SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306109
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu


Približný počet výsledkov: 135 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nečinnosť súdu
  • cinnost nájdené 15585 krát v 2033 dokumentoch
  • sud nájdené 21062 krát v 1850 dokumentochAutor: JUDr. Ondrej Repa PhD.
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.

Úryvok z textu:
Pri do­ka­zo­va­ní da­ňo­vých tres­tných či­nov, kto­ré ma­jú pod­vod­ný cha­rak­ter (t.j. skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 a da­ňo­vý pod­vod pod­ľa § 277a Tres­tné­ho zá­ko­na), je tak­mer vždy ne­vyh­nut­né za­obe­rať sa otáz­kou, či dot­knu­tý da­ňo­vý sub­jekt v rám­ci dek­la­ro­va­ných zda­ni­teľ­ných pl­ne­ní tie­to vy­ko­nal reál­ne, ale­bo len pa­pie­ro­vo. Po­ve­da­né zjed­no­du­še­ne, jed­ným z ús­tred­ných pred­me­tov do­ka­zo­va­nia tej­to sku­pi­ny tres­tných či­nov bý­va okol­ .
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Či sa rodičovská dovolenka má považovať za obdobie skutočného výkonu práce na účely určenia práva na platenú dovolenku za kalendárny rok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzťah čerpania rodičovskej dovolenky a vznik práva na platenú dovolenku za kalendárny rok upravuje výslovne § 144a ods. 3 písm. b) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.: „Ako výkon práce sa na účely dovolenky okrem dôb podľa odseku 2 neposudzuje ani doba rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2[1]." Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pri výpočte platenej dovolenky za kalendárny rok sa trvanie rodičovskej dovolenke, nepovažuje za obdobie skutočného výkonu práce. Z koncepčného hľadiska však .
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení. V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínos ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... dozoru nad zákonnosťou a preskúmavania zákonnosti celkom dôsledný. 4 ZÁVER Napriek odlišnej kategorizácii rozhodovacej činnosti súdov v rámci druhej kapitoly príspevku, teda vo veciach preskúmavania aplikačnoprávnych rozhodovacích procesov, na skupinu ... . Vo veci individuálnej rozhodovacej činnosti územnej samosprávy som identifikovala a kategorizovala dve oblasti rozhodovacej činnosti súdov. Do prvej skupiny resp. oblasti zaraďujem rozhodnutia, ktoré vnímam ako prispievajúce k zjednodušovaniu .
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdy Slovenskej republiky sú povinné rozhodovať v súlade so zákonom. Dôležitým predpokladom pre zákonné rozhodnutie súdu je (okrem iného) aj povinnosť súdu hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V rámci hodnotenia dôkazov má súd starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Z pohľadu vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností môžeme v ostatnom období identifikovať výraznú snahu zákonodarcu o sprísnenie právnej úpravy, ktorá túto oblasť reguluje. Naproti ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... ] Predstavu o nie úplne funkčnom systéme vyvodzovania zodpovednosti voči štatutárom môže nepriamo podporovať i fakt, že v rámci aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov je práve táto oblasť pomerne zriedkavým výsledkom rozhodnutí súdov, čo sme aj v rámci prieskumu súdnych rozhodnutí súdov SR preverili .
Autor: Adam Briešťanský
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.

Úryvok z textu:
1. Úvod Cie­ľom toh­to člán­ku bu­de pres­kú­mať špe­ci­fi­ká na­šej práv­nej úp­ra­vy a po­me­no­vať niek­to­ré prak­tic­ké prob­lé­my, s kto­rý­mi sa or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a sú­dy mô­žu vo svo­jej čin­nos­ti stret­núť. O stal­kin­gu ako pa­to­lo­gic­kej po­ru­che osob­nos­ti je v pos­led­ných ro­koch po­čuť po­mer­ne ve­ľa. Ten­to fe­no­mén bol s ľud­skou ci­vi­li­zá­ciou už od jej vzni­ku – os­tat­ne, ako aj ve­ľa os­tat­ných psy­chic­kých po­rúch. Roz­voj ľud­stva však pre .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Zna­lec v tres­tnom ko­na­ní – vy­bra­né prob­lé­my vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 18.09.2017 v Jus­tič­nej aka­dé­mii v Pe­zin­ku Rám­co­vý ok­ruh tém: 1/ pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní 2/ prib­ra­tie znal­ca a vy­me­dzenie otá­zok znal­co­vi 3/ vý­sluch znal­ca 4/ hod­no­te­nie zna­lec­ké­ho po­sud­ku 5/ prík­la­dy z ap­li­kač­nej praxe 1/ Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní – pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní vy­me­dzu .
Autor: Mgr. Gabriel Závodský
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickým ako aj súčasným vymedzením problematiky zákazu sebaobviňovania a jeho aplikáciou v rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Pr­vú zmien­ku o zá­ka­ze se­baob­viňova­nia (lat. ne­mo te­ne­tur se ip­sum ac­cu­sa­re) náj­de­me už v Tal­mu­de - ju­dais­tic­kom ná­božen­skom texte, v kto­rom sa pí­še “nik­to nes­to­jí člo­ve­ku bližšie, než on sám se­be, a nik­to sám zo se­ba ne­ro­bí zločin­ca.” Nep­la­tí však, že tá­to zá­sa­da je od do­by Tal­mu­du všeo­bec­ne pri­jí­ma­ná a ak­cep­to­va­ná. Dô­ka­zom je pri­ja­tie tvz. in­kvi­zičnej pro­ce­dú­ry v 13. sto­ročí náš­ho le­to­počtu v rám­ci kto­rej sa priz­na­nie vy­nu­co­va­lo .
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... pri dokazovaní v trestnom konaní nebola v rámci zjednocujúcej činnosti Najvyššieho súdu SR dosiaľ jednoznačne vyriešená, hoci naznačená nejednotná rozhodovacia činnosť súdov vyvoláva akútnu potrebu riešenia tohto problému. Zastávame názor, že záznam osobnej povahy, bez súhlasu zaznamenávanej osoby, vyhotovený súkromnou osobou a .
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením likvidátora vo vzťahu k likvidovanej obchodnej spoločnosti. Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom je usporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu likvidátor ako orgán sui generis. Autorka v príspevku venuje pozornosť právam a povinnostiam likvidátora, pričom akcentuje aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu, ako aj na možnosť aplikácie business judgment rule vo vzťahu k likvidátorovi.

Úryvok z textu:
... jednoznačné. Úlohou autorky článku je inter alia poukázať na vybrané situácie prameniace z rozhodovacej činnosti súdov. Portfólio rozhodnutí tvoria, okrem iného, aj rozhodnutia súdov Českej republiky, pretože rozhodovacia činnosť súdov v SR je v tejto oblasti pomerne skromná. 1 Organizačná štrukúra obchodnej spoločnosti .
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.

Úryvok z textu:
... procedurálne postupy na to určené. Tieto zásady platia najmä v prípade orgánov, ktorých úlohou je okrem iného aj zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.[9] Právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy SR; K uplatneniu tohto práva dochádza vtedy, ak príslušný zákon .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.