Nájdené právne články pre výraz: neprípustnosť trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

112 dokumentov
55 dokumentov
62 dokumentov
5 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom, pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym kon
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pri skúmaní pojmu, významu a systému zásad trestného konania je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zásady trestného konania sú zásadami trestného konania alebo trestného práva procesného alebo oboch zároveň. V podmienkach Slovenskej republiky sa presadzuje prvé chápanie zásad t.j. spájanie zásad s trestným konaním. Identifikovať tento rozdiel a prípadné odlišnosti má význam pre určenie či medi zvolenými prístupmi nie je rozdiel a to najmä v porovnaní s trestným právom hmotným, kto
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Právne vety stanovísk a judikátov prijatých na zasadnutí testnoprávneho kolégia zo dňa 16.06.2015

Sprievodný text: Vý-klad a ap-li-ká-cia prá-va or-gá-nom čin-ným v tres-tnom ko-na-ní a sú-dom má svo-je pra-vid-lá, kto-ré vy-chá-dza-jú z teórie prá-va. Tie-to pra-vid-lá, napr. o hie-rar-chii a dru-hoch práv-nych no-riem, ich vý-kla-de, aj o ap-li-ká-cii prá-va pod-ľa ana-ló-gie mu-sia uve-de-né štát-ne or-gá-ny reš-pek-to-vať a pri roz-ho-do-va-cej čin-nos-ti z nich vy-chá-dzať.

Úryvok z textu:
Sta­no­vis­ká a ju­di­ká­ty pri­ja­té na za­sad­nu­tí tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky 16. jú­na 2015 Sta­no­vis­ko ve­de­né pod. sp. zn. Tpj 67/2014 I. Vý­klad a ap­li­ká­cia prá­va or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom má svo­je pra­vid­lá, kto­ré vy­chá­dza­jú z teórie prá­va. Tie­to pra­vid­lá, napr. o hie­rar­chii a dru­hoch práv­nych no­riem, ich vý­kla­de, aj o ap­li­ká­cii prá­va pod­ľa ana­ló­gie mu­sia uve­de­né štát
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou možného súbehu disciplinárneho a trestného konania vedeného proti prokurátorovi a to na podklade judikatúry ESĽP

Úryvok z textu:
V os­tat­nom ob­do­bí v laic­kej aj od­bor­nej ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku re­zo­nu­je prob­le­ma­ti­ka ko­na­nia niek­to­rých pred­sta­vi­te­ľov jus­tí­cie, v prí­pa­de kto­rých exis­tu­je po­doz­re­nie, že ne­ko­na­li v sú­la­de so zá­ko­nom a vý­raz­ne zní­ži­li dô­ve­ru ve­rej­nos­ti v jus­tí­ciu. Auto­ri toh­to člán­ku sú pres­ved­če­ní, že tie­to oso­by svo­jím ko­na­ním vrh­li tieň ne­dô­ve­ry na čes­tných sud­cov a pro­ku­rá­to­rov, pre kto­rých je ich prá­ca pos­la­ním a napl­ne­ním
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
1. Vyjadrenie zásady ne bis in idem v medzinárodnom práve   článok 4 Protokolu č. 7 k DOHOVORU o ochrane ľudských práv a základných slobôd dojednaného v Ríme 4.11.1950 v znení protokolov č. 3, 5 a 8, doplnený Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 2, 4, 6 a 7 (publ. pod č. 209/1992 Zb.)   Článok 4: Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný 1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho isté
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V prvej časti príspevok analyzuje obsah princípu ne bis in idem, ktorý predstavuje integrálnu súčasť slovenského právneho poriadku v kontexte vnútroštátnej, ako aj európskej a medzinárodnej právnej úpravy. Následne skúma otázku možnosti kumulácie administratívnych a trestných sankcií v súvislosti s daňovými trestnými činmi s dôrazom na relevantnú judikatúru. Osobitná pozornosť je venovaná aspektom súvisiacim s trestnou zodpovednosťou právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Princíp ne bis in idem predstavuje tradičnú aetablovanú súčasť právnych poriadkov demokratických štátov. Aj z tohto dôvodu je mu venovaná značná pozornosť v odbornej literatúre. Napriek tomu nemožno konštatovať, že by sa jednalo o vyčerpanú tému; práve naopak, v ostatnom období sa predmetný princíp opäť stáva vysoko aktuálnou témou. Túto skutočnosť možno pripísať predovšetkým neustále sa vyvíjajúcej judikatúre európskych
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Začiatkom roka 2017 zarezonovala v tuzemských médiách informácia o uzatvorení manželstva dvoch známych osobností slovenského šoubiznisu. Svoje „áno“ si povedali strany jedného trestného konania, a to ženích ako toho času poškodený a nevesta ako osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Pre úplnosť dodávame, že v čase pred uzatvorením manželstva bolo vo veci neprávoplatne rozhodnuté tak, že obžalovaná bola uznaná vinnou a bol jej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Poškodený v súvislosti s takýmto rozhodnutím senátu okresného súdu verejne vyjadril svoj nesúhlas a s tým spojené rozč ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Začiatkom roka 2017 zarezonovala v tuzemských médiách informácia o uzatvorení manželstva dvoch známych osobností slovenského šoubiznisu. Svoje „áno“ si povedali strany jedného trestného konania, a to ženích ako toho času poškodený a nevesta ako osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Pre úplnosť dodávame, že v čase pred uzatvorením manželstva bolo vo veci neprávoplatne rozhodnuté tak, že obžalovaná bola uznaná vinnou a bol jej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Poškodený v súv
Autor: Mgr. Milan Trylč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.

