SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308126
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť trestného stíhania


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprípustnosť trestného stíhania
  • nepripustnost nájdené 81 krát v 66 dokumentoch
  • trestny nájdené 33076 krát v 1282 dokumentoch
  • stihanie nájdené 2140 krát v 390 dokumentochAutor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá formuláciou nových zásad trestného stíhania právnických osôb a vymedzuje ich vzťah k už existujúcim zásadám trestného stíhania. Príspevok sa taktiež zaoberá hypotézou, či trestná zodpovednosť právnických osôb prispela k zvýšeniu ocrhany a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k veriteľom.

Úryvok z textu:
ÚVOD Pri skúmaní pojmu, významu a systému zásad trestného konania je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zásady trestného konania sú zásadami trestného konania alebo trestného práva procesného alebo oboch zároveň. V podmienkach Slovenskej republiky sa presadzuje prvé chápanie zásad t.j. spájanie zásad s trestným konaním. Identifikovať tento rozdiel a prípadné odlišnosti má význam pre určenie či medi zvolenými prístupmi nie je rozdiel a to najmä v porovnaní s trestným právom hmotným, ktoré .
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
... osobách podľa § 21 ods. 2 ZoTZPO. Ustanovenie § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku však uvádza ako dôvod neprípustnosť trestného stíhania podľa § 9 Trestného poriadku, kde však ako sme už uvádzali absentuje dôvod neprípustnosti trestného stíhania ak tak ustanovuje osobitný .
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou možného súbehu disciplinárneho a trestného konania vedeného proti prokurátorovi a to na podklade judikatúry ESĽP

Úryvok z textu:
V os­tat­nom ob­do­bí v laic­kej aj od­bor­nej ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku re­zo­nu­je prob­le­ma­ti­ka ko­na­nia niek­to­rých pred­sta­vi­te­ľov jus­tí­cie, v prí­pa­de kto­rých exis­tu­je po­doz­re­nie, že ne­ko­na­li v sú­la­de so zá­ko­nom a vý­raz­ne zní­ži­li dô­ve­ru ve­rej­nos­ti v jus­tí­ciu. Auto­ri toh­to člán­ku sú pres­ved­če­ní, že tie­to oso­by svo­jím ko­na­ním vrh­li tieň ne­dô­ve­ry na čes­tných sud­cov a pro­ku­rá­to­rov, pre kto­rých je ich prá­ca pos­la­ním a napl­ne­ním hod­nôt, .
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Právne vety stanovísk a judikátov prijatých na zasadnutí testnoprávneho kolégia zo dňa 16.06.2015

Sprievodný text: Vý­klad a ap­li­ká­cia prá­va or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom má svo­je pra­vid­lá, kto­ré vy­chá­dza­jú z teórie prá­va. Tie­to pra­vid­lá, napr. o hie­rar­chii a dru­hoch práv­nych no­riem, ich vý­kla­de, aj o ap­li­ká­cii prá­va pod­ľa ana­ló­gie mu­sia uve­de­né štát­ne or­gá­ny reš­pek­to­vať a pri roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti z nich vy­chá­dzať.

Úryvok z textu:
Sta­no­vis­ká a ju­di­ká­ty pri­ja­té na za­sad­nu­tí tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky 16. jú­na 2015 Sta­no­vis­ko ve­de­né pod. sp. zn. Tpj 67/2014 I. Vý­klad a ap­li­ká­cia prá­va or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní a sú­dom má svo­je pra­vid­lá, kto­ré vy­chá­dza­jú z teórie prá­va. Tie­to pra­vid­lá, napr. o hie­rar­chii a dru­hoch práv­nych no­riem, ich vý­kla­de, aj o ap­li­ká­cii prá­va pod­ľa ana­ló­gie mu­sia uve­de­né štát­ne or­gá­ny .
Autor: Erik Surmánek
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Začiatkom roka 2017 zarezonovala v tuzemských médiách informácia o uzatvorení manželstva dvoch známych osobností slovenského šoubiznisu. Svoje „áno“ si povedali strany jedného trestného konania, a to ženích ako toho času poškodený a nevesta ako osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Pre úplnosť dodávame, že v čase pred uzatvorením manželstva bolo vo veci neprávoplatne rozhodnuté tak, že obžalovaná bola uznaná vinnou a bol jej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Poškodený v súvislosti s takýmto rozhodnutím senátu okresného súdu verejne vyjadril svoj nesúhlas a s tým spojené rozč ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
... s trestným stíhaním nastáva situácia, pri ktorej musí dôjsť k obligatórnemu zastaveniu trestného stíhania, nakoľko sa jedná o okolnosť spôsobujúcu neprípustnosť trestného stíhania (jeho začatia, resp. pokračovania v ňom) podľa § 9 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku. Zákonodarca v danom prípade nedáva .
Autor: Mgr. Milan Trylč PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.

Úryvok z textu:
... , Procesnoprávnou podmienkou upravenou v TP majúcou za následok, buď „spočívanie“ povinnosti prokurátora vykonať trestné stíhanie alebo zánik tejto povinnosti je neprípustnosť trestného stíhania . Na základe uvedených hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok ovplyvňujúcich povinnosť prokurátora stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, je možné .
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy)
Abstrakt: Špecifickým znakom štátu conditio sine qua non je štátna moc. Spôsob organizácie / usporiadania štátnej moci sa v štátovede označuje pojmom forma štátu. Jej zložkami sú forma vlády a učlenenie štátu (synonymicky aj „štátne zriadenie“). Uvedené členenie zodpovedá rôznym rovinám prístupu k spôsobom organizácie štátnej moci. Vertikálne usporiadanie štátnej moci medzi ústredné orgány moci a miestne orgány moci spadá pod pojem učlenenie štátu. Horizontálna rovina spôsobov, akými je moc v štáte usporiadaná je prezentovaná v pojme forma vlády.

Úryvok z textu:
... § 9 ods. 1 písm. b) zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v ktorom sa uvádza: „§ 9 Neprípustnosť trestného stíhania (1) Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ... b) ak .
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
... . Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.   § 9 odsek 1 písm. e/ Trestného poriadku - neprípustnosť trestného stíhania   § 9 (Neprípustnosť trestného stíhania) (1) Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené,&nbsp .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.