Nájdené právne články pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

921 dokumentov
273 dokumentov
7823 dokumentov
53 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SEDES MATERIE Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na červenú.

Úryvok z textu:
Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na
Autor: JUDr. Peter Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Medzi základné pramene disciplinárneho konania spomedzi všeobecne záväzných právnych predpisov patrí predovšetkým zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovenia § 26 a 27. V § 26 citovaného zákona je upravené disciplinárne konanie vo všeobecnej rovine ako napr. osobná a vecná pôsobnosť pre disciplinárne poriadky jednotlivých športových zväzov, prípadne lehoty na začatie disciplinárneho konania a pod., pričom zákon ponecháva úpravu procesných pravidiel na národné športové zväzy. § 27 citovaného zákona pojednáva o disciplinárnych oparen ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNE Disciplinárne konanie možno charakterizovať ako súhrn úkonov vyšetrujúceho orgánu, ktoré sú vyvolané tým, že niektorý člen porušil pravidlá, zanedbal predpisy alebo povinnosti záväzné pre danú socio skupinu v určenom pomere. Cieľom disciplinárneho konania je uloženie primeranej a vopred zodpovedajúcej všeobecne určenej sankcie. Disciplinárne konanie v rámci Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) je zamerané na vyhľadanie, prešetrenie a podľa okolností aj sankcionovanie
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Predpoklady vzniku zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé poskytovať zdravotnú starostlivosť, druhy právnej zodpovednosti a jednotlivé následky nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Úryvok z textu:
V lekárskej praxi často dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky právne. Zodpovednosť je vo všeobecnosti zložitou témou. Cieľom článku je v stručnosti načrtnúť problematiku právnej
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka vychádza z dikcie čl. 46 ods. 3 ústavy SR a akcentuje, že objektívna zodpovednosť štátu nie je zodpovednosť za nezákonnosť. Je to zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnosťou. Upriamuje pozornosť na právnu úpravu postupu vymoženia si náhrady škody. Považuje ho v praxi za neefektívny a ponúka návrhy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným zo základných znakov právneho štátu musí byť spojenie nezákonného výkonu štátnej moci a verejnej moci s uplatňovaním zodpovednosti. Tá môže mať rôzny charakter. Ústava SR v článku 46 ods. 3 zakotvuje tieto zodpovednostné vzťahy v rámci práva na súdnu a inú právnu ochranu nasledovne: „Každý má právo na náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu, či orgánu verejnej správy, alebo nesprávnym úradným postupom.“ Konkretizácia tohto ustanovenia ú
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť v našom poriadku rozhodne nie je novým inštitútom. Bežne sa vyskytuje pri správnych deliktoch a to správnych deliktoch právnických osôb a fyzických osôb –podnikateľoch, pričom porušenia zákona „bežným“ občanom sú označené ako priestupky. Toto delenie koniec koncov rešpektoval aj samotný zákon. Oddelenie správnych deliktov od priestupkov a okruhu zodpovedných osôb má bezpochyby svoj zmysel. Prioritou zákona o priestupkoch je predsa v prvom rade vplývať na priestupcu a sankcia je druhoradá.

Úryvok z textu:
Dôvodov na napísanie tohto článku máme niekoľko. V čase, kedy vznikal pôvodný článok „Quo vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriť len k legislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií. V súčasnosti máme k dispozícii už platný zákon č. 68/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá novelou zákona o cestnej premávke, ktorá týmto zavádza nový inštitút objektívnej zodpovednosti ako správneho deliktu. Autor zároveň poukazuje aj na ďalšie zmeny, ktoré uvedená novela zavádza. V ďalšej časti autor upozorňuje na možné aplikačné problémy konkrétnej právnej úpravy a poukazuje najmä na judikatúru súdov, ktorá osobám v konaní o správnom delikte poskytuje ochranu obdobnú ako v konaní o priestupku ako aj poukazuje na problematiku fixných sadzieb pokút a ďalších problémov, ktoré uvedená novela prináša.

Úryvok z textu:
Dôvodov na napísanie tohto článku máme niekoľko. V čase, kedy vznikal pôvodný článok „Quo vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriť len k legislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií. V súčasnosti máme k dispozícii už platný zákon č. 68/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď
Autor: JUDr. Ing. Dušan Hesek CSc., LLM
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberáme zásadou zákazu zneužitia práva v oblasti daní v spojení s jej vplyvom na sekundárne povinnosti fyzických a právnických osôb. Táto sekundárna zodpovednosť predstavuje sankcie v oblasti administratívneho (daňového) trestania a trestnoprávneho trestania. Administratívne (daňové) trestanie zneužívajúcich konaní je dané na základe absolútnej objektívnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb v daňovom procese. Podľa nášho názoru, trestnoprávne trestanie zneužívajúcich konaní nie je možné na základe trestnoprávnej zásady “Nullum crimen sine lege”.

Úryvok z textu:
ÚVOD Zásada zákazu zneužitia práva v oblastí daní je v právnom poriadku slovenskej republiky de lege lata s účinnosťou od 1. januára 2014, a to zákonom č. 435/2013 Z. z.1 Od počiatku vyvolávala pozornosť a záujem zo strany odbornej verejnosti s kladnými postojmi ale aj postojmi odmietavými a kritickými. Kontroverznosť[1] [2] zásady zneužitia práva v oblasti daňového práva Slovenskej republiky bola našou hlavnou pohnútkou pre spracovanie tohto príspevku, a to najmä z pohľadu daňovo-p
Autor: JUDr. Ing. Dušan Hesek CSc., LLM
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberáme zásadou práva EÚ - zákazom zneužitia práva v daňovom práve Slovenskej republiky v spojení s primárnymi a sekundárnymi povinnosťami fyzických a právnických osôb (daňových subjektov). Primárna zodpovednosť ako zmena v daňových povinnostiach/právach (bez sankcií) ako výsledok aplikácie tejto zásady je, podľa nášho názoru, daná podľa príslušných procesných daňových právnych noriem. Sekundárna zodpovednosť ako trestanie je rozdelená na dve skupiny - administratívne (daňové) trestanie a trestnoprávne trestanie. Administratívne daňové trestanie je možné na základe absol ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Náš príspevok v rámci tejto medzinárodnej vedeckej konferencie - v sekcii európskeho práva - začíname známym citátom z rozsudku Súdneho dvora z 15.7.1964 vo veci 6/64 - Flaminio Costa proti E.N.E.L.: „Na rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv si Zmluva EHS vytvorila svoj vlastný právny poriadok, nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa tento právny poriadok stal súčasťou právnych poriadkov členských štátov a je záväzný pre ich súdy1.“, ktorý sa vzťahuje aj na súčasný právny poriadok Európ
MENU