Nájdené právne články pre výraz: neprijateľné zmluvné podmienky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2714 dokumentov
554 dokumentov
49149 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Spory s ochranou slabšej strany zavádza Civilný sporový poriadok (CSP) za účelom vyváženia procesnej nerovnosti sporových strán v sporoch s ochranou slabšej strany z dôvodu, že „prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce“[1]. Cieľom je kompenzácia hmotnoprávnej aj procesnoprávnej nerovnosti sporových strán uplatnením osobitných procesných postupov, ktoré sa odlišujú od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nedošlo k naplneniu účelu sporového konania, ktorým je „spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Spory s ochranou slabšej strany zavádza Civilný sporový poriadok (CSP) za účelom vyváženia procesnej nerovnosti sporových strán v sporoch s ochranou slabšej strany z dôvodu, že „prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce“[1]. Cieľom je kompenzácia hmotnoprávnej aj procesnoprávnej nerovnosti sporových strán uplatnením osobitných procesných postupov, ktoré sa odlišujú od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nedošlo k naplneniu
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktickým významom tohto zákonného inštitútu.

Úryvok z textu:
Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktick
Autor: JUDr. Simona Heseková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvách o úvere, ktoré majú charakter spotrebiteľských zmlúv v korelácií s ustanoveniami zákona o bankách upravujúcimi povinnosť bánk ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti sa článok venuje otázke následnej vymožiteľnosti práva v prípadnom exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana spotrebiteľa predstavuje problematiku, ktorá prechádza častými zmenami v snahe zabezpečiť čo možno najefektívnejšiu právnu úpravu poskytujúcu spotrebiteľom adekvátnu ochranu ako slabšiemu subjektu: Zákonodarca pritom v dôsledku obchodných praktík finančných inštitúcií i samotných klientov a zároveň európskej legislatívy vstupuje do predmetnej právnej regulácie pomerne často, pričom prichádza aj k následným problém v aplikačnej praxi[2]. Náročnosť tejto úlohy je zn
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa autor zaoberá inštitútmi procesno - právnej ochrany spotrebiteľa pričom osobitná pozornosť je venovaná otázkam miestnej príslušnosti súdov, ktorá je v spotrebiteľských sporoch daná na výber, oslobodenia spotrebiteľov od povinnosti zaplatenia súdneho poplatku a ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Pri jednotlivých inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Od počiatkov vývoja spotrebiteľského práva, či už je za tento moment považované prijatie Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vložil vtedy nový článok 100a, ktorý „prvý krát“ v primárnom práve zásadným spôsobom zakotvil pojem spotrebiteľ[1], alebo od Parížskeho summitu uskutočneného v roku 1972 na základe, ktorého bol v roku 1975 vydaný Predbežný program EHS o ochrane spotrebiteľa a informačnej politike, ktorý
Autor: Radoslav Svitana
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana spotrebiteľa je jednou zo spoločných právomocí Európskej únie a členských štátov2. To znamená, že v tejto oblasti môže Európska únia konať (najmä prijímať sekundárne právne akty) len vtedy, ak ju na to primárne právo (Zmluva o fungovaní Európskej únie) výslovne splnomocňuje. Ustanovenia primárneho práva výslovne sa týkajúce ochrany spotrebiteľa sú pritom veľmi stručné: Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že politiky Únie majú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa3, a v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa nachádza podobná všeobecne formulovaná požiadavka, aby sa oc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana spotrebiteľa je jednou zo spoločných právomocí Európskej únie a členských štátov2. To znamená, že v tejto oblasti môže Európska únia konať (najmä prijímať sekundárne právne akty) len vtedy, ak ju na to primárne právo (Zmluva o fungovaní Európskej únie) výslovne splnomocňuje. Ustanovenia primárneho práva výslovne sa týkajúce ochrany spotrebiteľa sú pritom veľmi stručné: Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že politiky Únie majú zabezpečiť vysokú úroveň ochran
