Nájdené právne články pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 178

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4035 dokumentov
1460 dokumentov
27070 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje princíp negatívnej materiálnej publicity v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a jeho možnú aplikáciu v slovenskom právnom poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázka uplatnenia ochrany, ktorú poskytuje princíp negatívnej materiálnej publicity,[2] sa vynára vtedy, ak tretia osoba konala v dobrej viere v zápis, ktorý už nie je správny resp. už nezodpovedá skutočnosti, alebo ktorý nikdy správny nebol, resp. nikdy skutočnosti nezodpovedal. Spravidla sa táto zásada z povahy veci uplatní v súvislosti s deklaratórnymi zápismi. V súvislosti s konštitutívnymi zápismi sa uplatní len výnimočne, predovšetkým vtedy, ak bol predmetný zápis vykonan
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: So zakladaním obchodných spoločností je neodmysliteľne spojený inštitút obchodného registra, keďže obchodné spoločnosti vznikajú až dňom zápisu do tohto registra – následne sa do tohto registra zapisujú aj zmeny v obchodných spoločnostiach ako napr. zmeny sídla, spoločníkov, štatutárnych orgánov, rozšírenie predmetov podnikania a pod. V podnikateľskej sfére je takmer nemožné vyhnúť sa kontaktu s obchodným registrom, resp. registrovým súdom, či už pri vzniku spoločnosti alebo následne pri realizovaní zmien v spoločnosti, ukladaní rôznych dokumentov do zbierky listín (s výnimkou fyzických osôb-p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
So zakladaním obchodných spoločností je neodmysliteľne spojený inštitút obchodného registra, keďže obchodné spoločnosti vznikajú až dňom zápisu do tohto registra – následne sa do tohto registra zapisujú aj zmeny v obchodných spoločnostiach ako napr. zmeny sídla, spoločníkov, štatutárnych orgánov, rozšírenie predmetov podnikania a pod. V podnikateľskej sfére je takmer nemožné vyhnúť sa kontaktu s obchodným registrom, resp. registrovým súdom, či už pri vzniku spoločnosti alebo následne pri real
Autor: Mgr. Ján Marônek
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor poukazuje na výhody a nevýhody elektronickej komunikácie. Zaoberá sa aplikáciou a využitím elektronického podpisu v advokátskej praxi. V prvej časti analyzuje plusy, ako aj mínusy „elektronického“ obchodného registra, pričom navrhuje možné riešenie na účel eliminácie nedostatkov tohto druhu komunikácie. V druhej časti sa zameriava na elektronický styk so súdmi vo veciach žalobných návrhov so zreteľom na prínos „elektronického“ súdneho spisu. Zároveň poukazuje na zavedenie inštitútu „elektronického platobného rozkazu“ v Českej republike. Tretia časť ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Elektronizácia” sa prejavuje všade okolo nás. Pri svojej práci využívame mobilný telefón, PC, internet a iné technické prostriedky, ktoré sa pre výkon advokátskeho povolania stávajú nevyhnutnosťou. V súčasnosti tieto služby považujeme za samozrejmosť, avšak pred pár rokmi by sme si ťažko dokázali predstaviť situáciu, že budeme uskutočňovať platby z pohodlia kancelárie, nehovoriac o využívaní e-mailového konta a internetu v znamení hesla „všetko je na we
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva. Pokiaľ napríklad novelizácia Obchodnéh
Autor: JUDr. Anton Ukropec
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor v uvedenom článku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spoločnosti, obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníkov, ako aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Odôvodnenosť komparatívnych úloh je podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých miestach podstatne mení.

Úryvok z textu:
ÚVOD V roku 2012 bol v Českej republike v rámci rekodifikácie súkromného práva prijatý nový zákon, ktorým sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu, do zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ďalej len „ZoOK"), ktorého účinnosť nastala od roku 2014. Uvedeným predpisom došlo k určitým zmenám aj v oblasti obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom niektoré skutočnosti sa v tejto úprave zmenili viac, iné me
Autor:
Zdroj: Podnikajte.sk
Abstrakt: Rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka o zmene sídla, jeho forma a obsahové náležitosti a preukázanie oprávnenia užívateľa nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Zmena sídla obchodnej spoločnosti je zdanlivo banálnou zmenou v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak prináša mnohým podnikateľom rovnaké otázky. Zmena sídla spoločnosti je zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri, preto pre ňu ako pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená v 30-dňovej zákonnej lehote a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.    
Autor: Mgr. Matej Mikuláš
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Akciová spoločnosť ako jedna z obchodných spoločností upravených v Obchodnom zákonníku, predstavuje neodmysliteľnú súčasť obchodného práva. Vzhľadom na značnú komplikovanosť spojenú či už s organizáciou akciovej spoločnosti alebo s jej založením si vyžaduje najrozsiahlejšiu právnu úpravu. Cieľom tejto práce je priblíženie procesu sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti, teda založenie spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií a úkonov spojených s týmto spôsobom z
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. vstúpila od 1.11.2018 do účinnosti povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“). Táto povinnosť sa netýka len podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ale aj neziskového sektora (napr. nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie).

Úryvok z textu:
Prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. vstúpila od 1.11.2018 do účinnosti povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“). Táto povinnosť sa netýka len podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ale aj neziskového sektora (napr. nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie). Táto novela Je dôsledkom vykonania opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vyplývajúcic
Autor: JUDr. Jana Matejová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Od decembra 2013 sú v Slovenskej republike vydávané nové typy občianskych preukazov – občianske preukazy s čipom, tzv. eID karty. V súčasnosti je ich využívanie v elektronickom prostredí už čiastočne povinné pre určitý okruh právnických osôb (štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu právnických osôb zapísaných v obchodnom registri SR), ale stále plne dobrovoľné pre fyzické osoby – občanov. Využívanie tohto výdobytku modernej techniky má však svoje nástrahy. V článku sú rozobraté výhody, aj nevýhody a tiež (ne)bezpečnosť jeho pouz ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov upravuje zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP“). Podľa tohto zákona (§ 2 ods. 1) je občiansky preukaz verejnou listinou, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje v ňom uvedené. Nové typy občianskych preuk
Autor: Michal Horňák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Slovenský obchodný zákonník ako jednu z právnych foriem obchodných spoločností zakotvil komanditnú spoločnosť. Jej diferenciačným a pojmovým znakom je účasť dvoch kategórií spoločníkov v spoločnosti. Zo zákonnej dikcie vyplýva, že prvá skupina spoločníkov, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na druhej strane, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Formálne je príspevok členený do troch častí. Prvá časť sa zaoberá všeobecne problematikou ručenia v obchodnom práva s dôrazom na ručenie v práve ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovenský obchodný zákonník ako jednu z právnych foriem obchodných spoločností zakotvil komanditnú spoločnosť. Jej diferenciačným a pojmovým znakom je účasť dvoch kategórií spoločníkov v spoločnosti. Zo zákonnej dikcie vyplýva, že prvá skupina spoločníkov, komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na druhej strane, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Formálne je príspevok členený
MENU