Nájdené právne články pre výraz: neplatný je právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

367 dokumentov
83 dokumentov
6946 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Asi neprekvapí, že prívlastok súvetia pravidelne sa objavujúceho v záveroch zmlúv má pôvod v latinčine – salvator značí záchranca či spasiteľ a salvare zachraňovať. Presne tak, účelom tohto dojednania je - ak nie rovno spasiť - tak aspoň zachrániť záväzkový vzťah pred jeho celkovou neplatnosťou z dôvodu neplatnosti niektorých jeho častí.

Úryvok z textu:
Asi neprekvapí, že prívlastok  súvetia pravidelne sa objavujúceho v záveroch zmlúv má pôvod v latinčine – salvator značí záchranca či spasiteľ a salvare zachraňovať. Presne tak, účelom tohto dojednania je  - ak nie rovno spasiť -  tak aspoň zachrániť záväzkový vzťah pred jeho celkovou neplatnosťou z dôvodu neplatnosti niektorých jeho častí.  V domácom prostredí znie salvatórska klauzula napríklad takto: „V prípade, že bude niekto
Autor: JUDr. Michal Káčerík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje navrhovanú zmenu právnej úpravy nájomnej zmluvy, s osobitnou pozornosťou na úpravu nájmu nebytových priestorov. Vzájomnou komparáciou úpravy de lege lata a de lege ferenda posudzuje navrhované zásahy, pričom sa osobitne venuje návrhu na zrušenie zákona o nájme nebytových priestorov.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo na jeseň 2018 vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje záväzková časť Občianskeho zákonníka, pričom navrhované zmeny neobišli ani inštitút nájomnej zmluvy. Nejde však o žiadnu revolúciu, ale ako priamo uvádza dôvodová správa, navrhovaná právna úprava nájomnej zmluvy vychádza zo súčasnej úpravy, pričom jednotlivé inštitúty chronologizuje a prispôsobuje moderným podmienkam. Preto sa ani jednotlivé inštitúty, ktoré sú upravované zás
Autor: Mgr. Jitka Sytařová LL.M.
Zdroj: Giese & Partner
Abstrakt: Zásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má on sám[1], je taká stará ako rímske právo. Moderné právne poriadky túto zásadu uplatňujú, zároveň však pripúšťajú i jej prelomenie – obvykle pomocou inštitútu vydržania ako aj nadobudnutia veci od nevlastníka.

Úryvok z textu:
Slovenský právny poriadok obsahuje všeobecnú úpravu vydržania v Občianskom zákonníku[2], nepozná však všeobecnú úpravu nadobudnutia veci od nevlastníka. Výslovná úprava nadobudnutia veci od nevlastníka sa vzťahuje len na určité, zákonom presne špecifikované prípady, t. j.: nadobudnutie veci od nepravého dediča[3], nadobudnutie veci pri speňažovaní majetku dlžníka v konkurze[4], nadobudnutie veci v bežnom obchodnom styku[5] a nadobudnutie cenného p
Autor: JUDr. Adrián Popovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku zamýšľa nad charakterom a miestom inštitútov zastierania (dissimulácie) právnych úkonov, zneužitia práva a obchádzania zákona pri správy daní. V tomto zmysle pojednáva o možnosti ich uplatnenia pri realizácii správy daní. V príspevku ďalej poukazuje na ich vzájomné spoločné a rozdielne materiálne znaky, na základe ktorých tieto inštitúty porovnáva. Následne sa venuje posúdeniu vplyvu presahu týchto súkromno- právnych inštitútov do daňového práva.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Skúmanie problematiky presahu inštitútov občianskeho práva ako reprezentantky súkromného práva do právnej úpravy práva verejného sa javí v súčasnosti ako mimoriadne aktuálne. Daňové právo má bezpochyby charakter verejnoprávny. Je preňho charakteristické, že v daňovo-právnom vzťahu proti sebe stoja na jednej strane štát a obec ako nadradené subjekty so svojimi fiskálnymi záujmami. Na druhej strane sú v tomto vzťahu povinné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú v postavení po
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predstavme si potencionálnu situáciu, ak by sa v podmienkach nižších súťaží stalo, že športový klub X sa v ligovej sezóne Y/Z – lepšie povedané pred jej štartom – ako klasický účastník nižších ligových súťaží pod váhou subjektívnych rozhodnutí neprihlási do tejto súťaže. V tomto momente má na základe registračného vzťahu „pod svojimi krídlami“ niekoľko športovcov – futbalistov. Títo v tomto športovom klube sú, prípadne pred štartom ligovej sezóny prišli aby im športový klub zabezpečil účasť v ligovej súťaži a aby im vytváral podmienky pre výkon športovej činnosti (teda aby si plnil svoje zá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by pripravovaný „ná
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje problematike vzťahu medzi športovcom, športovým klubom a zväzom ako organizátorom športových súťaží. Zaoberá sa právom športového klubu na ocenenie súhlasu s prestupom športovca, zvlášť v reálne možnej situácii, ak sa športový klub do športovej súťaže neprihlásil. Autor sa venuje taktiež možným riešeniam aktuálneho stavu, ktorý je v mnohých ohľadoch neprijateľný.