Úryvok z textu:
1. ZÁKLADNÉ ZÁSADY TRESTNÉHO KONANIA Základným účelom trestného konania je v súlade so zákonom odhaliť páchateľa skutku, ktorý naplňuje znaky trestného činu podľa trestného práva hmotného, vyšetriť tento skutok a postaviť páchateľa pred súd, ktorý rozhodne o jeho vine či nevine; v prípade, že ho uzná vinným, uloží mu trest alebo ochranné opatrenie (alebo oboje), poprípade upustí od potrestania, a zaistí výkon trestu i ochranného opatrenia, pokiaľ boli uložené1. Tento účel celého trestného
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii zásady ne bis in idem v praxi. Autor vo svojom príspevku analyzuje konkrétny prípad aplikácie vyššie uvedenej zásady v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aplikácia zásady ne bis in idem prináša v aplikačnej praxi množstvo úskalí a otáznikov. V predkladanom príspevku sa zameriame ako na hmotnoprávne, tak aj na procesnoprávne aspekty aplikácie zásady ne bis in idem. Pre účely príspevku sme použili reálny prípad s ktorým sme sa v aplikačnej praxi stretli a bolo pri ňom nevyhnutné aplikovať zásadu ne bis in idem. Prvá časť príspevku bude venovaná samotnej úprave zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodných d
Autor: Mgr. Petra Dražová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novými nástrojmi finančného vyšetrovania, ktorým je civilná konfiškácia,ktorá v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje postup preukazovania pôvodu majetku podľa osobitného zákona. Tento nástroj sa v aplikačnej praxi nikdy neuplatnil, a to aj napriek už v poradí druhej platnej právnej úprave. Prvá úprava civilnej konfiškácie neprešla testom ústavnosti a momentálne je v pláne tretí pokus prijať túto úpravu v rámci projektu Fondu obnovy a odolnosti. Príspevok sa zaoberá možnými tézami, ako by mala,alebo mohla vyzerať nová legislatíva preukazovania pôvodu majetku, tak ab ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Inštitúty finančného vyšetrovania, ktorými sa odčerpáva výnos z trestnej činnosti,sú dlhodobo pertraktovanou témou. V tejto oblasti je najviac polarizovanou časťoutzv. mimotrestné odčerpávanie výnosov z trestnej činnosti cez inštitút civilnej konfiškácie,ktorá nie je založená na odsúdení páchateľa, ale predstavuje osobitný režim súdneho civilného konania. Pri definovaní pojmov možno konštatovať, že mimotrestné odoberanie výnosovz trestnej činnosti acivilná konfiškácia sú tot
MENU