Nájdené právne články pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8944 dokumentov
1629 dokumentov
16125 dokumentov
33 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Róbert Urban
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zhodnotenie negatív a pozitív princípu dvojinštančného konania ako predĺženie konania, zvýšenie trov konania a straty možnosti podať dovolanie.

Úryvok z textu:
Podstata princípu dvojinštančnosti spočíva v tom, že každá významná (predovšetkým právna) otázka konkrétnej veci musí byť predmetom posúdenia tak súdu prvostupňového, ako i odvolacieho. Ak teda odvolací súd dospeje k odlišnému právnemu posúdeniu, hoci i pri nezmenenom skutkovom stave, nie je oprávnený vec meritórne uzavrieť, ale rešpektujúc princíp dvojinštančnosti, je povinný vydať kasačné rozhodnutie. Obdobne ak po doplnení alebo zopakovaní dokazovania zistí súd druhej inštancie skutočnosť,
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Na Slovensku v súčastnosti prebieha rekodifikácia súkromného práva. V rámci nej prebieha zároveň aj rekodifikácia Občianskeho práva procesného. Znamená to, že občianske súdne konanie bude právne upravené na základe troch procesných kódexov: Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Predkladaný príspevok je venovaný hlavne problematike správneho súdnictva, ktoré bude právne upravené Správnym súdnym poriadkom. Tento kódex by mal položiť základy správneho súdnictva ako samostatného druhu súdnictva. Vybudovanie správneho súdnictva ako samostatného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Správne súdnictvo Slovenskej republiky je pevnou súčasťou súdnej moci a postupne sa začína formovať do samostatného druhu súdnictva v rámci tejto moci. Existencia správneho súdnictva v rámci „trojdelenia“ štátnej moci je konečným výsledkom naplnenia teórie deľby štátnej moci, na moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu.[1] Základy správneho súdnictva u nás boli položené za prvej ČSR zákonom č. 3/1918 Sb. o Najvyššom správnom súde a riešení kompetenčných konfliktov. Takto začatý vývoj s
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor príspevku pojednáva o dokazovaní v sporovom a nesporovom konaní a o problematike unesenia dôkazného bremena, resp. náležitého zistenia skutkového stavu. Nastoľuje otázku dôkaznej núdze a potreby zmeny požadovanej miery dôkazu a možnosti vykonania nezákonne získaného dôkazu v záujme naplnenie cieľa občianskeho súdneho konania, ktorým je poskytnutie materiálnej ochrany právu tvrdenému v žalobe, resp. ochrana záujmu v konaní začatom bez návrhu. Predpokladom splnenia úlohy súdu je získanie relevantných skutkových zistení. Prípadné vykonanie nevyhnutného nezákonne získaného dôkazu neznamená, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úlohou a poslaním súdu v občianskom súdnom konaní je poskytnutie ochrany porušenému alebo ohrozenému právu alebo právom chránenému záujmu. Toto ohrozenie alebo porušenie je buď tvrdené (žaloba, návrh na začatie konania), alebo predpokladané (uznesenie o začatí konania bez návrhu). Právo na súdnu a inú právnu ochranu patrí medzi základné práva. Samozrejme, súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu nie je právo na priaznivé rozhodnutie vo veci samej, čiže právo na úspech v konaní. V
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy miestnej príslušnosti súdu, v rámci ktorej sme postrehli jednu nie veľmi praktickú zmenu, na ktorú si dovolíme v tomto príspe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od 1. júla 2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie civilného procesného práva – ide o jeden z troch nových procesných kódexov (ďalšie dva sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahradili doterajšiu úpravu občianskeho súdneho konania obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku (ďalej len „OSP“). Okrem viacerých zásadných (a pozitívnych) zmien zasiahlo CSP aj do právnej úpravy mi
Autor: JUDr. Hana Magurová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ide o postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom alebo len o tzv. inú vadu konania? Autorka príspevku analyzuje ustanovenie § 118 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom od 15. októbra 2008, podľa ktorého je predseda senátu (samosudca) podľa doterajších výsledkov občianskeho súdneho konania povinný účastníkom konania uviesť, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia je možné považovať za zhodné, ktoré ich právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré navrhnuté dôkazy budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Autorka sa zameriava ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Podľa ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“): „Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda senátu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania.“ Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p.: „Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti toh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.  Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia úč
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou správneho súdnictva a jej dopadom na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Od 1.7.2016 bude účinný zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Pri aplikácii uvedeného právneho predpisu sa počíta s podporným použitím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku. Na konanie pred správnym súdom sa teda budú primerane aplikovať aj princípy, na ktorých spočíva nový Civilný sporový poriadok tiež účinný od 1.7.2016. Toto budúce prepojenie asociuje terajš ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Od 1.7.2016 vstupuje do účinnosti nový zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok1 (ďalej len „SSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie práva v oblasti správneho súdnictva. Nový SSP sa bude aplikovať samostatne iba s podporným použitím Civilného sporového poriadku pri súčasnom zachovaní správnych súdov v rámci sústavy všeobecného súdnictva (jednotná sústava súdov). 2 CIEĽ NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY Tak ako uvádza dôvodová správa k novému SSP , špecifickosť správneho súdnictva
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pomerne stručná vnútroštátna právna úprava európskeho platobného rozkazu je obsiahnutá v rámci CSP v časti upravujúcej osobitné procesné postupy, skrátené konania a skrátené rozhodnutia. CSP ustanovuje, že európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorých sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie“). V prípade, ak nariadenie neustanovuje inak, primerane sa použijú ustanovenia CSP o platobnom rozkaze.

Úryvok z textu:
K právnej úprave Pomerne stručná vnútroštátna právna úprava európskeho platobného rozkazu je obsiahnutá v rámci CSP v časti upravujúcej osobitné procesné postupy, skrátené konania a skrátené rozhodnutia. CSP ustanovuje, že európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorých sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie“). V prípade, ak nariadenie n
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzi základné práva fyzických i právnických osôb v zmysle ustanovenia čl. 46 ústavy Slovenskej republiky / ďalej len SR/ patrí právo na súdnu ochranu a v prípadoch ustanovených zákonom, aj právo na ochranu na inom orgáne SR. Použitie práva na súdnu ochranu a ochranu na inom orgáne SR prichádza do úvahy vtedy ak došlo k ohrozeniu, či porušeniu práva jedného, či viacerých subjektov. Najdôležitejšiu úlohu pri poskytovaní ochrany ohrozeného, či porušeného práva má súdna moc. Súdna moc v systéme štátnej moci zohráva rozhodujúcu úlohu, to znamená, je pilierom štátnej moci. Veľmi dôležitú úlohu zohr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Medzi základné práva fyzických i právnických osôb v zmysle ustanovenia čl. 46 ústavy Slovenskej republiky / ďalej len SR/ patrí právo na súdnu ochranu a v prípadoch ustanovených zákonom, aj právo na ochranu na inom orgáne SR. Použitie práva na súdnu ochranu a ochranu na inom orgáne SR prichádza do úvahy vtedy ak došlo k ohrozeniu, či porušeniu práva jedného, či viacerých subjektov. Najdôležitejšiu úlohu pri poskytovaní ochrany ohrozeného, či porušeného práva má súdna moc. Súdna moc
MENU