Nájdené právne články pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4774 dokumentov
1616 dokumentov
16055 dokumentov
33 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ondrej Hvišč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor pojednáva o procesnom inštitúte mimoriadneho dovolania, ktorý má právo podať len generálny prokurátor. Analyzuje podmienky existencie tohto procesného inštitútu a porovnáva ich s dostupnou súdnou judikatúrou ESĽP. Autor zvlášť poukazuje na dovolacie dôvody, ktoré umožňujú prehodnotiť právne posúdenie súdu a spôsob vykonávania dokazovania, pričom existenciu týchto dôvodov považuje za nevyhnutnú v budúcej právnej úprave.

Úryvok z textu:
„Za účelom dosiahnutia súladu s princípmi právnej istoty a res judicata, dôvody, na základe ktorých môže prokurátor podať návrh na preskúmanie konečného rozhodnutia súdu by mali byť obmedzené na výnimočné prípady a preskúmanie by malo byť vykonané v rozumnej lehote. Účastníci konania by mali byť informovaní (rozumej o začatí konania o preskúmanie konečného rozhodnutia) a ak si to želajú, mali by sa zúčastniť prieskumného konania.“17 Tento citát z dokumentu hlavého orgánu Rady Európy obsahuje
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne súdnictvo je jedným z dôležitých prostriedkov na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd. Tento druh súdnej ochrany sa používa ako brzda vo vzťahu k výkonnej moci, či širšie povedané verejnej moci. Práve výkonná moc najčastejšie zasahuje do sféry základných práv a slobôd ako fyzických, tak aj osôb právnických. Správne súdnictvo vo väčšine krajín sveta funguje na princípe osobitného súdnictva, ktoré sa postupne odčlenilo od súdnictva všeobecného. V podmienkach SR funguje tento druh správneho súdnictva na báze všeobecného súdnictva. Stav správneho súdnictva je v podmienkach SR nev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Správne súdnictvo Slovenskej republiky (ďalej len SR) sa stalo pevnou súčasťou súdnej moci a postupne sa začína rozvíjať do samostatného druhu súdnictva v rámci súdnej moci. Existencia správneho súdnictva v rámci „trojdelenia“ štátnej moci je konečným výsledkom naplnenia teórie deľby štátnej moci, na moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu.[1] Základy správneho súdnictva u nás boli položené za prvej ČSR zákonom č. 3/1918 Sb. o Najvyššom správnom súde a riešení kompetenčných konfliktov
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Inštitút zneužívania práva je v súkromnom práve prítomný ako legálny nástroj korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych práv. Úvodom akéhokoľvek po- jednania o zneužití práva je vhodné vymedziť, čo je možné chápať pod pojmom zneužitie práva. Slovami Knappa, “práva sa dajú zneužiť, tzn. vykonať ich k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti. Presnejšie by sa dalo povedať, že zneužitím práva je chovanie zdanlivo dovolené, ktorým má byť dosiahnutý výsledok nedovolený.” 1 Kanárik zas zneužitie práva odlišuje od obchádzania zákona, pričom hovorí, že “zneužitím práva je napr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. NAMIESTO ÚVODU KOMPLEXNÝ POHĽAD: Inštitút zneužívania práva je v súkromnom práve prítomný ako legálny nástroj korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych práv. Úvodom akéhokoľvek po- jednania o zneužití práva je vhodné vymedziť, čo je možné chápať pod pojmom zneužitie práva. Slovami Knappa, “práva sa dajú zneužiť, tzn. vykonať ich k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti. Presnejšie by sa dalo povedať, že zneužitím práva je chovanie zdanlivo
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzi dôležité prostriedky na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov ako fyzických, tak aj právnických osôb patrí správne súdnictvo. Správne súdnictvo výraznou mierou prispieva k ochrane hlavne základných práv a slobôd všetkých subjektov práva. Z hľadiska svojich funkcií, ktoré správne súdnictvo má, patrí medzi charakteristické inštitúty právneho štátu. Podstatou správneho súdnictva je teda ochrana zákonnosti ako jednej z charakteristických črt právneho štátu. Zároveň správne súdnictvo výraznou mierou zabraňuje svojvôli i arogancii výkonnej moci, čím výrazne prispieva aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Medzi dôležité prostriedky na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov ako fyzických, tak aj právnických osôb patrí správne súdnictvo. Správne súdnictvo výraznou mierou prispieva k ochrane hlavne základných práv a slobôd všetkých subjektov práva. Z hľadiska svojich funkcií, ktoré správne súdnictvo má, patrí medzi charakteristické inštitúty právneho štátu. Podstatou správneho súdnictva je teda ochrana zákonnosti ako jednej z charakteristických črt právneho štátu.