Autor: JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana spotrebiteľa tvorí v podmienkach Slovenskej republiky, ako i Európskej únie významnú a v súčasnosti značne diskutovanú oblasť práva. Pre právnu úpravu spotrebiteľského práva je typické, že okrem tzv. minimálneho štandardu ochrany, ktorá je spotrebiteľom poskytnutá úpravou smerníc Európskej únie, a ktorá má byť premietnutá do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov, môže byť táto ochrana vnútroštátnou právnou úpravou nad rámec úpravy smerníc rozšírená. V predmetnom príspevku sa autor venuje najnovším novelizáciám právnej úpravy spotrebiteľského práva, ktoré s účinnosťou od dr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Potreba poukázať na aktuálne otázky ochrany spotrebiteľa a možno povedať aj samotného spotrebiteľského práva, okrem stále vyvíjajúcej sa judikatúry všeobecných súdov Slovenskej republiky, tento krát vyplynula z prijatia dvoch právnych predpisov, ktoré významnejším spôsobom posilnili ochranu spotrebiteľov v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedené predpisy sú novelami najmä Občianskeho zákonníka[1], zákona o ochrane spotrebiteľa[2] a zákona o spotrebiteľských úveroch[3], ako i ďalšíc
Autor: Mgr. Katarína Hodálová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje procesnej efektivity skrátených konaní s prihliadnutím na aspekty zachovania práva na spravodlivý proces, a to najmä vo svetle novelizácií a rekodifikácie civilného procesu v Slovenskej republike v ostatnom období. V príspevku sú podrobnejšie rozobraté jednotlivé procesné inštitúty typické pre skrátené konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na spravodlivý proces ako imanentná súčasť základných ľudských práv a slobôd deklarovaná v čl. 46 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.) a v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (d’alej len „Dohovor“) predstavuje právo nielen na spravodlivé a verejné prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom, ale aj právo na prejednanie veci v primeranej lehote. Prejednanie veci v primeranej lehote možno premietnuť do pojmu procesnej ekonómie a efektivity súdnych konaní,
Autor: Mgr. Martin Husovec
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Článok sa zaoberá všeobecnými otázkami elektronickej kontraktácie a s tým súvisiacimi vybranými právnymi problémy ako je aplikácia doktríny prekvapivých klauzúl a inkorporácia všeobecných obchodných podmienok do zmluvy.

Úryvok z textu:
Článok sa zaoberá všeobecnými otázkami elektronickej kontraktácie a s tým súvisiacimi vybranými právnymi problémy ako je aplikácia doktríny prekvapivých klauzúl a inkorporácia všeobecných obchodných podmienok do zmluvy. Všeobecne o elektronickej kontraktácii Nové technológie prinášajú pre oblasť zmluvného práva viacero nových situácií, na ktoré musí právna doktrína reagovať. Pre potreby tohto článku sa budeme v nasledujúcom texte venovať najprv otázke procesu formovania zmluvy v ele
Autor: JUDr. Marek Maslák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pojmom „kolektívne záujmy spotrebiteľov“, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený v dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Predkladaný príspevok akcentuje administratívnoprávnu rovinu ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zaoberá sa otázkou, či môže byť posúdenie porušenia kolektívnych spotrebiteľských práv v rámci správneho konania záväzné pre súd, ako aj otázkou, či môžu spotrebiteľské združenia na súdoch žalovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ochrana kolektívnych práv spotrebiteľov je pomerne široká problematika, pričom možno konštatovať, že v slovenskej aplikačnej praxi dosiaľ nie až tak často využívaná, najmä pokiaľ ide o súdnu rovinu tejto ochrany. V predkladanom príspevku sa chceme venovať dvom vybraným problémom z oblasti ochrany kolektívnych práv spotrebiteľov. Prvým je otázka, či je spotrebiteľské združenie oprávnené požadovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov spotrebiteľov v zmysle § 3 ods.
Autor: JUDr. Alexander Škrinár DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom období často vznášala kritika spojená s vydávaním rozhodcovských rozsudkov v sporoch, v ktorých jednou zo strán bol spo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom obdo
MENU