Úryvok z textu:
„Rob to čo vieš, s tým čo máš, tam kde si" Theodore Roosevelt I.    ÚVOD Akýmsi „lightmotívom" formulovania tohto krátkeho - na prax reagujúceho - príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK") poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázk
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by pripravovaný „návrh Nového zákona o športe“ (ďalej len „NZOŠ“) nemal do tejto situácie zasiahnuť a normovať zakazujúcim spôsobom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku[1] je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by priprav
Autor: Michal Novák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Omeškanie môžeme charakterizovať ako právnu skutočnosť, ktorá nastáva po tom, čo dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas. Omeškanie nastáva aj v situácii ak veriteľ od dlžníka neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo dlžníkovi neposkytne potrebné spolupôsobenie, na ktoré sa zaviazal. V nadväznosti na to je potrebné rozlišovať medzi omeškaním dlžníka (mora creditoris) a omeškaním veriteľa (mora creditoris). V tomto príspevku za zameriame na omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku v obchodnoprávnych vzťahoch a ochranu práv veriteľa v súvislosti s postúpením pohľadávky a premlčaním práva ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Omeškanie môžeme charakterizovať ako právnu skutočnosť, ktorá nastáva po tom, čo dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas. Omeškanie nastáva aj v situácii ak veriteľ od dlžníka neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo dlžníkovi neposkytne potrebné spolupôsobenie, na ktoré sa zaviazal. V nadväznosti na to je potrebné rozlišovať medzi omeškaním dlžníka (mora creditoris) a omeškaním veriteľa (mora creditoris). V tomto príspevku za zameriame na omeškanie dlžníka s plnením peňažné
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje realizácii hospodárskych a sociálnych práv v praxi a to v hraniciach čl. 51 Ústavy SR ako aj prostredníctvom uplatňovania zásady ochrany slabšej strany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Globalizácia a najmä modernizácia pracovných a výrobných postupov je v súčasnosti hybnou silou ekonomík nielen v členských štátoch Európskej únie ale naprieč celým moderným svetom. Práve a nielen z tohto dôvodu je výsostne aktuálnou otázka ochrany práv nositeľov toho najdôležitejšieho výrobného faktoru, ktorým je ľudská práca. Slovenská republika ako demokratický a právny štát sa vo svojej Ústave zaviazala chrániť a, zveľaďovať a realizovať základné ústavné práva zamestnancov,
Autor: Doc. JUDr. Marta Thurzová CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Medzi Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ) a Zákonníkom práce (ďalej len ZP) je v súčasnosti vzťah subsidiarity vyjadrený dikciou § 1 ods. 4 ZP: „Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na tieto právne vzťahy všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“ V našom príspevku sa zaoberáme vzťahom medzi ZP a OZ so zameraním na porovnanie vybraných inštitútov prvej časti Zákonníka práce a v tej súvislosti na posúdenie opodstatnenosti niektorých doterajších odlišností právnej úpravy ZP od právnej úpravy obdobných inštitútov vyjadrených v OZ. V súvislosti s úvahami o hľadaní cesty ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Historický vývoj vzťahu oboch zákonníkov Prvý náš ZP v čase svojho prijatia v roku 1965 vychádzal z koncepcie samostatnosti právnej úpravy, v dôsledku čoho ho charakterizovala komplexná úprava viacerých inštitútov, ktoré boli rovnakým alebo obdobným spôsobom zakotvené aj v OZ. Z uvedeného aspektu počas celej jeho dlhej takmer 37-ročnej existencie pretrvávala izolovanosť medzi oboma kódexmi a neexistovala akákoľvek potreba riešenia ich vzťahu. 1.1 Vyjadrenie vzťahu v novom ZP
MENU