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Najdôležitejším právnym prostriedkom používajúcim sa v procese podnikania v podmienkach trhového mechanizmu je obchodná zmluva. Obchodná zmluva / podnikateľská zmluva, biznis zmluva/ môže mať podobu zmluvy pomenovanej / podľa Obchodného , či Občianskeho zákonníka/, alebo čo sa stále častejšie vyskytuje v podmienkach modernej ekonomiky majúcej národný, či nadnárodný charakter, podobu nepomenovanej / inominátnej/ zmluvy. S podobou obchodnej zmluvy úzko súvisí aj forma jej uzavretia medzi jej subjektami. Obchodná zmluva bude vysoko efektívnym nástrojom podnikania iba vtedy, keď bude hlavne jej ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom Najdôležitejším právnym prostriedkom používajúcim sa v procese podnikania v podmienkach trhového mechanizmu je obchodná zmluva. Obchodná zmluva / podnikateľská zmluva, biznis zmluva/ môže mať podobu zmluvy pomenovanej / podľa Obchodného , či Občianskeho zákonníka/, alebo čo sa stále častejšie vyskytuje v podmienkach modernej ekonomiky majúcej národný, či nadnárodný charakter, podobu nepomenovanej / inominátnej/ zmluvy. S podobou obchodnej zmluvy úzko súvisí aj forma jej uzavr
Autor: JUDr. Simona Sťahulová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednej z podstatných zákonných náležitostí pre podmienečné zastavenie trestného stíhania - náhrade škody a s tým súvisiacim postavením poškodeného pri využití tejto najčastejšej formy odklonu v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
Jednou z esenciálnych náležitostí podmienečného zastavenia trestného stíhania je náhrada škody, v prípade, že bola trestným činom spôsobená. V tejto súvislosti považujem za potrebné pristaviť sa pri pojme škoda. Domnievam sa, že v tomto konkrétnom prípade nie je úplne najvhodnejšie používať reštriktívny výklad v zmysle § 124 TZ. Týmto spôsobom by mohla vzniknúť úplne absurdná situácia, kedy by sa orgán činný v trestnom konaní striktne pridŕžal doslovného znenia zákona, ktoré pre podmienečné z
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika odôvodnení rozsudkov začína byť v dnešnej dobe pomerne pertraktovanou témou v odborných ako ja vo verejných kruhoch vzhľadom na to, že kvalita súdnych rozhodnutí v SR neraz vyvoláva nie len u sporových strán množstvo otázok a zamyslení. Samozrejme bezprostredne kvalita odôvodnení rozsudkov súdov súvisí aj s rýchlosťou vymožiteľnosti práva na Slovensku, čo začína byť veľkou tému už aj na politickej úrovni. Aj práve z týchto dôvodov sa budem venovať vo svojom článku kde a ako hľadať cestu k skvalitneniu vyhotovovania odôvodnenia.

Úryvok z textu:
Rozhodnutie súdu odráža svojím obsahom stupeň jeho vecnej správnosti, úroveň a kultúrnosť občianskeho súdneho konania v konkrétnej veci, ako aj kvalitu práce sudcu a súdnej kancelárie. Hovoríme o dôležitej verejnej listine, ktorá je mnohokrát podkladom pre exekúciu, či výkon rozhodnutia, ale tiež návodom na konanie občanov, či precedensom pre ďalšie obdobné prípady. Sprístupnenie súdnych rozhodnutí na internete je s odstupom času určite hodnotené pozitívne, avšak donútilo nás to zamyslieť sa
Autor: Mgr. Jozef Pavol
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zameriava na jednotlivé inštrumenty právnej ochrany zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dôraz sa kladie na teoreticko-právne aspekty jednotlivých inštrumentov za súčasného pomenovania aplikačných problémoch pri ich uplatňovaní. Osobitne sa autor v predmetnom príspevku venuje otázke právnej ochrany zamestnancov v zmysle novej procesnej normy - civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Tento príspevok je vypracovaný v zmysle grantovej činnosti Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“. Primárnym cieľom autora je poukázať na exitujúci katalóg právnych nástrojov ochrany prednostne zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch za súčasného zhodnotenia teoreticko- právneho legálneho vymedzenia jednotlivých prostriedkov o
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autorské právo predstavuje výhradné subjektívne právo každého autora, ktoré mu zabezpečuje oprávnenie dielo používať a tiež rozhodovať o jeho ďalšom použití zo strany iného subjektu. Toto právo je nepremlčateľné, absolútnej povahy a pôsobí erga omnes, lebo už na základe vzniku diela je účinné voči každému, kto príde s dielom do styku, a to bez toho, aby medzi ním a autorom vznikla ďalšia skutočnosť, napr. zmluva.[1] Autorské právo je vystavené ohrozeniam alebo porušeniam viac než i
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou správneho súdnictva a jej dopadom na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Od 1.7.2016 bude účinný zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Pri aplikácii uvedeného právneho predpisu sa počíta s podporným použitím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku. Na konanie pred správnym súdom sa teda budú primerane aplikovať aj princípy, na ktorých spočíva nový Civilný sporový poriadok tiež účinný od 1.7.2016. Toto budúce prepojenie asociuje terajš ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Od 1.7.2016 vstupuje do účinnosti nový zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok1 (ďalej len „SSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie práva v oblasti správneho súdnictva. Nový SSP sa bude aplikovať samostatne iba s podporným použitím Civilného sporového poriadku pri súčasnom zachovaní správnych súdov v rámci sústavy všeobecného súdnictva (jednotná sústava súdov). 2 CIEĽ NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY Tak ako uvádza dôvodová správa k novému SSP , špecifickosť správneho súdnictva
MENU