedok výkladu Charty. Podľa názoru autoriek po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy ich možno považovať za dohodu vzťahujúcu sa na Chartu v zmysle čl. 31 ods. 2 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, čo nepriamo potvrdzuje aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) predstavuje významný medzník vo vývoji vzťahu Európskych spoločenstiev a následne Európskej únie k problematike ochrany základných práv. V zmysle rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa vypracovania Charty, ktoré tvorí prílohu IV záverov zo zasadnutia Európskej rady v júni 1999 v Kolíne[1], mala Charta zabezpečiť lepšiu „viditeľnosť“ základných práv na úrovni Európskej únie (ďalej len „Únia“) pre občanov Únie. Char
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnym postavením prísediacich v konaní pred súdom prvého stupňa a poukazuje na niektoré aplikačné problémy v súvislosti s rozhodovaním prísediacich.

Sprievodný text: Na úvod môj-ho prís-pev-ku po-va-žu-jem za pot-reb-né naj-mä pre laic-kú ve-rej-nosť (za tú po-va-žu-jem aj sa-mot-ných prí-se-dia-cich),uviesť nie-koľ-ko zá-klad-ných in-for-má-cií o pos-ta-ve-ní prí-se-dia-cich, ako čle-nov se-ná-tu ok-res-né-ho sú-du v tres-tnom ko-na-ní. Zá-ro-veň dú-fam, že ob-sah môj-ho prís-pev-ku správ-ne po-chopia aj prí-se-dia-ci, z kto-rých niek-to-rí ma-jú aj práv-nic-ké vzde-la-nie a te-da nej-de o „lai-kov“ v pra-vom slo-va zmys-le. Cie-ľom toh-to prís-pev-ku nie je zne-va-žo-va-nie pô-so-be-nia prí-se-dia-cich ako čle-nov se-ná-tu ok-res-ných sú-dov v tres-tnom ko-na-ní – mo-jím zá-me-rom je pou-ká-zať na zá-kon-nú úp-ra-vu prí-se-dia-cich, kon-fron-to-vať ju s reali-tou a v ne-pos-led-nom ra-de vy-vo-lať dis-ku-siu o opod-stat-ne-ní toh-to pr-vku tres-tné-ho ko-na-nia.

Úryvok z textu:
Prí­se­dia­ci – ozaj­stná po­ro­ta, ale­bo zby­toč­ná pre­káž­ka ply­nu­los­ti tres­tné­ho ko­na­nia pred ok­res­ným sú­dom? Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj sa­mot­ných prí­se­dia­cich),uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zá­ro­veň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne po­chopia aj prí­se­dia­ci, z
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Na úvod môj-ho prís-pev-ku po-va-žu-jem za pot-reb-né naj-mä pre laic-kú ve-rej-nosť (za tú po-va-žu-jem aj samot-ných prí-se-dia-cich), uviesť nie-koľ-ko zá-klad-ných in-for-má-cií o pos-ta-ve-ní prí-se-dia-cich, ako čle-nov se-ná-tu ok-res-né-ho sú-du v tres-tnom ko-na-ní. Zároveň dú-fam, že ob-sah môj-ho prís-pev-ku správ-ne pochopia aj prí-se-dia-ci, z kto-rých niek-to-rí ma-jú aj práv-nic-ké vzde-la-nie a te-da nej-de o „lai-kov“ v pravom slo-va zmys-le. Cie-ľom toh-to prís-pev-ku nie je zne-va-žo-va-nie pô-so-be-nia prí-se-dia-cich ako členov se-ná-tu ok-res-ných sú-dov v tres-tnom ko-na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj samot­ných prí­se­dia­cich), uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zároveň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne pochopia aj prí­se­dia­ci, z kto­rých niek­to­rí ma­jú aj práv­nic­ké vzde­la­nie a te­da nej­de o „lai­kov“ v pravom slo­va zmys­le. Cie­ľom toh­to prís­pev­ku nie je
Autor: Mgr. Petra Janská
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku bude na prejednávanie a rozhodovanie o sporoch z priemyselného vlastníctva príslušný okresný súd v Banskej Bystrici pre celé územie Slovenskej republiky. Daná úprava by mala znamenať väčšiu špecializáciu sudcov na rozhodovanie a z toho vyplývajúcu kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí v danej právnej oblasti. Autorka sa vo svojom príspevku bude venovať otázke, či nová právna úprava kauzálnej príslušnosti súdov bude mať vplyv na zvýšenie garancie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predpoklad rozhodovania súdov vo veci samej obsahovo vyjadrujú procesné podmienky ktoré súd skúma ex offo. Medzi východiskové procesné podmienky na strane súdu patrí jeho príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie veci, ktorú členíme na vecnú (vecnú kauzálnu), miestnu a funkčnú. Kauzálna vecná príslušnosť vymedzuje rozsah pôsobnosti iba medzi niektorými súdmi toho istého druhu pri prejednávaní určitej veci v prvom stupni, čím sa rozlišuje od vecnej príslušnosti, pri ktorej o sporoch
Autor: Imrich Vozár
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Princíp právnej istoty v rozhodovacej činnosti súdov a dodržiavanie tohto princípu Ústavným súdom s odkazom na prípad Pezinskej skládky.

Úryvok z textu:
Je neodškriepiteľným faktom (čo vo svojej rozhodovacej praxi mnohokrát potvrdil aj ústavný súd), že k základným znakom právneho štátu patrí aj princíp právnej istoty. Z rozhodovacej praxe ústavného súdu je zároveň zrejmé, že k základným znakom princípu právnej istoty patrí aj to, aby rozhodnutia súdov (ústavný súd nevynímajúc) boli takého charakteru, aby výklad a aplikácia právnych noriem, ktoré súdy svojimi rozhodnutiami vykonajú, objasnili tieto právne normy a to najmä pre tých, ktorým sú t
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike resp. čiastkovému kroku v smere vplyvu judikatúry na právnu vedu a to vplyvu judikatúry na právnu prax, z ktorým sa následne vysporiadava aj právna veda. Cieľom príspevku je teda priblížiť smer vplyvu judikatúry na právnu prax. Na účely príspevku je potrebné objasniť skutočnosti, z ktorých som vychádzala pri determinovaní témy a obsahu príspevku.
MENU